АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРЕСУВАННЯ КОРМІВ

  • Н. І. Болтянська Таврійський державний агротехнологічний університет
  • А. С. Комар Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: корм, ущільнення, прес, конструкція, переваги, недоліки, напрямки вдосконалення.

Анотація

Анотація - в даний в час нашій країні особлива увага приділяється питанням раціонального природокористування і захисту навколишнього середовища. Це безпосередньо пов'язано з удосконаленням технологічних процесів і технічних засобів для їх реалізації, а також з використанням в сільському господарстві органічних матеріалів для приготування кормів. Застосування технології стиснення кормів дозволяє отримувати корми заданого розміру, форми і необхідних фізико-механічних характеристик, що зменшує їх втрати при транспортуванні, зберіганні і переробці, а також покращує показники подальшого використання. У статті приділено увагу розвитку обладнання для пресування корму для тварин, проведено аналіз конструкцій основних груп технічних засобів для пресування кормів. Проаналізовано конструкції вальцьових пресів, що складаються з двох циліндричних вальців, які обертаються назустріч один одному, або чотирьох вальців, що рухаються в одному напрямку. Їх недоліки в тому, що вони не забезпечують високий ступінь стиснення, малопродуктивні та потребують рівномірної подачі матеріалу до вальців, через що для приготування кормових гранул практично не використовуються. Проведено аналіз штемпельних пресів. До переваг штемпельних пресів відносяться невеликі витрати енергії, в тому числі за рахунок одноосного стиснення матеріалу, можливість отримування брикетів більшого діаметру. До недоліків відноситься висока металоємність, складність подачі сировини, низька продуктивність, зумовлена циклічністю процесу. Продуктивність штемпельних пресів також обмежується часом перебування ущільненого матеріалу в пресувальному каналі для забезпечення релаксації напружень в матеріалі. Розглянуто рулонні преси для пресування сіна, сінажу та соломи в тюки циліндричної форми. Продуктивність такого робочого органу досить велика, тому що швидкість транспортерних стрічок можна довести до 1 м/с. Однак застосування їх в беззв’язному пресуванні обмежена, так як щільність одержаного спресованого матеріалу не перевищує 200 кг/м3. Визначено групу пресів для подальшого дослідження та удосконалення їх конструкції задля забезпечення якісного стискання матеріалу та зменшенні витрат енергії.

ANALYSIS OF TECHNICAL MEANS FOR DRINKING FEES

At present, in our country, special attention is paid to environmental management and environmental protection. This is directly related to the improvement of technological processes and technical means for their implementation, as well as with the use in agriculture of organic materials for the preparation of feed. The use of feed compression technology allows to obtain feed of a given size, shape and the necessary physical and mechanical characteristics, reduces their losses during transportation, storage and processing, as well as improves the performance of further use. The article pays attention to the development of equipment for pressing feed for animals, analyzes the designs of the main groups of technical means for pressing feed. The designs of roller presses, consisting of two cylindrical rollers that rotate towards each other, or four rollers moving in one direction, are analyzed. Their disadvantages are that they do not provide a high degree of compression, are unproductive and require a uniform supply of material to the rolls, which is why they are practically not used for the preparation of feed pellets. The analysis of stamp presses. The advantages of stamping presses are low energy costs, including due to uniaxial compression of the material, the possibility of obtaining briquettes of larger diameter. The disadvantages include high metal consumption, the complexity of the supply of raw materials, low productivity, due to the cyclical nature of the process. The performance of stamp presses is also limited by the residence time of the compacted material in the compression channel to ensure stress relaxation in the material. We consider the roll presses for pressing hay, haulage and straw into bales of cylindrical shape. The performance of such a working body is large enough, since the speed of conveyor belts can be increased to 1 m/s. However, their use in loosely pressing is limited, since the density of the obtained pressed material does not exceed 200 kg/m3. The group of presses was determined for further research and improvement of their design to ensure high-quality compression of the material and reduce energy costs.

 

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Болтянська, Н., & Комар, А. (2018). АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРЕСУВАННЯ КОРМІВ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/24