АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА РОБОТУ СТРУМОПРИЙМАЧІВ

  • С. В. Адамова Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: якість електроенергії, відхилення напруги, коливання напруги, несиметрія напруги, несинусоїдальні струми, відхилення частоти, електромагнітні перешкоди., power quality, voltage deviation, voltage fluctuations, voltage unbalance, non-sinusoidal currents, frequency deviation, electromagnetic interference

Анотація

Анотаціяякість електроенергії тісно пов'язана з надійністю електропостачання, оскільки нормальним режимом електропостачання споживачів є такий режим, при якому споживачі отримують електроенергію безперебійно, в кількості, заздалегідь узгодженій з енергопостачальною організацією, і нормованої якості. Проблема якості у вітчизняних електричних мережах дуже специфічна. Широке поширення електронних пристроїв, що включають в себе обладнання інформаційних технологій, силову електроніку призводять до повної зміни природи електричних навантажень.

Робота присвячена аналізу впливу якості електроенергії при відхиленні її показників від стандартів на споживачів електричної енергії. Наведено основні фактори, які призводять до негативних наслідків для електрообладнання. Зміни параметрів електричної мережі, потужності і характеру навантаження в часі є основною причиною зміни показників якості електричної енергії. Відхилення напруги роблять значний вплив на роботу асинхронних двигунів, які є найбільш поширеними приймачами електроенергії в промисловості, а також негативно впливають на якість роботи і терміни служби побутової електронної техніки. Негативний вплив на споживачів також надає коливання напруги, до їх числа відносяться освітлювальні прилади, особливо лампи розжарювання і електронна техніка. Несиметричні струми навантаження, що протікають по елементах системи електропостачання, викликають в них несиметричні падіння напруги. Несиметрія напруги значно погіршує режими роботи електрообладнання. Крім цього, знижена частота в електричній мережі впливає на термін служби обладнання. Характеристикою електромагнітних перехідних перешкод є провали і імпульси напруги, короткочасні перенапруги. Пом'якшення проблем якості електроенергії може бути досягнуто на різних рівнях: передача, розподіл і використання обладнання кінцевого користувача.

 

 

ANALYSIS OF THE ELECTRICITY QUALITY EFFECT ON THE WORK OF ELECTRIC RECEIVERS

The quality of electricity is closely related to the reliability of electricity supply, since the normal mode of electricity supply to consumers is a regime in which consumers receive electricity uninterruptedly, in an amount agreed in advance with the energy supply organization and the standardized quality. The quality problem in domestic electric grids is very specific. The widespread use of electronic devices, including information technology equipment, power electronics, leads to a complete change in the nature of electrical loads.

The work is devoted to the analysis of the influence of the quality of electricity under conditions of deviation of its characteristics from the standards for electricity consumers. The main factors that lead to negative consequences for electrical equipment are given. Changes in the parameters of the electric network, power and the nature of the load over time is the main reason for the change in the quality of electrical energy. Voltage deviations have a significant effect on the operation of induction motors, which are the most common receivers of electric power in industry, and also negatively affect the quality of work and the service life of consumer electronics. Negative influence on consumers is also represented by voltage fluctuations, including lighting devices, especially incandescent lamps and electronic equipment. Unsymmetrical currents flow through the elements of the power supply system and cause asymmetrical voltage drops. The asymmetry of the voltage significantly worsens the operating conditions of the electrical equipment. In addition, frequency reduction in the electrical network affects the service life of the equipment. The characteristics of electromagnetic transients are dips and voltage pulses, short-term over voltages. Mitigation of power quality problems can be achieved at different levels: the transfer, distribution and use of consumer’s equipment.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Адамова, С. (2018). АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА РОБОТУ СТРУМОПРИЙМАЧІВ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/42
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка