АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ МІКРОКЛІМАТОМ У ТЕПЛИЦІ

  • В. Т. Діордієв Таврійський державний агротехнологічний університет
  • А. О. Кашкарьов Таврійський державний агротехнологічний університет
  • О. О. Діордієв Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: мікроклімат, теплиця, автоматична система керування, розподілені дані, Arduino, microclimate, greenhouse, automatic control system, distributed data, Arduino.

Анотація

Анотація – у статті вирішується проблема прийняття рішень у задачах моніторингу та керування температурно-вологісним режимом споруди закритого ґрунту на основі стаціонарно встановлених датчиків. Виділено два принципи моніторингу розподілених параметрів мікроклімату у спорудах закритого ґрунту: на основі точкових вимірювань стаціонарно встановленими датчиками, на основі мобільних електротехнічних вимірювальних комплексів. Акцентована увага на ролі інформаційних технологій для визначення поточних та прогнозних значень контрольованих параметрів мікроклімату методами математичного моделювання. Аналіз доробку вітчизняних і закордонних вчених дозволив запропонувати систему моніторингу та управління параметрами мікроклімату, яка реалізує два принципи управління: децентралізований та централізований. Збір даних базується на статистичній оцінці математичного очікування вибірки показань датчиків, які вимірюють однотипні параметри, але мають різне розташування. Реалізація прийняття рішення спирається  програмований-логічний контролер або комп’ютером на основі обробки даних про значення температури (вологості) - у кожній із умовних зон об’єкту. Критерієм вибору регулювальних дій є отримання значення дисперсії. Значення критерію визначається з урахуванням особливостей споруди закритого ґрунту та технологічного процесу: матеріал укриття, внутрішній об’єм, етап технологічного процесу, спосіб реалізації опалення.

 

AUTOMATED MONITORING AND CONTROL SYSTEM FOR MICROCLIMATE OF THE GREENHOUSE

 The article deals with the problem of decision making in the tasks of monitoring and controlling the temperature and humidity conditions of a greenhouse based on permanently installed sensors. Two principles of monitoring the distributed parameters of the microclimate in greenhouses are highlighted: on the basis of point measurements by permanently installed sensors, on the basis of mobile electrical measuring systems. Attention is focused on the role of information technology to determine the current and predicted values of the monitored microclimate parameters using mathematical modeling methods. Analysis of the work of domestic and foreign scientists has allowed to offer a system for monitoring and managing microclimate parameters based on budgetary automation tools, which implements two management principles: decentralized and centralized. Data collection is based on a statistical evaluation of the expectation of a sample of sensor readings, which measure parameters of the same type, but have different locations. Decision making is based on a programmable logic controller or a computer based on processing data about the temperature (humidity) value - in each of the object's conditional zones. The criterion for choosing adjustment actions is to obtain the value of the variance. The criterion value is determined taking into account the peculiarities of the construction of a greenhouse: the shelter material, the internal volume of the process stage, the method of heating.

 

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Діордієв, В., Кашкарьов, А., & Діордієв, О. (2018). АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ МІКРОКЛІМАТОМ У ТЕПЛИЦІ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/27
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка