РОЗРАХУНОК ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОГЕНЕРАТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ КВАРЦОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ НВЧ

  • О. М. Орел Таврійський державний агротехнологічний університет
  • М. О. Орел Таврійський державний агротехнологічний університет
  • В. В. Кузьменко Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: НВЧ випромінювання, кварцовий генератор, автогенератор., microwave radiation, quartz oscillator, autogenerator.

Анотація

Анотаціявизначено оптимальні параметри електромагнітного поля ультрависокого частотного діапазону, що взаємодіє з кістковими тканинами тварин. Метою роботи є виявлення високочастотного діапазону параметрів електромагнітного поля при взаємодії з тканинами тварин з використанням розробленої математичної моделі. Актуальним завданням є розробка ефективного лікування без медикаментозного лікування та засобів лікування травм тварин. Застосовуючи отримані математичні вирази, були виконані числові розрахунки значень біотропних параметрів електромагнітного поля в кінцівках тварин різних геометричних розмірів; визначена оптимальна частота впливу, що дозволяє дати відповідні рекомендації щодо технічних особливостей розробленого терапевтичного апарату. Визначено оптимальні параметри електромагнітного поля ультрависокого частотного діапазону, що взаємодіють з кістковими тканинами тварин. Досліджена залежність амплітуди електричних компонент магнітного поля. Доведено, що розміри кінцівок і внутрішніх тканин суттєво впливають на внутрішній розподіл електромагнітних полів. Результати експериментальних досліджень дозволили визначити оптимальну схему частот, потужності та джерела випромінювання для лікування травм різних видів тварин. Застосування електромагнітного випромінювання з оптимальними параметрами підсилює метаболізм на рівні мембрани уражених клітин і сприяє більш швидкому відновленню пошкодженої кісткової тканини.

 

CALCULATION OF ENERGY CHARACTERISTICS OF THE AUTO-GENERATOR WITH USING QUARTZ MICROWAVE GENERATORS

The method of calculating energy characteristics of quartz microwave generators, which are used in devices for electromagnetic therapy animals.

The optimal parameters of electromagnetic field of ultra-high frequency range interacting with the bone tissues of animals have been determined.

The aim of the work is to identify the high-frequency range of the electromagnetic field parameters in interaction with animal tissues using the developed mathematical model. The development of effective medication-free treatment and means of animal injuries treatment is urgent task.

Applying the obtained mathematical expressions, the numeric computations of the biotropic parameter values of the electromagnetic field in animal limbs of different geometric dimensions have been made; the optimal frequency of impact which allows to give the appropriate recommendations on technical features of the developed therapeutic apparatus has been defined. The aim of the work is to identify the high-frequency range of the electromagnetic field parameters in interaction with animal tissues using the developed mathematical model. The dependence of electric component amplitude of magnetic frequency field was investigated. It has been proved that the dimensions of the limbs and internal tissues significantly affect the internal distribution of the electromagnetic fields. The results of experimental studies have made it possible to determine the optimal frequency, power and radiation source arrangement for the injury treatment of different animal species.  The application of electromagnetic radiation with optimal parameters intensifies metabolism on the diseased cells membrane level and assists more rapid recovery of the injured bone tissue.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Орел, О., Орел, М., & Кузьменко, В. (2018). РОЗРАХУНОК ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОГЕНЕРАТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ КВАРЦОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ НВЧ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/44
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка