ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ БАГАТОФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТИВАТОРА-ПЛОСКОРІЗА З РОЗПУШУВАЧАМИ

  • І. О. Сірий Таврійський державний агротехнологічний університет
  • І. В. Борохов Таврійський державний агротехнологічний університет
  • О. О. Ковальов Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: методика досліджень, параметри оптимізації, багатофакторний експеримент, культиватор-плоскоріз, розпушувач., research methodology, optimization parameters, multifactorial experiment, cultivator-plane cutter, weeder

Анотація

У статті розроблено програму та методику експериментальних досліджень робочого органу культиватора-плоскоріза з розпушувачами. Визначені найбільш суттєві конструктивні фактори, що варіюються у досліді та рівні їх варіювання. Визначені параметри оптимізації: обрано два головних – тяговий опір культиватора-плоскоріза з розпушувачами та якість кришення ґрунту, та визначено два додаткових параметра оптимізації – брилистисть та пилуватість ґрунту. Якщо головні параметри дозволяють у загальному вигляді отримати уявлення про енергетичні та агротехнічні показники використання експериментального робочого органу, то додаткові параметри дозволяють більш детально оцінити агротехнічну якість виконання обробітку ґрунту.

Для проведення повнофакторного експерименту обрано план Бокса-Бенкина для трьох факторів, на трьох рівнях варіювання. План містить 15 дослідів, у статі представлено матрицю планування зазначеного досліду. Наведено опис експериментальної установки, визначені умови та місце проведення досліду. Докладно викладено методику  визначення агротехнічних показників: якості кришення, брилистості та пилуватості ґрунту. Для визначення агротехнічних показників – тобто тягового опору, застосовано метод тензометрування. Докладно описана тензоланка, наклеювання й схема з’єднання тензодатчиків та процес тарування.

 

USING THE METHODS OF PLANNING A MULTIFACTOR EXPERIMENT FOR THE INVESTIGATION OF A CULTIVATOR-FLAT SUCCESS
WITH RIPPERS

 

In the article the program and the technique of experimental researches of a working organ of a cultivator-plane with rippers are developed. The most significant constructive factors are determined, they vary in the experience and the level of their variation. Optimization parameters are defined: the two main ones are chosen - traction resistance of the cultivator-planer with rippers and the quality of ground crushing; Also, two additional optimization parameters were determined: the bristle and soil plowing. If the main parameters make it possible, in general terms, to obtain an idea of the energy and agrotechnical indices of the use of the experimental working body, additional parameters make it possible to estimate in more detail the agrotechnical quality of the processing.

To carry out a full-factor experiment, the Box-Binkin plan was chosen for three factors, at three levels of variation. The plan contains 15 experiments, in the sex the planning matrix of this experiment is presented. The description of the experimental setup is given, the conditions and the location of the experiment are determined. A detailed description of the methodology for determining agrotechnical indicators: the quality of crushing, shrewing and sawing of the soil. To determine the agrotechnical indicators - that is, traction resistance, the tensometric method is applied. A detailed description of the tensolon, gluing and the scheme with the integration of strain gauges and the taring process.

 

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Сірий, І., Борохов, І., & Ковальов, О. (2018). ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ БАГАТОФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТИВАТОРА-ПЛОСКОРІЗА З РОЗПУШУВАЧАМИ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/6