ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ХАРГ

  • С. В. Адамова Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: силовий трансформатор, хроматографічний аналіз газів, граничні концентрації, газовиділення, відносна швидкість, комплексний метод., power transformer, gas chromatographic analysis, threshold concentration, gassing, relative speed, complex method.

Анотація

Анотаціясиловий трансформатор є в енергосистемі одним з найважливіших елементів, що визначають надійність електропостачання. Його здатність нести належне навантаження залежить від стану окремих вузлів і відсутності дефектів, які могли б перейти в пошкодження трансформатора.

Значна частка дефектів, що розвиваються, призводять в подальшому до пошкодження обладнання, може бути визначена своєчасним контролем стану трансформаторного масла. Використання сучасної інформаційної техніки дозволяє істотно підвищити ефективність діагностики на основі аналізу параметрів масла. Існують різні методи інтерпретації результатів аналізів в силу відмінності норм і критеріїв оцінки стану трансформаторів, що часто призводить до різних висновків.

Робота присвячена розгляду основних особливостей організації діагностики розвитку дефектів на основі аналізу розчинених газів в трансформаторі. В якості базової методики використовується методика хроматографічного аналізу газів. На першому етапі діагностування методом ХАРГ визначають концентрації семи газів і порівнюють з граничними значеннями концентрацій, взятих з відповідних нормативних документів. Склад розчинених в маслі газів залежить від характеру пошкодження, що розвивається в трансформаторі, за отриманими даними ХАРГ можна орієнтовно припустити вид розвитку дефекту.

Критерій граничних концентрацій дозволяє виділити із загальної кількості трансформаторного парку трансформатори з можливим розвитком дефекту. Для уточнення діагнозу необхідно визначити співвідношення концентрацій пар з чотирьох газів. Ступінь небезпеки розвитку дефекту встановлюється по відносній швидкості наростання газу.

ХАРГ трансформаторного масла сьогодні є одним з найбільш важливих і ефективних діагностичних методів, що виявляє широке коло проблем устаткування, в тому числі і на ранніх стадіях розвитку.

 

EVALUATION OF THE TECHNICAL STATE OF POWER TRANSFORMERS BY THE RESULTS OF CADG 

A power transformer is one of the most important elements in the power system that determine the reliability of power supply. Its ability to bear the proper load depends of the condition of the individual components and the absence of defects that could transform into damage to the transformer.

A significant part of growing defectsleading to further damage of the equipment can be determined by timely monitoring of the transformer oil condition. The use of modern information technology can significantly improve the diagnosis efficiency based on the analysis of the oil parameters.

The work is devoted to consideration of the main features of the diagnostic organization of defect growth based on the analysis of dissolved gases in the transformer. As a basic technique, we use the method of chromatographic analysis of gases. At the first stage of the diagnosis by the CADG method, the concentrations of seven gases are determined and compared with the limiting values of concentrations taken from the relevant regulatory documents. The composition of gases dissolved in the oil depends of the nature of the growing damage in the transformer according to the obtained data of CADG. It is possible to predict roughly the type of defect growth.

The criterion of the limiting concentrations allows isolating of the transformers from the total number of the transformer park with possible defect growth. To clarify the diagnosis, it is necessary to determine the correlation of the concentrations of pairs of four gases. The degree of defect growth danger is determined by the relative rate of gas build-up.

CADG for transformer oil today is one of the most important and effective diagnostic methods and it reveals a wide range of equipment problems, including the early stages of growth.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Адамова, С. (2018). ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ХАРГ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/41
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка