ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ НАСІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

  • А. М. Аюбов Таврійський державний агротехнологічний університет http://orcid.org/0000-0002-4969-044X
  • В. П. Кувачов Таврійський державний агротехнологічний університет http://orcid.org/0000-0002-5762-256X
  • К. В. Чугункін Науково-виробнича фірма «Монада»
Ключові слова: hanging, pneumatic seed drill, control system, sensor, seeding norm, accuracy, висів, пневматична сівалка, система контролю, датчик, норма висіву, точність

Анотація

Анотація - Однією з найважливіших умов забезпечення рівномірної сівби просапних с.-г. культур в кожному рядку із заданою нормою є контроль процесу висіву. На пневматичних сівалках найбільш ефективно він (контроль) може бути реалізований автоматизованими системами контролю висіву насіння с.-г. культур. Однак не завжди заявлені виробниками технічні характеристики систем контролю висіву с.-г. культур відповідають фактичним показникам якості їх роботи. Також недостатньо уваги в літературі приділяється впливу пилу на коректність рахунку насіння, що висівається і контролюється електронною системою, рівнем її чутливості і т.п. З урахуванням цього нами проведена експериментальна  перевірка роботи системи контролю висіву насіння с.-г. культур, розробленої фірмою «Монада», на дослідній 12-ти рядній пневматичній сівалці виробництва ПАТ «Ельворті», з висівним апаратом Vesta Profi. Результати випробувань посівного агрегату показали високій рівень точності роботи системи контролю на сівбі соняшнику. Висока точність її роботи досягалася як на високому, так і на низькому рівнях її чутливості. Досліджувана система контролю має суттєвий запас по адаптації до складних умов висіву (наприклад, при високій запиленості). Польові випробування дослідної 12-ти рядної пневматичної сівалки з висівним апаратом Vesta Profi, обладнаної системою контролю висіву насіння с.-г. культур, проведені у Таврійському державному агротехнологічному університеті, показали на технічну здійсненність і доцільність їх упровадження у сільськогосподарське виробництво.

RESEARCH OF THE OPERATION CONTROL SYSTEMSEEDAGRICULTURAL CROPS

 One of the most important conditions for ensuring uniform sowing of common crops in each line with the given norm is the control of the seeding process. On pneumatic seeders, it can be most effectively controlled by automated seed control systems for agricultural crops. However, the technical specifications of the control systems for sowing crops are not always declared by the producers, which correspond to the actual indicators of the quality of their work. Also insufficient attention in the literature is paid to the influence of dust on the correctness of the account of seeded and controlled by the electronic system of seed sowing, its level of sensitivity, etc. Taking into account this, we carried out an experimental verification of the seed control system of agricultural crops developed by the company "Monada" on an experimental 12-row pneumatic seed drill manufactured by company "Elvorti" with seeding machines Vesta Profi. The test results of the sowing aggregate showed a high level of accuracy of the control system on the sunflower seedlings. The high accuracy of its work was achieved both at high and low levels of its sensitivity. The investigated control system has a substantial stock of adaptation to difficult seeding conditions (for example, with high dustiness). Field tests of an experienced 12-row pneumatic seed drill with seeding machine Vesta Profi, equipped with a system for monitoring the seeding of seed crops, conducted by Tavria State Agrotechnological University, showed their technical feasibility and practicability of introduction into the agricultural production of the country.

 

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Аюбов, А., Кувачов, В., & Чугункін, К. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ НАСІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/4