ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПрАТ «МОЕЗ»

  • І. О. Болтянська Київський національний університет ім. Т. Шевченка
Ключові слова: енергозберігаючі технології, ефективність, олійно-жирова галузь, енерговитрати, паливно-енергетичні ресурси, energy saving technologies, efficiency, oil and fat industry, energy consumption, fuel and energy resources

Анотація

Анотація - В економіці будь-якої країни енергозбереження і енергозберігаючі технології розглядаються як пріоритетні інвестиційні проекти у сучасному виробництві. Найбільш енергоємним є виробництво нерафінованої соняшникової олії. На підприємствах з виробництва нерафінованої соняшникової олії витрати теплової та електричної енергії в структурі собівартості продукції має тенденцію до збільшення. Одним із пріоритетних напрямків підвищення енергоефективності в галузі є впровадження когенераційної установки. На підставі проведеного дослідження було виявлено певні ефекти від впровадження цієї енергозберігаючої технології. По-перше, утилізація відходів виробництва – соняшникового лушпиння, під час спалювання якого виробництво забезпечуюється тепловою та електричною енергією. Загальновідомо, що соняшникове лушпиння – це рослинна біомаса, а, отже, відноситься до альтернативних джерел енергії, тобто, ще одним стимулом є отримання додаткового доходу від реалізації електричної енергії по «зеленому» тарифу. По-друге, отримання економічного ефекту від непередбаченого відключення електроенергії. Так, під час відключення електричної енергії підприємство несе колосальні збитки від зниження якості та об’єму виробництва продукції, а також фізичного зносу обладнання. По-третє, зниження викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище, підвищення техногенної безпеки. Наведено структурно-логічну модель вибору ефективних енергозберігаючих технологій в умовах обмежених фінансових ресурсів на підприємстві, яке передбачає більш детальний аналіз галузевого типового переліку технологій енергозбереження на кожному етапі сприйняття конкретним суб’єктом при розкритті їх комплексного потенціалу. Визначено прямі і додаткові – непрямі, ситуативні, опосередковані ефекти від впровадження енергозберігаючих технологій.

 

EFFICIENCY OF INTRODUCTION OF ENERGY SAVING TECHNOLOGIES AT THE ENTERPRISE OF PAT «MOEZ»

In the economy of any country, energy saving and energy saving technologies are considered as priority investment projects in modern production. The most energy-intensive is the production of unrefined sunflower oil. In enterprises for the production of unrefined sunflower oil, the consumption of heat and electric energy in the structure of cost of production tends to increase. One of the priority directions of increasing energy efficiency in the industry is the introduction of a cogeneration unit. On the basis of the study, certain effects were identified from the implementation of this energy saving technology. First, utilization of production waste - sunflower husk, with combustion providing production of thermal and electric energy. It is common knowledge that sunflower husk is a plant biomass, and therefore refers to alternative sources of energy, that is, another incentive is the receipt of additional income from the sale of electric energy at the "green" tariff. Secondly, obtaining an economic effect from an unplanned outage of the electric power. Thus, during a power outage, the company bears colossal losses from lowering the quality and volume of production, as well as the physical wear and tear of equipment. Thirdly, reduction of emissions of harmful substances into the environment, increase to technogenic safety. The structural-logical model of the choice of effective energy-saving technologies in the conditions of limited financial resources at the enterprise is given, which provides for a more detailed analysis of the industry typical list of energy-saving technologies at each stage of perception by a concrete subject in the disclosure of their complex potential. Direct and additional - indirect, situational, indirect effects from introduction of energy saving technologies are determined.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Болтянська, І. (2018). ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПрАТ «МОЕЗ». Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/16