АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНО ЗУМОВЛЕНИЙ ФОНД ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗБИРАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Ключові слова: агрометеорологічні умови, фонд часу, збирання цукрових буряків, моделювання, технологічні втрати, agrometeorological conditions, time fund, sugar beet harvesting, modeling, technological wastage

Анотація

АнотаціяОдним із основних природних факторів, що впливають на своєчасність виконання польових робіт із механізованих технологій вирощування сільськогосподарських культур є агрометеорологічні умови. Їх стохастична дія та некерованість призводить до запізнення виконання робіт із збирання врожаю цукрових буряків, що підвищує вірогідність виникнення технологічних втрат врожаю коренеплодів. Тому на практиці доводиться прогнозувати агрометеорологічні умови, аналізувати стан ґрунту та коренеплодів цукрових буряків, а далі приймати рішення щодо часу початку та тривалості виконання відповідних робіт по збиранню урожаю. У статті розкрито методика та представлено результати дослідження впливу агрометеорологічних умов осіннього періоду на добовий фонд часу для технологічних процесів збирання врожаю коренеплодів цукрових буряків. Встановлення статистичних закономірностей тривалості (tпдд) природно дозволеного добового фонду часу на виконання робіт дало змогу врахувати вплив агрометеорологічних умов на добову продуктивність (Wдоб) бурякозбиральних комбайнів, а відтак відобразити в імітаційній моделі цих процесів об’єктивно зумовлені часові обмеження на їх функціонування в осінній період. Встановлені в результаті дослідження закономірності, доповнюють інформаційну базу знань для відображення впливу агрометеорологічної складової на часові характеристики виконання робіт по збиранню цукрових буряків. Це відіграє важливу роль для об’єктивного відображення технологічних процесів в статистичній імітаційній моделі, а відтак дає змогу отримати достовірні результати комп’ютерних експериментів для встановлення статистичних закономірностей їх функціональних показників ефективності. Врахування в статистичній імітаційній моделі технологічних процесів збирання цукрових буряків, впливу агрометеорологічної складової на їх перебіг дає змогу отримати об’єктивні результати комп’ютерних експериментів, а відтак встановити закономірності зміни функціональних показників ефективності за відповідного технічного забезпечення.

 

AGROMETEOROLOGIC RELATIVE TIME FOUNDATION FOR TECHNOLOGICAL PROCESSES OF SUGAR BEET HARVESTING

 Agrometeorological conditions are one of the main natural factors that influence the timeliness of fieldwork in mechanized farming. As a case in point, stochastic action and lack of control of the weather conditions can lead to a delay in sugar beet harvesting. Therefore, probability of reduction in crop roots yield increases. As a consequence, in practice, it is necessary to predict agrometeorological conditions, and analyze the state of soil, as well as health of sugar beet plants. The optimal start and duration of the sugar beet harvest have to be based on the evidence found. The article describes the methodology and presents the results of the research on the influence of the agrometeorological conditions in autumn on the technological processes daily capacity in sugar beet harvesting. Determination of the statistical regularities of duration (tpdb) of the daily work time capacity related to natural limitations allowed taking into account the influence of agrometeorological conditions on the daily productivity (Wsm) of beet harvesters. Thus, time constraints motivated by objective limitations of harvesting during the autumn period are reflected in the simulation model. Consistent patterns generated from research findings complement the existing knowledge base, in particular, reflecting the influence of the agrometeorological component on the timing on the of sugar beet harvesting. It plays an important role for the objective representation of technological processes in a statistical simulation model, and thus enables obtaining reliable results of computer experiments to establish statistical regularities of their functional performance indicators. Factoring the influence of agrometeorological conditions on the technological processes of sugar beet harvesting in the statistical simulation model allows to obtain objective results of computer experiments, and thus to develop better understanding of the patterns of functional performance indicators in mechanized farming.

Keywords: agrometeorological conditions, time fund, sugar beet harvesting, modeling, technological wastage.

Опубліковано
2019-02-28
Як цитувати
Дуганець, В., Пукас, В., & Луб, П. (2019). АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНО ЗУМОВЛЕНИЙ ФОНД ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗБИРАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/3