ПОТЕНЦІОМЕТРІЯ, КОНДУКТОМЕТРІЯ І РЕФРАКТОМЕТРІЯ ЯК МЕТОДИ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ҐРУНТІВ І ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У ЗОНАХ ВІДПОЧИНКУ ЛЮДЕЙ

  • О. О. Борисов Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" https://orcid.org/0000-0002-1053-2989
  • О. В. Кофанова Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" https://orcid.org/0000-0002-9851-6392
Ключові слова: автотранспортні засоби, відпрацьовані гази, екологічний ризик, забруднення довкілля, водні об’єкти, ґрунтовий покрив, ґрунт.

Анотація

Анотація – на прикладі зон відпочинку людей у місті Києві, що розташовані поблизу напружених автодоріг, проаналізовано закономірності зміни їх екологічного стану. Запропоновано й обґрунтовано для експрес-контролю екологічного навантаження з боку автотранспортних потоків застосовувати методи потенціометрії, кондуктометрії, а також оптичні методи дослідження (наприклад, рефрактометрію). Досліджено фізико-хімічні характеристики поверхневих вод і ґрунтових витяжок на міських територіях рекреаційного призначення, вивчено їх динаміку. Проведено ранжування досліджуваних рекреаційних територій за допомогою запропонованого інтегрального індексу техногенного навантаження, враховано діяльність людей на цих територіях. Окреслено пріоритетні напрямки зниження ризику порушення здоров’я людей через шкідливий вплив викидів автотранспортних засобів на територіях, призначених для відпочинку й оздоровлення.

Посилання

1. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року від 25.02.2019, № 2594-VIII// Відомості Верховної ради України. 2018. №44. Ст. 360.
2. Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського: вебсайт. URL: http://cgo-sreznevskyi.kiev.ua (дата звернення: 19.02.2019).
3. Seung-Myung Park, Beom-Keun Seo, Gangwoong Lee, Sung-Hyun Kahng and Yu Woon Jang. Chemical Composition of Water Soluble Inorganic Species in Precipitation at Shihwa Basin, Korea / Atmosphere. 2015. № 6. Р. 732–750.
4. Крайнюков О. М. Науково-методичні основи нормування антропогенного забруднення аквальних ландшафтів: монографія / за редакцією А. В. Гриценка, А. М. Крайнюкової. Харків: Екограф, 2013. 260 с.
5. Green Growth Indicators 2014. Paris: OECD Publishing. 2016. 154 p.
6. Indikatoren für die ökonomische Bedeutung von Wasser und Gewässern. Dessau-Roßlau. 2018. Р. 323. вебсайт. URL: http://www.umweltbundesamt.de/publikationen (дата звернення: 25.09.19).
7. Данилов-Данильян В. И., Лосев К. С. Экологический визов и устойчивое развитие. М.: Традиция, 2014. 416 с.
8. Огородникова А. А., Щеглов В. В., Вейдеман Е. Л. Модель "воздействие-состояние-отклик" в решении задач экологического мониторинга загрязнения прибрежной экосистемы / Известия ТИНРО. 2004. №137. С. 321–336.
9. Google Maps: вебсайт. URL: https://www.google.com.ua/maps (дата звернення: 21.02.2019).
10. Фещенко В. П. Раціональне використання та відновлення водних ресурсів: монографія / за заг.ред. В. П. Фещенка. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. 250 с.
11. Берлянд М. Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 448 с.
12. Холоднов В. А., Решетиловский В. П., Лебедева М. Ю., Боровинская Е. С. Системный анализ и принятие решений. Компьютерное моделирование и оптимизация объектов химической технологии в Mathcad и Excel: учеб. пособ. СПб:СПбГТИ (ТУ), 2007. 425 с.
13. Борисов О. О. Геоекологічна оцінка ризику кислотно-сольового забруднення примагістральних ділянок педосфери (на прикладі міста Києва) / О. О. Борисов // Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2016. № 4(96). С. 41−48.
14. Борисов О. О., Кофанова О. В. Комплексний аналіз геохімічного стану придорожніх територій великого міста // Вісник Нац. техніч. ун-ту "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Х : НТУ "ХПІ". 2017. № 32 (1254). С. 91−97. DOI:10.20998/2413-4295.2017.32.15.
15. Hem J D. Study and Interpretation of the Chemical Characteristics of Natural Water. 2-nd ed. Geological Survey Water Supply Paper 1473, United States Government Printing Office. Washington, 1970. 363 р.
15. Кофанова Е. В., Борисов А. А., Евтеева Л. И. Рассеивание вредных веществ в придорожном воздушном пространстве вблизи водных объектов г. Киева // Горная механика и машиностроение. 2018. № 2. С. 31−38.
Опубліковано
2019-10-23
Як цитувати
Борисов, О., & Кофанова, О. (2019). ПОТЕНЦІОМЕТРІЯ, КОНДУКТОМЕТРІЯ І РЕФРАКТОМЕТРІЯ ЯК МЕТОДИ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ҐРУНТІВ І ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У ЗОНАХ ВІДПОЧИНКУ ЛЮДЕЙ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/231
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка