ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ МЕТАНОГЕНЕРАЦІЇ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ

Ключові слова: послід, біодобриво, гранули, біогаз, метантенк, анаеробний процес, метаногенерація, біогазова установка, chicken manure, bio-fertilizer, pellets, biogas digesters, anaerobic process, the generation of methane biogas plant

Анотація

Сучасні птахівничі підприємства при утриманні значного поголів'я птиці на порівняно невеликих площах стикаються з серйозною проблемою – видаленням та утилізацією пташиного посліду, який щоденно у великій кількості накопичується в господарстві та представляє значну екологічну небезпеку. При правильній організації процесів збору, видалення, зберігання та переробки посліду підприємства можуть попередити забруднення навколишнього середовища та отримувати додатковий прибуток за рахунок використання продуктів його переробки, що підтверджується досвідом роботи окремих господарств у нашій країні та за кордоном.

Пташиний послід може бути використаний як цінне органічне добриво в сільському господарстві, а також в якості кормової добавки до основного раціону при відгодівлі тварин. Для того, щоб отримати таке добриво, необхідно зберігати послід близько року, що викликає негативну реакцію довколишніх населених пунктів.

Найбільш перспективною, з точки зору отримання агрохімічної, екологічної і енергетичної ефективності, є технологія переробки посліду в анаеробних умовах в спеціальних герметичних реакторах - метантенках, виконаних, як правило, з металу. Зазвичай органічна речовина в процесі біоенергетичної ферментації розкладається на 30-40%; деструкції піддаються в основному з'єднання, які легко розкладаються – жир, протеїн, вуглеводи, а основні гумусоутворюючі компоненти - целюлоза і лігнін - зберігаються повністю. Завдяки виділенню метану і вуглекислого газу оптимізується співвідношення C/N. Частка аміачного азоту збільшується. Реакція одержаного органічного добрива – лужна (рН 7,2…7,8), що робить таке добриво особливо цінним для кислих ґрунтів. У порівнянні з добривом, що одержуються з посліду звичайним компостуванням, врожайність збільшується на 10-15%.

 

PECULIARITIES OF THE PROCESS OF METHANOGENERATION OF THE BIRD'S LITTER

Modern poultry enterprises, while maintaining large numbers of poultry in relatively small areas, are faced with a serious problem – the removal and disposal of bird droppings, which accumulate in large quantities every day on the farm and represent a significant environmental hazard. With proper organization of the processes of collecting, removing, storing and processing litter, enterprises can prevent environmental pollution and receive additional profits through the use of products of its processing, as evidenced by the experience of individual farms in our country and abroad.

Poultry manure can be used as a valuable organic fertilizer in agriculture, as well as a feed additive to the basic diet for fattening animals. In order to obtain such a fertilizer, it is necessary to store the litter for about a year, which causes a negative reaction from the surrounding settlements.

The most promising from the point of view of obtaining agrochemical (fertilizer production), environmental (decontamination and deodorization) and energy (production of fuel and electricity) efficiency is the technology of manure processing under anaerobic conditions in special sealed reactors - digesters, made usually of metal. Usually organic matter in the process of bio-energetic fermentation decomposes by 30…40%; degradation affects mainly easily degradable compounds – fat, protein, carbohydrates, and the main humus-forming components – cellulose and lignin – are completely preserved. Due to the release of methane and carbon dioxide, the C/N ratio is optimized. The proportion of ammonia nitrogen increases. The reaction of the resulting organic fertilizer is alkaline (pH 7,2…7,8), which makes this fertilizer especially valuable for acidic soils. Compared with fertilizer, obtained from manure by ordinary composting, the yield is increased by 10-15%.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Скляр, Р., Скляр, О., & Мілько, Д. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ МЕТАНОГЕНЕРАЦІЇ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/7