МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЮ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА АДЕКВАТНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ключові слова: адекватність, ідентичність, математична модель, обробіток ґрунту, корпус плуга, динаміка взаємодії, критерій Пірсона

Анотація

Анотаціясільськогосподарські агрегати представлено у якості багатомірних динамічних систем на які діють різноманітні впливи. При розробці математичних моделей враховуються не усі впливи, а тільки головні, які роблять основний вплив на динамічні характеристики об’єкту дослідження. Для ґрунтообробних агрегатів прийнято опір ґрунту, якщо досліджується тяговий опір знаряддя.В статистичних розрахунках можливо використання інформаційної або дисперсійної оцінки цього припущення. В результаті імітаційного моделювання динаміки взаємодії корпусу плуга на пружно-шарнірної підвіски з ґрунтомта проведення експериментального дослідження динамічної системи в умовах нормальної функціювання визначено адекватністьмоделі об’єкту дослідження та ступіньідентичності моделі. Для кількісної оцінки ступеня ідентичності моделі застосовуємо дисперсійну оцінку  ξ = D / D . Чисельне ступінь ідентичності ξ дорівнює квадрату коефіцієнта кореляції ρ² між випадковою величиною y на вході і вихідної змінної  x. В результаті дослідження динамічної системи «корпус плуга на пружній підвісці - ґрунт» на агрегаті, що складається з трактора Т-150 К і плуга ПЛП 5 – 35  на швидкості агрегату  V = 2 м / с, з циліндричною пружиною постійної жорсткості С = 240 ∙ 10³ Н / м і конічною пружиною змінної жорсткості з нелінійною характеристикою пружності отримуємо значення коефіцієнта кореляції ρ = 0,86, отже, ступінь ідентичності моделі ξ = 0,74. Це підтверджує що для вирішення поставлених завдань динаміки досить врахувати один вхідний фактор - опір ґрунту, який з високою ступенем ідентичності впливає на вихідну змінну – тяговий опір корпусу плуга на пружній підвісці. Для визначення адекватності моделі, при великій вибірці вимірювань, застосовуємо критерій Пірсона. Адекватність моделі підтверджена, тому що табличне значення критерію згоди Р (χ²; q) = 0,994, що більше рівня значущості [1 - Ф (х)] = 0,1.

Посилання

1. Райбман Н. С., Чадеев В. М. Построение моделей процессов производства. М.: Энергия, 1975.- 375 с.
2. ЛурьеА. Б., Любимов А. И. Широкозахватные почвообрабатывающие машины. Л.: Машиностроение. 1981. 270 с.
3. Дюжаев В. П., Рогач Ю. П. Апробирование результатов моделирования корпуса плуга на упругой подвеске // Праці ТДАТА. Вип. 31. Мелітополь, 2005. С. 62-68.
4. Дюжаев В. П. Исследование математической модели динамической системы «корпус плуга на упругой подвеске - почва».// Праці ТДАТА. Вип. 27. Мелітополь, 2005. С. 97-101.
5. Лурье А. Б. Статистическая динамика сельскохозяйственных агрегатов. Л.: Колос, 1970. 376 с.
6. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат. 1985. 351 с.
Опубліковано
2019-10-22
Як цитувати
Дюжаєв, В., & Бондаренко, Л. (2019). МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЮ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА АДЕКВАТНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/212