МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОЦЕСУ НАПЛАВЛЕННЯ В СЕРЕДОВИЩІ ЗАХИСНИХ ГАЗІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МОДЕРНІЗОВАНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО НАПІВАВТОМАТА

Ключові слова: наплавлення, відновлення, ефективність, технологія, ремонтні матеріали, коефіцієнт наплавлення, напів-автомат, модернізація, surfacing, restoration, efficiency, technology, repair materials, coefficient of surfacing, semiautomatic, modernization

Анотація

Анотація - відомо, що для відновлення зношених деталей машин, дуже часто застосовується процес наплавлення в середовищі захисних газів при застосуванні зварювальних напівавтоматів.

Визначення техніко-економічних показників процесу ускладнено, зокрема визначення вартості витраченого електродного дроту.

При наплавлювальних роботах одним з основних показників, який враховується при розробці технологічного процесу, є коефіцієнт наплавлення електродів. Для його визначення необхідно визначити, в першу чергу, витрату електродного матеріалу.

Витрата матеріалу визначається залежно від способу зварювання (наплавлення), маси наплавленого металу, з урахуванням вигару, втрат при налагодженні режиму та ін. Масу наплавленого металу можна визначити по геометричних розмірах, знаючи площу й висоту наплавленої поверхні.

Однак не на всіх зварювальних напівавтоматах є можливість визначати одразу довжину електродного дроту, а вже потім розраховувати масу наплавленого матеріалу і необхідні коефіцієнти.

Тому механізм подачі дроту зварювального напівавтомата SSVA-180Р дообладнаний лічильником витрати довжини дроту. Враховуючи те, що втрати електродного металу на вигар і розбризкування для встановлених режимів наплавлювання при відновленні деталей машин відносно постійні, то розрахунки визначення техніко-економічних показників процесу наплавлення в середовищі захисних газів в цьому випадку дуже спрощуються.

Проведена модернізація механізму подачі зварювального напівавтомата на кафедрі ТСАПК у Таврійському державному агротехнологічному університеті показала її технічну здійсненність і доцільність.

METHOD OF DETERMINING THE TECHNO-ECONOMIC INDICATORS OF THE FLOUR PROCESS IN THE ENVIRONMENT OF PROTECTIVE GASES AT THE APPLICATION OF THE MODERNIZED SEMI-AUTOMATIC WELDING MACHINE

It is known that for the restoration of worn out parts of machines, the process of surfacing in the environment of protective gases is very often used when welding semiautomatic devices.

The definition of technical and economic indicators of the process is complicated, in particular, the determination of the cost of consumed electrode wire.

When surfacing one of the main indicators, which is taken into account in the development of the technological process, is the deposition rate of the electrode. To determine it, it is necessary to determine, first of all, the consumption of electrode material.

The material consumption is determined depending on the type of welding (cladding), the weight of the weld metal, taking into account the burnout, losses when setting the mode, etc. The mass of the weld metal can be determined from the geometric dimensions, knowing the area and height of the welded surface.

However, it is not possible to determine the length of the electrode wire at all welding semiautomatic devices and only then calculate the mass of the welded material and the necessary coefficients.

Therefore, the wire feed mechanism of the semi-automatic welding machine SSVA-180P is equipped with a wire length meter. Taking into account the fact that the loss of electrode metal in the combustion and spattering for the established deposition regimes, when restoring machine parts, are relatively constant, the calculations for determining the technical and economic parameters of the welding process in the protective gas environment in this case are much simplified.

The modernization of the semi-automatic welding machine feeding mechanism at the TSS APK chair in the Tavria State Agrotechnological University has shown the possibility of its technical implementation and expediency.

 

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Смєлов, А. (2018). МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОЦЕСУ НАПЛАВЛЕННЯ В СЕРЕДОВИЩІ ЗАХИСНИХ ГАЗІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МОДЕРНІЗОВАНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО НАПІВАВТОМАТА. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/18