ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАРАМЕТРИ – КРИТЕРІЙ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ключові слова: коефіцієнт теплопровідності, теплова і холодильна обробка, плодоовочева продукція.

Анотація

 Анотація - коефіцієнти теплопровідності можна використовувати для контролю різних зон обробки плодоовочевої продукції.

Посилання

1. Оптимізація технології заморожування плодоовочевої проду-кції: монографія / В. Ф. Ялпачик та ін. Мелітополь: Видавничий бу-динок ММД, 2018. 198 с.
2. Дідур В. А., Стручаєв М. І. Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві : навч. посібник / за ред. В. А. Дідура. Київ: Аграрна освіта, 2008. 233 с.
3. Ялпачик В. Ф., Стручаєв М. І., Тарасенко В. Г. Експеримен-тальне визначення коефіцієнта теплопровідності при заморожуван-ні. Праці Таврійського державного агротехнологічного університе-ту. Мелітополь, 2017. Вип. 17, т. 1: Технічні науки. С. 113-118.
4. Стручаев Н. И. Определение количества теплоты при замо-раживании и размораживании. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Ва-силенка. Харків, 2015. Вип. 165, т. 2. С.130-131.
5. Спосіб контролю якості плодоовочевої продукції: пат. 64569А Україна: МПК G01N33/02 (2006.01). № 2003 065955; заявл. 26.06.2003; опубл. 16.02.2004, Бюл. № 2.
6. Скануючий пристрій для контролю якості плодової та овоче-вої продукції: пат. 68041А Україна: МПК G01N33/02 (2006.01). № 2003 098145; заявл. 01.09.2003; опубл. 15.07.2004, Бюл. № 7.
7. Пристрій визначення тиску для контролю якості плодоовоче-вої продукції: пат. 41466 Україна: МПК (2009): G01N 7/00. № u200814326; заявл. 12.12.2008; опубл. 25.05.2009. Бюл. № 10.
8. Пристрій експрес-оцінки якості замороженої плодової та ово-чевої продукції: пат. 86725 Україна: МПК G01N33/02 (2006.01). № u201308240; заявл. 01.07.2013; опубл. 10.01.2014. Бюл. № 1.
9. Спосіб контролю якості плодоовочевої продукції: пат. 95793 Україна: МПК (2011.01): G01N7/00. № a200810600; заявл. 22.08.2008; опубл. 12.09.2011. Бюл. № 17.
10. Пристрій для вимірювання бічного тиску: пат. 122060 Україна, МПК G01B 5/30 (2006.01). № u 2017 06640; заявл. 27.06.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.
11. Вимірювальний осередок для пристрою визначення коефіцієнта теплопровідності сільгосппродукції: пат. 122065 Україна, МПК G01N 33/02 (2006.01). № u 2017 06656; заявл. 27.06.2017; опубл. 26.12.2017. Бюл. № 24.
12. Ялпачик В., Стручаев Н., Тарасенко В. Обоснование толщины подмороженного слоя кусочков кабачков и тыквы в про-цессе подготовки к длительному хранению в замороженном виде. MOTOROL. Lublin, 2008. T. 10 A. С. 187-190.
Опубліковано
2019-10-17
Як цитувати
Стручаєв, М., & Постол, Ю. (2019). ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАРАМЕТРИ – КРИТЕРІЙ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/189
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка