РОЗРАХУНОК І ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СТЕНДУ ДЛЯ РЕМОНТУ І ОБКАТКИ ДВИГУНІВ В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Ключові слова: двигун, універсальний багатофункціональний стенд, клинопасова передача, ККД., motor, universal multifunctional stand, cable car transmission, efficiency

Анотація

Анотація - підвищення якості технічного обслуговування і ремонту – найважливіша задача, від рішення якої залежить продуктивність праці і витрати на виробництво сільськогосподарської продукції, що в свою чергу потребує відповідного обладнання. Тому пропонується створення універсального багатофункціонального стенду для ремонту сільськогосподарської техніки в фермерських господарствах. Стенд повинен бути багатофункціональним, який дозволив би  виконувати такі операції: як затягування машини в приміщення, знімання з неї окремих вузлів і транспорту­вання їх до місць подальшого розбирання,  механізація при розбиранні і складанні вузлів, обкатка і випробування двигунів, коробок переміни пере­дач, редукторів. При цьому повинні обслуговуватись машини різних марок і типорозмірів вказаних класів, тобто агрегат треба зробити універсальним. Стенд повинен відповідати наступним вимогам: дозволяти механізувати процес розбирання і складання двигунів для тракторів класів 0,2;  0,6; 1,4; забезпечувати знімання з трактора і встановлювання на стенд двигуна; дозволяти проводити холодну і гарячу обкатку двигуна з навантаженням і без, згідно технічних умов; мати менші металоємкість і енергоємність порівняно з аналогами; бути простим при виготовлені і в експлуатації; відповідати вимогам ергономіки; забезпечувати виконання правил безпеки; бути екологічно безпечним; мати меншу вартість порівняно з аналогами. Особлива увага приділена методиці розрахунку і вибору раціональних параметрів стенду.

CALCULATION AND JUSTIFICATION OF PARAMETERS  OF THE STAND FOR REPAIR AND RUNNING  THE ENGINE IN FARMERSKY FACILITIES

 Improving the quality of maintenance and repair is the most important task, the solution of which depends on labor productivity and the costs of agricultural production, which in turn requires appropriate equipment. Therefore, it is proposed to create a universal multifunctional stand for the repair of agricultural machinery in farms. The stand should be multifunctional, which would allow carrying out the following operations: as a dragging the machine into a room, removing its separate units and transporting them to the place of further disassembly, mechanization for disassembling and assembling units, running in and testing engines, gearboxes, gearboxes. At the same time, machines of different brands and sizes of these classes should be serviced, that is, the unit must be made universal. The stand must meet the following requirements: to permit mechanization of the dismantling and assembly of engines for tractors of classes 0.2; 0.6; 1.4; to provide removal from the tractor and installation on the engine stand; allow to conduct a cold and hot running-in of the engine with and without load, according to specifications; to have smaller metal consumption and energy intensity in comparison with analogues; be simple to manufacture and operate; meet the requirements of ergonomics; ensure the implementation of safety rules; be environmentally friendly; have a lower cost compared to analogues. Particular attention is paid to the method of calculation and selection of rational parameters of the stand.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Паніна, В., & В’юник, О. (2018). РОЗРАХУНОК І ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СТЕНДУ ДЛЯ РЕМОНТУ І ОБКАТКИ ДВИГУНІВ В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/19