ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОМІРНОСТІ ВИСІВУ ПРОРОЩЕНОГО НАСІННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ЗА ДОПОМОГОЮ СОШНИКА З АКТИВНИМ ПРИВОДОМ

  • С. М. Дейнека Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: сошник, конструкція, пророщене насіння, рівномірність, гідровисів, гідросівалка., coulter, construction, sprouted seed, uniformity, hydroseeder.

Анотація

Анотація - від точності сівби залежить урожайність, витрати посівного матеріалу, затрати праці та собівартість продукції. Спосіб сівби визначає форму і розмір площі живлення, що припадає на одну рослину, і тому впливає на її розвиток. Від схеми розміщення рослин залежать можливості максимального впровадження комплексної механізації під час догляду за ними та збирання урожаю. Невирішеною залишається проблема з висівом дрібнонасіннєвих овочевих культур: моркви, цибулі, редиски, кропу, петрушки, шпинату, ріпи та ін.

Мета. Обґрунтування конструкції сошників, які забезпечують рівномірність висіву пророщеного насіння способом гідровисіву.

Методи. Аналіз, порівняння, узагальнення.

Результати. В основу винаходу поставлена задача покращення якості висіву за рахунок удосконалення відкритої борозенки розрізанням та розсуванням на необхідну глибину (2 - 6 см) верхнього шару ґрунту, рівномірного розміщення насіння вздовж руху сівалки з притискним зусиллям до 50 кг. Робота сошника з активним приводом для  гідросівалки полягає в  тому, що водонасіннєва суміш  через насіннєпровід потрапляє в барабан з ємністю, який обертається. Далі при обертанні барабана насіння з рідиною транспортується до насіннєвого ложа по радіусу барабана, при цьому гумовий чистик дозує кількість рідини в ємності барабана. Таким чином водонасіннєва суміш через насіннєпровід подається в сошник, який утворює посівну борозну  та одночасно рівномірними порціями розподіляє водонасіннєву суміш в борозні. Сошник з активним приводом може бути використаний  для висіву пророщеного насіння дрібнонасіннєвих овочевих культур з одночасним мікрозрошенням.

Перспективи. Така конструкція сошника дозволяє рівномірно розподіляти пророщене насіння і рідину, але потребує передпосівного обробітку ґрунту, подальша наша робота буде спрямована на його удосконалення для прямого висіву пророщеного насіння овочевих культур.

 

PROVIDING OF EVEN SEEDING OF VEGETABLE GERMINATED GRAIN USING A COULTER WITH AN ACTIVE DRIVE

 Yield of crops, seed costs, labor input and cost of production depend on accurate sowing. The method of sowing determines the shape and size of the fertilizing area per a plant, and therefore affects its growth. The possibilities of maximizing the implementation of complex mechanization during care and harvesting depend on the scheme of plants placing. A remaining concern is sowing of fine vegetable crops such as carrots, onions, radishes, dill, parsley, spinach, turnips, etc.

Objective. The paper aims at justification of the coulter design, which ensures the even seeding of germinated grain by the method of hydroseeding.

Results. The objects of the invention are to improve the quality of seeding by improving the open furrow by cutting and extending to the required depth (2 - 6 cm) of the upper layer of soil and to place seed evenly along the motion of the sowing machine with downforce up to 50 kg. The work of a coulter with an active drill for a hydroseeder is that the water and seed mixture through the grain spout enters the rotating drum with a container. The drum is rotating, the seed with the liquid is transported to the seedbed along the drum's radius and the rubber duster doses the amount of liquid in the drum's container. Thus, the water and seed mixture through the grain spout is fed into a coulter, which forms a seed furrow and simultaneously distributes the water and seed mixture in the furrow in equal portions. The coulter with an active drive can be used for seeding of fine vegetable germinated seed with simultaneous microirrigation.

This coulter design enables to get even distribution of germinated grain and liquid, but requires pre-sowing tillage. Our follow-up work will be aimed at improving the coulter for direct seeding of germinated vegetable grain.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Дейнека, С. (2018). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОМІРНОСТІ ВИСІВУ ПРОРОЩЕНОГО НАСІННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ЗА ДОПОМОГОЮ СОШНИКА З АКТИВНИМ ПРИВОДОМ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/43
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка