ОБГРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ПЛАВКИ ОЖЕЛЕДИЦІ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕРАТОРА ЗОНДУЮЧИХ ІМПУЛЬСІВ

  • А. Б. Чебанов Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: ожеледиця, плавка, повітряна лінія, генератор зондуючи імпульсів, розчеплена фаза., ice, melting, air line, oscillating pulse generator, open-loop phase.

Анотація

Анотація - однією з головних задач будь-якої енергосистеми є надійне електропостачання споживачів, котре здійснюється переважно через повітряні лінії електропередачі. Одна із серйозних причин аварій в електроенергетичних системах полягає в утворенні щільного крижаного осаду – ожеледі – при намерзанні переохолоджених крапель дощу, мряки або туману при температурі від 0 до – 50ºС на проводах високовольтних ліній електропередачі. В Україні систематично спостерігаються такі пошкодження повітряних ліній електропередачі (ПЛ), що викликані впливом ожеледяних і вітрових навантажень, так як країна знаходиться в зоні помірного кліматичного поясу з ознаками, переважно, помірно континентального клімату, для якого характерні м’які зими. Ці фактори і є сприятливими для відкладання ожеледі на лініях електропередачі. Тому, на сьогоднішній день в країні є актуальним питання пошуку мало енергоємних і ефективних способів  боротьби з ожеледяними відкладеннями. У даній статті запропоновано здійснювати плавку ожеледі на повітряних лініях за допомогою генератора зондуючих імпульсів та приймача цих імпульсів. Представлено структурну схему   плавлення ожеледі при послідовно з'єднаних проводах розщепленої фази. Розкрито її зміст. Представлено електричну схему блока плавлення  при послідовно з'єднаних проводах розщепленої  фази та із виділенням кожного проводу у фазі. Розкрито їх зміст. Запропонований спосіб плавки ожеледиці повітряної лінії за допомогою генератора зондуючих імпульсів потребує застосування меншого додаткового обладнання, а при подальшій експлуатації можна отримати більший економічний ефект у порівнянні з традиційними способами плавки ожеледиці.

JUSTIFICATION OF THE MODE OF FUSION OF ICE OVERHEAD LINES BY MEANS OF THE GENERATOR OF PROBING PULSES

One of the main tasks of any power system is a reliable power supply to consumers, which is carried out mainly through overhead power lines. One of the major causes of accidents in electric power systems is the formation of a dense ice sludge – ice – when freezing overcooled drops of rain, frost or fog at a temperature from 0 to 50 º C on the wires of high – voltage power lines. In Ukraine, systematically observed such damage overhead power lines (VL) caused by exposure to ice and wind loads, as the country is in the zone of temperate climatic zone with signs, mainly temperate continental climate, characterized by mild winters. These factors are favorable for the deposition of ice on power lines. Therefore, today in the country the question of search of low-energy-intensive and effective ways of fight against ice deposits is actual. In this article it is offered to carry out melting of ice on air lines by means of the generator of sounding impulses and the receiver of these impulses. The structural scheme of ice melting at sequentially connected wires of the split phase is presented. Its content is disclosed. The electric scheme of the melting unit is presented at series - connected wires of the split phase and with the release of each wire in the phase. Their content is disclosed. The proposed method of melting ice of the air line using the sounding pulse generator requires the use of smaller additional equipment, and further operation can be more cost-effective compared to traditional methods of melting ice.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Чебанов, А. (2018). ОБГРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ПЛАВКИ ОЖЕЛЕДИЦІ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕРАТОРА ЗОНДУЮЧИХ ІМПУЛЬСІВ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/37
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка