ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ В УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОГО ДЕФІЦИТУ ЕНЕРГОНОСІЇВ В ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА

Ключові слова: свинарство, тваринництво, енергозберігаючі технології, система опалювання, система вентиляції, енергія вітру, біопаливо, способи видалення гною, технології видалення гною., pig breeding, animal husbandry, energy saving technologies, heating system, ventilation system, wind power, biofuels, manure removal methods, manure removal technology

Анотація

Аграрний сектор – один з найбільших споживачів енергії в Україні. Тому, з точки зору стратегії раціонального використання енергетичних ресурсів і підвищення енергоефективності аграрного сектора України, зокрема тваринництва, необхідно здійснити економічне обґрунтування стратегії енергозбереження, вивести на український аграрний ринок сучасні інноваційні системи будівництва; визначити напрями можливого використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії в цій галузі. Розглядаючи витрати енергії тільки у тваринницькій галузі с.-г. виробництва, можна відмітити основну закономірність: на одиницю продукції витрати збільшуються. Враховуючи, що процеси виробництва продукції тваринництва переважно здійснюються в стаціонарних умовах, створюються сприятливі можливості для використання електроенергії. При цьому в структурі енергетичних ресурсів, які використовуються у тваринництві, значно зростає роль нетрадиційних (альтернативних) джерел поновлюваної енергії – водної, вітрової, сонячної та енергії біогазу. У статті розглянуто впровадження енергозберігаючих технологій для створення мікроклімату при будівництві і реконструкції сучасних свинарських ферм і комплексів в умовах зростаючого дефіциту енергоносіїв. Визначено шляхи зниження енерговитрат при експлуатації свинарських підприємств, розглянуто різні способи побудови енергозберігаючих систем мікроклімату; наведено аналіз тепловтрат зі свинарських приміщень, приділено увагу енергозберігаючим системам мікроклімату, заснованим на скороченні тепловтрат з вентиляційними викидами і через захищаючі конструкції, а також на використанні нетрадиційної енергії та вживаних нині у вітчизняній практиці способах і технологіях видалення гною зі свинарських приміщень.

 

WAYS OF CREATING OPTIMUM PARAMETERS MICROCLIMATE IN CONDITIONS OF GROWING DEFICIT ENERGY CARRIERS IN THE INDUSTRY OF PIGINDER

 

The agricultural sector is one of the largest energy consumers in Ukraine. Therefore, from the point of view of the strategy of rational use of energy resources and increasing the energy efficiency of the agrarian sector of Ukraine, in particular livestock, it is necessary to carry out an economic justification for the energy saving strategy, to introduce modern innovative construction systems, technologies and materials to the Ukrainian agrarian market; determine the direction of the possible use of non-traditional renewable energy sources in the livestock sector. Considering the energy costs only in the livestock sector of agricultural production, we can note the main regularity: per unit of production costs increase. Taking into account that the processes of livestock production are mainly carried out under stationary conditions, favorable opportunities for the use of electricity are created. At the same time, the role of alternative sources of renewable energy - water, wind, solar, biogas energy - increases significantly in the structure of energy resources used in livestock production. The article considers the introduction of energy-saving technologies for the creation of a microclimate in the construction and reconstruction of modern pig farms and complexes in the conditions of growing energy deficit, ways of reducing energy costs in the operation of pig-breeding enterprises are determined, various methods for constructing energy-saving microclimate systems are given, heat losses from pig-breeding premises are analyzed, attention is paid to energy-saving systems of microclimate, based on the reduction of heat loss from the ve and emission barriers, as well as on the use of unconventional energy and currently used in domestic practice, methods and technologies for the removal of manure from pig-breeding premises

 

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Болтянська, Н., & Болтянський, О. (2018). ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ В УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОГО ДЕФІЦИТУ ЕНЕРГОНОСІЇВ В ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/8