ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ПУНКТУ УТИЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

  • Ю. Г. Сорваніді Таврійський державний агротехнологічний університет
  • А. М. Бондар Таврійський державний агротехнологічний університет
  • О. Ю. Новик Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: утилізація, пункт, витрати, дохід, радіус обслуговування, місце розташування, приклад розрахунків, item, cost, revenue, service radius, location, example of calculations

Анотація

Анотація - проблема утилізації сільськогосподарської техніки, що завершила свій життєвий цикл, є складовою частиною глобальної проблеми раціонального використання ресурсів. Так, трактор, автомобіль, комбайн, що вийшли з ладу, є відмінним джерелом сировини для повторної переробки. В основному цінність представляють чорні метали, які можна відправити на переплавлення. Крім того, об'єктами утилізації і переробки є шини, пластик, скло і робочі рідини.

Складність в організації процесів збору і доставки техніки на утилізацію полягає у великій різноманітності утилізованої техніки, її різному технічному стані і нерівномірному розподілі по території регіону, що обслуговується конкретним підприємством по утилізації техніки. Тому таке підприємство має бути комплексним, таким, що робить цілий спектр послуг, пов'язаних з безпечною утилізацією техніки і її компонентів. По своїй структурі воно повинне складатися з відділів, що займаються збором і транспортуванням утилізованої техніки, первинною переробкою техніки, дефектацією і відновленням придатних до подальшого використання запасних частин, наданням юридичних і консультаційних послуг.

З позиції утилізації сільськогосподарська, спеціальна, будівельна техніка є складним об'єктом. При транспортуванні такої техніки доцільно використати виїзну бригаду, що забезпечує первинне розділення техніки на частини для зручності її транспортування і підготовки до утилізації безпосередньо на місцях її знаходження. Для цього, як правило, необхідно провести часткове різання або демонтаж виробів на частини, що підлягають вантаженню і транспортуванню на спеціальних автомобілях.

Нарівні з цим, велика кількість техніки, що вийшла з експлуатації, є розукомплектованою. Різна міра укомплектованості технічних засобів впливає на склад отримуваної вторинної сировини і, відповідно, на вживані технології переробки.

 

DETERMINATION OF THE PLACE OF LOCATION  OF AGRICULTURAL EQUIPMENT UTILIZATION

The problem of utilizing agricultural machinery, which has completed its life cycle, is an integral part of the global problem of rational use of resources. Thus, a failed tractor, car, combine harvester is an excellent source of raw material for recycling. In the main value are the ferrous metals that can be sent for melting. In addition, the objects of recycling and recycling are tires, plastic, glass and working fluids.

The complexity in organizing the processes of collecting and delivering equipment for utilization lies in the large variety of utilized equipment, its different technical condition and uneven distribution across the region served by a specific technology utilization enterprise. Therefore, such an enterprise should be complex, such that it makes a whole range of services related to the safe disposal of machinery and its components. In its structure, it should consist of departments involved in the collection and transportation of utilized equipment, primary processing of machinery, defect and restoration of suitable for the subsequent use of spare parts, providing legal and consulting services.

From the point of utilization, agricultural, special, construction machinery is a complex object. When transporting such technology, it is expedient to use a visiting brigade, which provides the primary separation of machinery into parts for the convenience of its transportation and preparation for utilization directly in the places of its location. To do this, as a rule, it is necessary to carry out partial cutting or disassembly of the parts for parts to be loaded and transported on special vehicles.

Along with this, a large number of decommissioned equipment is incomplete. A different measure of the number of technical equipment affects the composition of the received secondary raw materials and, accordingly, the used processing technologies.

 

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Сорваніді, Ю., Бондар, А., & Новик, О. (2018). ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ПУНКТУ УТИЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/20