ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНИХ СХЕМ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

  • А. Б. Чебанов Таврійський державний агротехнологічний університет
  • С. В. Чаусов Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: електрообладнання, технічна експлуатація, інтегрована система, об'єкт діагностування, інформація, засіб діагностування, чоловік – оператор, динамічний комплекс, структурна схема, надійність, безвідмовність, ефективність, electrical equipment, technical operation, integrated system, object of diagnostics, information, diagnostic tool, man - operator, dynamic complex, structural scheme, reliability, reliability, efficiency.

Анотація

Анотація – cучасний рівень електрифікації і автоматизації виробничих процесів диктує необхідність підвищення надійності електрообладнання, що входить до складу технологічних установок. Виходячи з різноманіття режимів використання електроустановок і складності процесів, що протікають в них, потрібно системний підхід до рішення даної задачі.

У даній статті визначено склад типової інтегрованої системи. Розглянуті структурні схеми використання інтегрованих систем діагностування в різноманітних режимах роботи. Наведено опис взаємодії елементів інтегрованої системи при визначенні технічного стану електрообладнання. Визначено, що елементи інтегрованої системи діагностування взаємодіють в процесі оцінки стану технічних об’єктів, забезпечуючи потрібну вірогідність діагнозу.  Для того, щоб можна було порівняти різні системи діагностування між собою та оцінити ефект, що досягається ними, використовують  різні показники, основні з яких строго визначені.  Оскільки система діагностування призначена для оцінки стану об’єкта, то якість діагностування, в першу чергу, визначається вірогідністю правильного діагностування, значення якої залежить від помилок, що допускаються в процесі діагностування. Встановлено, що системи технічної діагностики є динамічними комплексами, які з урахуванням конкретних умов експлуатації забезпечують вибір відповідного оптимального режиму діагностування.

THE RATIONALE OF THE BLOCK DIAGRAMS TECHNONICOL DIAGNOSTICS OF ELECTRICAL EQUIPMENT 

The contemporary state of electrification and manufacturing automation dictates the necessity of the electrical equipment reliability growth. The manifold of electrical installations usage modes and their operations difficulty determine the systems approach to the solution of the given problem. The article presents the structure of a standard integrated system. Structure charts of integrated diagnostic systems application in different modes are considered. Description of the elements interaction within the integrated system during the determination of the technical state of the ship electrical equipment is presented. Elements of the integrated system of diagnosis interact in the process of assessing the state of technical objects, providing the required reliability of the diagnosis. In order to be able to compare different systems of diagnosis among themselves and to assess the effect achieved by them, use different indicators, the main of which are strictly defined. Because the system diagnostics designed to assess the state of the object, the quality of diagnosis in the first place, determined by the probability of the correct diagnosis, the value of which depends on the error allowed in the process of diagnosis. It is established that the systems of technical diagnostics are dynamic complexes, which, taking into account specific operating conditions, provide the choice of the appropriate optimal diagnostic mode.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Чебанов, А., & Чаусов, С. (2018). ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНИХ СХЕМ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/38
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка