РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ОБРОБКИ СУМІШЕВОГО БІОПАЛЬНОГО

  • Р. Р. Кушлик Таврійський державний агротехнологічний університет
  • Р. В. Кушлик Таврійський державний агротехнологічний університет
  • І. П. Назаренко Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: дизельне пальне, метиловий ефір ріпакової олії, сумішеве біопальне, електротехнологічний комплекс, ультразвук, надвисокочастотне електромагнітне поле, магнітостриктор., diesel fuel, rapeseed oil methyl ester, blended biofuel, electrotechnical complex, ultrasound, ultrahigh-frequency electromagnetic field, magnetostrictor.

Анотація

Анотація – розроблено електротехнологічний комплекс, який  призначений для обробки сумішевого біопального ультразвуком і НВЧ електромагнітним полем в пропорціях 90%ДП+10%МЕРО, 80%ДП+20%МЕРО, 70%ДП+30%МЕРО з метою покращення його функціональних властивостей. На основі проведених досліджень розроблено технічні вимоги до електротехнологічного комплексу.

По функціональному призначенню комплекс складається із трьох основних частин:  блоку перемикачів режимів роботи, НВЧ електромагнітного блоку, ультразвукового блоку. Основними елементами НВЧ блоку є  високовольтний мережевий трансформатор, випрямляч, блок  подвоєння напруги, магнетрон, антена вентилятор. Основними елементами ультразвукового блоку є ультразвуковий генератор, магнітостриктор, блок підмагнічування, трансформатор, випрямляч. В роботі приведено методику визначення параметрів обмотки магнітострикційного перетворювача для вибору до нього ультразвукового генератора, яка заключається в наступному:  визначається резонансна частота  для пакету з прямокутних пластин, кількість витків обмотки збудження та підмагнічування, магнітна індукція збудження, коефіцієнт електромеханічного зв’язку,  площа основи камери, потужність в камері, опір навантаження, напруга на навантаженні і на генераторі.

 

DEVELOPMENT ELECTRO-TECHNOLOGICAL COMPLEX FOR TREATMENT OF THE BLENDERIZED BIOPROPELLANT

 An electro-technological complex that is intended for treatment of blenderized biofuel an ultrasound and mikrowate elektromagnetik by the electromagnetic field in the proportions of 90% DF +10%МЕRО is worked out, 80%DF+20%МЕRО, 70% DF +30%МЕRО with the purpose of improvement of his functional properties. On the basis of undertaken studies technical requirements are worked out to the electro-technological complex. On the functional setting an electro-technological complex consists of three basic parts: block of switches of office hours, super-high-frequency electromagnetic block, ultrasonic block. By basic elements super-high-frequency block there is a high-voltage network transformer, rectifier, block of doubling of tension, magnetron, aerial, ventilator. The basic elements of ultrasonic block are an ultrasonic generator, magnetostrictor, block of, to magnetize, transformer, rectifier. Methodology over of determination of parameters of puttee of magnetostriction transformer is in-process brought for a choice to him ultrasonic generator, that consists in the following: resonant frequency is determined for a package from rectangular plastins, amount of coils of puttee of excitation and to magnetize, magnetic induction of excitation, coefficient of electromechanics connection, area of basis of chamber, power in a chamber, resistance of loading, tension on loading and on a generator.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Кушлик, Р., Кушлик, Р., & Назаренко, І. (2018). РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ОБРОБКИ СУМІШЕВОГО БІОПАЛЬНОГО. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/26
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка