МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РИЗИКУ НА КОМБІКОРМОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Ключові слова: поле індивідуального ризику, комбікормове виробництво, дерево відмов, пожежна та техногенна безпека.

Анотація

Анотаціяметою даної роботи є розробка методу побудови поля індивідуального ризику на об’єктах комбікормового виробництва для виявлення областей можливого ураження людей, аналіз можливих чинників виникнення аварії та порівняння рівнів ризиків з припустимими. В роботі використовуються методи побудови та аналізу дерев відмов (несправностей), методи оцінки індивідуального ризику для людини загинути внаслідок небезпечної події, методи інтерполяції функції двох змінних.

Авторами здійснено побудову дерева відмов для аналізу небезпек комбікормового виробництва. Одержано ймовірності первинних відмов, до яких відносяться: порушення техніки безпеки, попадання тліючих частинок з обладнання, іскри від зварювальних робіт, джерело займання від потрапляння тліючих частинок, утворення пилу в пиловій шахті, утворення пилу в осадових камерах. Це дозволило визначити ймовірність виникнення небезпечної події (вибух в системі аспірації) та обчислити індивідуальний ризик для людини отримати ушкодження (загинути) внаслідок аварії. Здійснено побудову поля ризику на прикладі ТОВ «Красноармійський комбікормовий завод», що дозволило провести порівняння рівнів ризику з припустимими.

Наукова новизна даної роботи полягає у розробці метода побудови поля індивідуального ризику для об’єктивної оцінки потенційної небезпеки на об’єктах комбікормового виробництва, складовими якого є: метод побудови дерева відмов для комбікормового виробництва, метод оцінки індивідуального ризику, метод побудови зон ризику в залежності від надлишкового тиску на фронті повітряної ударної хвилі, яка утворюється внаслідок вибуху в системі аспірації.

Практична значущість даної роботи полягає у тому, що її результати можуть бути використані для проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки на комбікормових підприємствах, що є актуальним в умовах реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій та впровадження ризик-орієнтованого підходу у практичну діяльність наглядових органів.

Посилання

Галеев А. Д. Анализ риска аварий на опасных производственных объектах : учебное пособие / А. Д. Галеев, С. И. Поникаров. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2017. – 152 с.
2. Рыжков Ф. Н. Надежность технических систем и управление риском: учебное пособие / Ф. Н. Рыжков, В. И. Томаков. – Курск, 2000. 346 с.
3. Вишняков Я. Д. Общая теория рисков: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Я. Д. Вишняков, Н. Н. Радаев. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 368 с.
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. №37-р «Про схвалення Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/37-2014-%D1%80.
5. Задачин В. М. Чисельні методи: навчальний посібник / В. М. Задачин, І. Г. Конюшенко. Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 180 с.
6. Возняк Л.С. Чисельні методи: методичний посібник / Л.С. Возняк, С. В. Шарин – Iвано-Франкiвськ: “Плай”, 2001, 64 с.
7. Калиткин Н. Н. Численные методы: учебное пособие / Н. Н. Калиткин. С.-Пб: BHV, 2011. 592 с.
Опубліковано
2019-10-22
Як цитувати
Соболь, О., Тютюник, В., Ляшевська, О., & Соболь, В. (2019). МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РИЗИКУ НА КОМБІКОРМОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/211
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології