ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ КАРТОПЛІ ВИСОКОВОЛЬТНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ПОЛЕМ

  • М. П. Дудіна Таврійський державний агротехнологічний університет
  • В. Б. Гулевський Таврійський державний агротехнологічний університет
  • А. Б. Чебанов Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: картопля, передпосівна обробка, високовольтне електричне поле, посівний матеріал, електрофізичні методи, частота, напруга, постійний струм, змінний струм., potatoes, pre-sowing treatment, high-voltage electric field, sowing material, electrophysical methods, frequency, voltage, direct current, alternating current

Анотація

Анотація - На сьогоднішній день способи обробки передпосівного матеріалу не завжди забезпечують необхідну врожайність та низькі економічні показники. Можливості загальновідомих способів майже вичерпані, у зв’язку з чим виникає актуальне завдання пошуку нових способів, які забезпечать збільшення врожайності картоплі при незначних економічних витратах і простоті у використанні. Проведеним аналізом останніх досліджень встановлено, що використання електричного поля високої напруги для передпосівної обробки може забезпечити збільшення врожайності, невеликі економічні витрати та незначну складність проведення обробки.

            В роботі представлена експериментальна установка, розроблена  методика експериментальних досліджень, що дозволяють встановити закономірності процесу обробки високовольтним електричним полем посівного матеріалу, знайти оптимальне співвідношення значень технологічних параметрів обробки картоплі, а також визначено чинники, що впливають на процес обробки картоплі високовольтним електричним полем та обґрунтовано раціональні технологічні режими обробки картоплі високовольтним електричним полем.

            В результаті роботи, аналізом отриманої кількості картоплин з урахуванням їх діаметрів встановлено, що максимальна кількість картоплин досягається при f = 0 Гц, t = 15 хв та U = 9,5 кВ. При цьому кількість картоплин з урахуванням шкал їх максимальних діаметрів наступна: 0…30 мм – 7 картоплин;  30,1…45 мм – 12 картоплин; 45,1…60 мм – 8 картоплин; 60,1…75 мм – 7 картоплин; 75,1…90 мм – 8 картоплин.

            Отримані експериментальні закономірності дозволили обґрунтувати раціональні технологічні режими експериментальної установки при обробці високовольтним електричним полем. Обробку картоплі необхідно здійснювати на постійному струмі (частота мережі f = 0 Гц), величину прикладеної напруги і час обробки необхідно збільшити до 9,5 кВ та 15 хв. При цьому, відносна маса картоплі у порівнянні з контрольним зразком збільшилася на 19%.

 

THE SUBSTANTIATION OF THE TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF PRE-SOWING PROCESSING OF POTATOES WITH A HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELD

             For today, the methods of processing pre-sowing material do not always provide the required yield and low economic performance. The possibilities of well-known methods are almost exhausted, therefore, the urgent task of finding new ways to increase the yield of potatoes at low economic costs and ease of use. The conducted analysis of recent studies of electrophysical methods of pre-sowing processing of sown material has established that the use of high voltage electric field for pre-sowing processing can provide increased yields, low economic costs and insignificant complexity of processing.

            The article presents the following tasks: to determine the factors influencing the processing of potatoes by a high-voltage electric field; to develop the method of processing potatoes by a high-voltage electric field; To substantiate the rational technological regimes of potato processing by a high-voltage electric field.

            The article presents an experimental installation and developed a technique of experimental research that allows to establish the regularities of the processing process by a high voltage electric field of a sowing material, to find the optimal ratio of values of technological parameters of the experimental installation.

            As a result of the conducted researches, analysis of dependencies of the number of potatoes, taking into account their diameters, it was established that the maximum number of potatoes is achieved at a frequency of f = 0 Hz, time t = 15 minutes and voltage U = 9.5 kV. The obtained experimental laws allowed to substantiate the rational technological regimes of the experimental setup when processing by a high-voltage electric field. Potato processing must be carried out on a direct current (frequency of the network f = 0 Hz), the value of the applied voltage and processing time should be increased to 9.5 kV and 15 minutes. At the same time, the relative weight of potato in comparison with the control sample has increased by 19%.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Дудіна, М., Гулевський, В., & Чебанов, А. (2018). ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ КАРТОПЛІ ВИСОКОВОЛЬТНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ПОЛЕМ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/39
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка