ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РУХУ НАСІНИНИ ПРИ ВИХОДІ З ЖИВИЛЬНОГО КОНУСА ВІБРОАСПІРАЦІЙНОГО СЕПАРАТОРА

  • І. П. Паламарчук Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • С. В. Кюрчев Таврійський державний агротехнологічний університет
  • Л. М. Кюрчева Таврійський державний агротехнологічний університет
  • В. О. Верхоланцева Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: віброаспіраційний сепаратор, конус, насіннєвий матеріал, процес, моделювання, сили, розділення., vibration aspiration separator, cone, seed material, process, modeling, force, separation

Анотація

Анотаціяодним із основних умов отримання якісного врожаю є підготовка насіння перед посівом, а саме застосовування сепарації. На практиці використовують сепаратори, але деякі з них не в змозі зробити якісний поділ насіння на фракції і при цьому не пошкодити насіння. Тому виникла потреба у розробці віброаспіраційного сепаратора, який в свою чергу дозволить забезпечити краще розділення насіннєвого матеріалу на фракції. Наведено математичне моделювання руху насінини у конусі, а саме враховані конструктивні особливості віброаспіраційного сепаратора, які впливають на кінцевий вихід продукту. Зроблені наступні припущення, які стосуються даного сепаратора на певній ділянці процесу: насіннєвий матеріал з конічного живильника подається у вертикальний, рівномірно розподілений за радіусом повітряний потік під початковим кутом α0  та зі швидкістю V0 ; вважається, що має місце рух ізольованих насінин, розмір та вага яких визначається швидкістю витання; насінини не змінюють свого орієнтування за віссю симетрії насінини по відношенню до напрямку повітряного потоку; потік повітря спрямований вертикально вгору. Встановлені основні силові фактори, що зумовлюють рух часток продукції у повітряному потоці: сила опору повітря; сила дії повітряного потоку; сила тяжіння насіння; складова змушуючої сили, що створюється за рахунок автоколивального руху центральної труби розподільника; крутний момент, що виникає за автоколивального руху. У статті розкрито рух насінини при виході із конуса сепаратора, та наведені схеми сил та кінематичних характеристик насінини у повітряному потоці. Виведені рівняння стосовно руху насінини у сепараторі, та встановлено, що за допомогою комплексної дії вібрації, пневмодинамічних та гравітаційних сил відбувається сепарація насіннєвого матеріалу.

 

RESEARCH OF DYNAMICS OF THE PUMPPING MOVEMENT AFTER EXPLOSION FROM THE LIVING CONSEQUENCE OF THE VIBRO-SPINAL SEPARATOR

One of the main conditions for obtaining high-quality harvest is the preparation of seeds before sowing, namely the use of separation. In practice, separators are used, but some of them are not able to make a qualitative separation of seeds into fractions and at the same time not damage the seeds. Therefore, there was a need to develop a vibro-aspiration separator, which in turn would allow for better separation of seed into fractions. A mathematical simulation of the movement of seeds in a cone is given, namely, the design features of the vibro-aspiration separator, which affect the final product yield, are taken into account. The following assumptions were made: seed from the conical feeder is fed into a vertical, evenly distributed radial air flow at the initial angle α0 and at a speed V0; it is believed that there is a movement of isolated seeds, the size and weight of which is determined by the speed of greeting; seeds do not change their orientation along the axis of symmetry of the seed in relation to the direction of the air flow; the air flow is directed vertically upwards, relating to this separator in a particular part of the process. The main force factors that determine the movement of product particles in the air flow have been established: air resistance force; force of the air flow; seed gravity; component of the driving force created by the self-oscillatory movement of the central pipe of the distributor; torque arising from the self-oscillatory movement. The article discloses the movement of the seed as it leaves the separator cone, and provides diagrams of the forces and kinematic characteristics of the seeds in the air flow. Equations concerning the movement of seeds in the separator are derived, and it has been established that with the help of the complex action of vibration, pneumatic, and gravitational forces, the seed material is separated.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Паламарчук, І., Кюрчев, С., Кюрчева, Л., & Верхоланцева, В. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РУХУ НАСІНИНИ ПРИ ВИХОДІ З ЖИВИЛЬНОГО КОНУСА ВІБРОАСПІРАЦІЙНОГО СЕПАРАТОРА. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/21