ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ШЛЯХОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ СУМІШЕВИХ БІОДИЗЕЛЬНИХ ПАЛЬНИХ

Ключові слова: сільськогосподарська техніка, ультразвук, сумішеві біодизельні пальні, метилові ефіри, температура спалаху, кінематична в’язкість, ефективність використання, надійність, agricultural machinery, ultrasound, blended biodiesel balls, methyl esters, flash point, kinematic viscosity, efficiency, reliability

Анотація

Анотація – у статті розглянуто питання підвищення ефективності використання мобільної сільськогосподарської техніки шляхом забезпечення оптимального складу сумішевих біодизельних пальних.

Дизельне біопаливо – складний метиловий ефір з якістю дизельного пального, виробленого з олії рослинного або тваринного походження і який може бути використовуваним як біопальне. Одним з альтернативних шляхів енергетичного забезпечення, зокрема мобільної техніки, є виробництво дизельного біопального. Відомо, що мінеральне дизпальне у разі усунення з нього сірчастих з'єднань втрачає свої змащувальні властивості. Біодизель, не дивлячись на практично повну відсутність сірки, характеризується хорошими змащувальними показниками, що обумовлене його хімічним складом і наявністю в ньому кисню. Встановлено, що температура спалаху у відкритому тиглі для біодизеля 130…135 С (у дизельного палива 55 С), що дозволяє назвати його пожежобезпечним паливом, яке можна використовувати на стаціонарних установках в закритих приміщеннях і на транспортних засобах для перевезення пожежонебезпечних речовин і людей.

Крім цього, біодизель інтенсифікує хімічне зношування деталей дизельного двигуна, оскільки є агресивнішим, ніж звичайне дизельне паливо. Агресивність виявляється і в кращих миючих властивостях біодизеля, які сприяють видаленню різних нафтопродуктів і їх похідних з деталей, що утворюються в процесі роботи дизельного двигуна. Біодизель відносно агресивний по відношенню до функціональних систем. Проведені дослідження показали, що при використанні суміші біодизеля і мінерального дизпалива в пропорції 25:75 негативна дія на деталі вузлів і агрегатів є не такою явною  і суміш можна використовувати в звичайних двигунах, не змінюючи їх конструкції і вимог до експлуатації. При обробці біодизельного пального ультразвуком, безпосередньо перед використанням для мобільної сільськогосподарської техніки, відбувається покращення основних хіммотологічних показників, про що свідчать результати, які наведені в статті.

 

INCREASES OF EFFICIENCY OF THE USE OF MOBILE AGRICULTURAL TECHNIQUE BY PROVIDING OF OPTIMAL COMPOSITION OF BLENDERIZED BIODIESEL FUELS

In the article the question of increase of efficiency of the use of mobile agricultural technique is considered by providing of optimal composition of blenderized biodiesel fuels. A diesel biopropellant is difficult methyl ether with quality of diesel fuel mine-out from oils of vegetable or animal origin and that can be used as a biofuel. One of alternative ways of the power providing, in particular mobile technique, a production of diesel biofuel is. It is known that mineral diesel fuel in case of removal from him sulphureous connections loses the lubricating properties. A Biodiesel, in spite of practically complete absence of sulphur, is characterized good lubricating indexes, that it contingently his chemical composition and presence in him of oxygen.

It is set that temperature of flash in open crucible for a biodiesel 130-135° With (at a diesel fuel 55° С), that allows to name his safe fuel that can be used on stationary options in the closed apartments and on transport vehicles for transportation of substances and people. Except it, a biodiesel intensifies the chemical wear of details of diesel engine, as is more aggressive, than ordinary diesel fuel. An aggressiveness appears and in the best washings properties of biodiesel, that assist moving away of different oil products and their derivatives from details that appear in the process of work of diesel engine.

A Biodiesel is relatively aggressive in relation to the details of the functional systems. Undertaken studies showed that at the use of mixture of biodiesel and mineral diesel fuel in a proportion 25:75 the negative operating on the detail of knots and aggregates is not such obvious and mixture can be used in ordinary engines, not changing their construction and requirements to exploitation. At treatment of biodiesel fuel an ultrasound, immediately in front of the use for a mobile agricultural technique, there is an improvement of basic physical and chemical indexes what results that is presented in the article testify to.

 

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Журавель, Д. (2018). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ШЛЯХОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ СУМІШЕВИХ БІОДИЗЕЛЬНИХ ПАЛЬНИХ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/14