АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ПРЕСІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КОРМОВИХ ГРАНУЛ ТА ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ

Ключові слова: корм, ущільнення, гранулятор, конструкція, переваги, недоліки, напрямки вдосконалення., feed, seal, granulator, construction, advantages, disadvantages, directions of improvement.

Анотація

Застосування технології стиснення кормів дозволяє отримувати корми заданого розміру, форми і необхідних фізико-механічних характеристик, що зменшує їх втрати при транспортуванні, зберіганні і переробці, а також покращує показники подальшого використання. У статті приділено увагу розвитку обладнання для пресування корму для тварин, проведено аналіз конструкцій основних груп технічних засобів для ущільнення різних видів кормів. Проаналізовано конструктивно нескладні та недорогі одногвинтові та двогвинтові прес-екструдери, що застосовуються на переробці зернових кормів та сої. До недоліків даних грануляторів слід віднести невелику продуктивність та значну енергоємність процесу. Проведено аналіз поршневих пресів, що використовуються здебільшого для приготування паливних брикетів і високоякісних кормів, що не руйнуються при транспортуванні. Використання таких агрегатів забезпечує більш високу щільність брикетів, або гранул, на відміну від шнекових, але вартість поршневих пресів достатньо висока і вони матеріалоємні. Визначено основні переваги матричних пресів – безперервність робочого процесу, відсутність знакоперемінних навантажень, відносно менша матеріалоємність ніж у пресів поршневого типу. Велика кількість пресувальних каналів у матриці забезпечує достатню пропускну здатність преса. Недоліки матричних пресів – висока енергоємність процесу пресування, дроблення матеріалу, що піддається ущільненню, підвищені вимоги до вихідної сировини щодо однорідності подрібнення та рівномірності вологості, складність виготовлення матриць, високе нагрівання підшипникових вузлів вальців. Проаналізовано гранулятори з матричними робочими органами, що складаються із кільцевої, або плоскої матриці з пресувальними каналами та пресувальних вальців та визначено групу пресів для подальшого дослідження та удосконалення їх конструкції задля забезпечення якісного стискання матеріалу та зменшенні витрат енергії при гранулюванні.

 

 

ANALYSIS OF PRESS CONSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF FEED PELLETS AND FUEL BRICKS

 The use of feed compression technology provides the feed of given size, shape and required physical and mechanical characteristics, reduces transportation storage and processing losses and improves the indicators of further use.  The article focuses on the development of animal feed pressing equipment, analysis of structures of the main groups of technical means for compaction of various types of feed. It contains the analysis of structurally simple and inexpensive single-strand and twin-screw extruders used in the processing of grain and soya feed. The disadvantages of these granulators include low performance and a significant energy intensity of the process. The article also includes the analysis of piston presses used mainly for the preparation of fuel bricks and high-quality feeds that are not destroyed during transportation. The use of the equipment like this, in contrast to the auger-type equipment, provides a higher density of bricks, or granules though the piston press has a fairly high cost and enormous material capacity. The main advantages of matrix presses are determined, including the continuity of the work process, the absence of alternating loads, and relatively small material capacity than in the piston type presses.  A large number of compression channels in the matrix provide a sufficient throughput of the press.  The disadvantages of the matrix presses are the high energy intensity of the pressing process, the crushing of the material that is compressed, the increased requirements for the raw material for homogeneity of grinding and uniformity of moisture, the complexity of the matrix production, and the considerable heating of the bearings of rollers. Granulators with matrix working organs consisting of an annular or flat matrix with compression channels and pressing rolls are analyzed. A group of presses for further research and improvement of their design have been defined to ensure a good compression of the material and to reduce the cost of energy in granulation.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Болтянська, Н., & Комар, А. (2018). АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ПРЕСІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КОРМОВИХ ГРАНУЛ ТА ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/10