ДІАГНОСТУВАННЯ ЗА СТРУМОМ, ЯК МЕТОД ЗАХИ-СТУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ З АСИНХРОННИ-МИ ЕЛЕКТРОДВИГУНАМИ

Ключові слова: надійність, електромеханічна система, асинхронний електродвигун, діагносту-вання, захист, алгоритм функціонування, експлуатаційний режим, переванта-ження, допустимий час роботи

Анотація

Анотація – розглянута можливість вдосконалення методології діагностування за струмом електромеханічної системи (ЕМС) з асинхронними електродвигунами (АД). Обґрунтовано, що впровадження надійної й ефективної системи діагностування та захисту АД від аварійних режимів роботи дозволить зменшити кількість та частоту аварійних ситуацій, подовжити термін служби електродвигунів та підвищити їх експлуатаційну надійність, так як найбільшу ефективність забезпечує діагностування в режимі функціонування з визначення дефектів на ранніх стадіях розвитку. Проаналізовані існуючі методи технічного діагностування асинхронних електродвигунів, як головної складової електромеханічної системи. Сформульовані основні завдання діагностування електромеханічної системи з асинхронними електродвигунами. Наведена структура алгоритму функціонування системи діагностування та захисту. Практична реалізація запропонованого алгоритму здійснена на базі контролю струму статора електродвигуна з використанням його перевантажувальної характеристики. Слід відзначити практичну значущість визначення коефіцієнтів математичних рівнянь, які описують перевантажувальні характеристики різних типів асинхронних електродвигунів серії АІР, що дозволяють в чисельному вигляді обґрунтовувати значення уставок спрацювання технічного пристрою моніторингу та захисту роботи АД. Пропонується принципова електрична схема, яка реалізує описаний вище алгоритм функціонування системи діагностування та захисту АД.

Посилання

1. Тюков В. А. Электромеханические системы: учебн. пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. 137 с.
2. Матвейкин В. Г., Дмитриевский Б. С., Д. М. Шпрехер Д. М. Системы управления и диагностирования электромеханических объектов: монография. Тамбов: ТГТУ, 2016. 160 с.
3. Гольдберг О. Д., Хелемская С. П. Надежность электрических машин: учебник / под ред. О. Д. Гольдберга. Москва: Академия, 2010. 288 с.
4. Овчаров В. В. Эксплуатационные режимы работы и непре-рывная диагностика электрических машин в сельскохозяйственном производстве. Киев, 1990. 168 с.
5. Закладний О.О. Захист як одне із завдань системи моніторин-гу енергетичного стану асинхронного електроприводу. Вісник Кре-менчуцького державного політехнічного університету імені Михай-ла Остроградського. 2010. № 4 (63), ч. 2. С. 135-138.
6. Халіман Л. Г., Братусь О. О, Нестерчук Д. М. Систематиза-ція та аналіз методів прогнозування технічних станів електромеха-нічних систем. Збірник тез Всеукраїнської науково-технічна конфе-ренція магістрантів і студентів ТДАТУ (м. Мелітополь, 19-23 лис-топада 2018 р.). Мелітополь, 2018. С. 66.
7. Нестерчук Д. М., Рижков А. О. Алгоритмізація для функціо-нування системи діагностування та захисту низьковольтних асинх-ронних електродвигунів з короткозамкненим ротором. Праці ТДА-ТУ. Вип. 15, т. 2. Мелітополь, 2015. С. 274-280.
Опубліковано
2019-06-20
Як цитувати
Нестерчук, Д., & Курашкін, С. (2019). ДІАГНОСТУВАННЯ ЗА СТРУМОМ, ЯК МЕТОД ЗАХИ-СТУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ З АСИНХРОННИ-МИ ЕЛЕКТРОДВИГУНАМИ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/190
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка