ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНТРОДУКЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ ШТАМІВ ЕКЗОТИЧНИХ ГРИБІВ Cyclocybe aegerita (V. Brig.) Vizzini та Pleurotus eryngii (DC.) Quél

  • I. I. Бандура Таврійський державний агротехнологічний університет http://orcid.org/0000-0001-7835-3293
  • А. С. Кулик Таврійський державний агротехнологічний університет http://orcid.org/0000-0001-5403-3084
  • С. В. Макогон Таврійський державний агротехнологічний університет
  • С. С. Синяговський Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: глива степова, опеньок тополиний, стерилізація, ферментація у високому шарі, біологічна ефективність, технологічний цикл

Анотація

Дослідження виявило особливості культивування нових для українського ринку видів екзотичних їстівних грибів: гливи степової та опенька тополиного, котрі є джерелом функціональних елементів, здатних підвищити цінність харчових продуктів з їхнім використанням. Доведено що біологічна ефективність опенька на 10 % вища на субстратах, які виготовлені стерилізацією сировини. З’ясовано, що загальний технологічний цикл культивування опенька на стерильних субстратах суттєво не залежить від їхнього складу і становить у середньому 43 доби для першої хвилі. Для ферментованих субстратів цей показник у 1,5 рази вищий (приблизно 61 доба).

Визначено оптимальну формулу субстрату для промислового культивування гливи степової та вплив складу субстрату та методу його обробки на біологічну ефективність та тривалість технологічного циклу. У різних варіантах він коливався від 37 до 57 діб для першої хвилі плодоношення.

Доведено можливість одночасного культивування означених видів, що дає перспективу для прискорення процесу розширення асортименту їстівних та лікарських грибів в Україні та за її межами.

Посилання

1. Экстракты мицелия Вешенки (Pleurotus ostreatus): медико–биологические эффекты и возможные механизмы действия / [под ред. В. П. Герасимени, В. Ю. Полякова]. – М.: Институт химической физики им. Н. Н. Семенова РАН, ООО «Инбиофарм», 2013. – 224 с.
2. Авагян И. А. Противовоспалительная активность экстракта культуры гриба Pleurotus ostreatus / [И. А. Авагян, С. Г. Нанагюлян, М. Г. Баласанян, А. Г. Жамгарян] // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2010. – №1.– С. 236.
3. Бухало А. С. Лекарственные препараты и пищевые добавки из макромицетов / [А. С. Бухало, Э. Ф. Соломко, С. П. Вассер, О. Б. Михайлова] : Материалы третьего всероссийского конгресса по медицинской микологии // Успехи медицинской микологии; под ред. Сергеева Ю. В. М. – Т. 5. – М.: Национальная академия микологии, 2005. ̶ 336 с.
4. Ломберг М. Л. Лікарські макроміцети у поверхневій та глибинній культурі: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.21 / М. Л. Ломберг ; НАН України. Ін–т ботаніки ім. М.Г.Холодного. ̶ К., 2005. ̶ 20 с.
5. Орлова Н. Я. Гриби та продукти їхньої переробки / Я. Н. Орлова., П. Х. Пономарьов // Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки: Підручник. – 2–е вид., переробл. та допов.. – К.: КНТЕУ, 2008. – 416 с.
6. Биологические свойства лекарственных макромицетов в культуре: Сборник научных трудов в двух томах / [А. С. Бухало, В. Г. Бабицкая, Н. А. Бисько, С. П. Вассер, И. А. Дудка [и др.]; под ред. чл.–кор. НАН Украины С. П. Вассера. – [2–е изд.]. – К.: Альтерпрес, 2011. – 212 c.
7. Гродзинська Г. А. Радіонуклідне забруднення макроміцетів / Г. А. Гродзинська // Вісник Національної Академії Наук України. – 2017. – № 6. – P. 61–76.
8. Колекція культур шапинкових грибів (ІВК) як обєкт національного надбання України [Елеткронний ресурс] // Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/292604841_Kolekcia_kultur_sapinkovih_gribiv_IVK_ak_obekt_nacionalnogo_nadbanna_Ukraini (accessed: 20.04.2018).
9. Бандура І. І. Порівняльна оцінка способів термічної обробки субстратів при виробництві ксилотрофних грибів [Електронний ресурс] / І. І. Бандура, О. С. Мироничева // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України – 2011. – № 1 (23).– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/Nd/2011_7/11mospx.pdf
10. Бандура І. І. Удосконалення елементів технології промислового виробництва їстівних грибів роду pleurotus (Fr.) P. Kumm. А.: дис. ... к.с.–г.н.: спец. 06.01.06 / Ірина Іванівна Бандура. – К.: НУБіП, 2014. – 227 с.
11. Stamets P. Growing gourmet and medicinal mushrooms. third edition. / P. Stamets. – Berkeley, California: Ten Speed Press, 2000. – 574 p.
12. Kirbag S. Effect of various agro–residues on growing periods, yield and biological efficiency of Pleurotus eryngii / S. Kirbag, M. Akyüz // Journal of Food, Agriculture & Environment. ̶ 2008. – Vol. 66. – Р. 402–405.
13. Cultivation of different strains of king oyster mushroom (Pleurotus eryngii) on saw dust and rice straw in Bangladesh / Moonmoon M., Uddin Md. N., Ahme S. [et al.] // Saudi J. Biol. Sci. – 2010. – Vol. 17, № 4. – P. 341–345.
14. Philippoussis A. Bioconversion of agricultural lignocellulosic wastes through the cultivation of the edible mushrooms Agrocybe aegerita, Volvariella volvacea and Pleurotus spp. / A. Philippoussis, G. Zervakis, P. Diamantopoulou // World Journal of Microbiology & Biotechnology. – 2001. – Vol. 17. – Р. 191–200.
15. Rodriguez Estrada A. E. Improvement of yield of Pleurotus eryngii var. eryngii by substrate supplementation and use of a casing overlay / A. E. Rodriguez Estrada, M. del M. Jimenez–Gasco, D. J. Royse // Bioresour. Technol. – 2009. – Vol. 100, № 21. – P. 5270–5276.
Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
БандураI., Кулик, А., Макогон, С., & Синяговський, С. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНТРОДУКЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ ШТАМІВ ЕКЗОТИЧНИХ ГРИБІВ Cyclocybe aegerita (V. Brig.) Vizzini та Pleurotus eryngii (DC.) Quél. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/116