ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ДЕФОРМАЦІЇ СОЛОМ’ЯНОЇ ПІДСТИЛКИ ПРИ УЩІЛЬНЕННІ

  • А. О. Парієв Запорізький науково-дослідний центр з механізації тваринництва
  • О. О. Дробишев Запорізький науково-дослідний центр з механізації тваринництва
  • Т. М. Коротченко Запорізький науково-дослідний центр з механізації тваринництва
Ключові слова: дослідження, деформація, солома, ущільнення, лабораторна установка, research, deformation, straw, seal, laboratory device

Анотація

Анотація – дану роботу присвячено дослідженню динаміки зміни деформації солом’яної підстилки при ущільненні в лабораторних умовах та визначенню залежності пружного розширення стисненої солом’яної підстилки в часі після зняття навантаження.

Визначення фізико-механічних властивостей солом’яної підстилки під дією ваги великої рогатої худоби (ущільнення підстилки) допоможе надати відповідь у питанні кратності роздавання підстилки для створення комфортного боксу та запобіганню механічних травм та  захворювань кінцівок тварин.

Було проведено експериментальні дослідження впливу фізико-механічних властивостей підстилки на етологічні і продуктивні характеристики утримання худоби, зокрема впливу кількості, геометрії і часу розподілу соломи на добову структуру часу відпочинку корів, ущільнення підстилки частинами їх тіла, час лежання від щільності підстилки та продуктивність корів.

Дослідження фізико-механічних властивостей солом’яної підстилки проводились в лабораторних умовах. Для дослідження в лабораторних умовах динаміки зміни деформації вихідної та зволоженої солом’яної підстилки при ущільненні розроблено конструктивно-технологічну схему й створено лабораторну установку. Вихідним матеріалом для проведення досліджень деформаційних характеристик зволоженої солом’яної підстилки в лабораторних умовах є солома озимої пшениці. Дослідження передбачали визначення залежності пружного розширення стисненої солом’яної підстилки в часі після зняття навантаження.

Лабораторними дослідами визначено деформаційні характеристики вихідної та забрудненої солом’яної підстилки різних фракцій соломи (довжина 3…10 см) та зволожуваність шару підстилки в динаміці під дією модельного навантаження, а також температурні характеристики підстилки.

 

STUDY OF THE DYNAMICS OF CHANGE IN THE DEFORMATION
OF A STRAWED LITTER IN THE SEAL

This paper is devoted to the study of the dynamics of change in the deformation of a straw litter during compaction under laboratory conditions and to the determination of the dependence of the elastic expansion of a compressed straw litter in time after the removal of the load.

Determining the physicomechanical properties of straw bedding under the weight of cattle (compaction of bedding) will help to answer the question of the multiplicity of distribution of bedding to create a comfortable box and prevent mechanical injuries and diseases of the limbs of animals.

Experimental studies of the influence of the physicomechanical properties of the litter on the ethological and productive characteristics of livestock maintenance were carried out, including the influence of quantity, geometry and time of straw distribution on the daily structure of the resting time of cows, compacting the litter with their body parts, lying time from litter density and productivity of cows.

The study of physical and mechanical properties of straw bedding was carried out in laboratory conditions.  For computation in laboratory conditions of the dynamics of changes in the deformation of the initial and moist straw litter during compaction, a constructive-technological scheme has been developed and a laboratory installation has been created. The source material for the study of the deformation characteristics of wet straw bedding under laboratory conditions is winter wheat straw.

The studies included the determination of the dependence of the elastic expansion of compressed straw litter in time after the removal of the load.

Laboratory experiments determined the deformation characteristics of the original and contaminated straw litter of different straw fractions (length 3…10 cm) and the wettability of the litter layer in dynamics under the action of the model load, as well as the temperature characteristics of the litter.

 

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Парієв, А., Дробишев, О., & Коротченко, Т. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ДЕФОРМАЦІЇ СОЛОМ’ЯНОЇ ПІДСТИЛКИ ПРИ УЩІЛЬНЕННІ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/13