АПРОБАЦІЯ РОЗКИДАЧА ПІДСТИЛКИ З РОТОРНО-ПАЛЬЦЕВИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ

  • А. О. Парієв Запорізький науково-дослідний центр з механізації тваринництва
  • О. О. Дробишев Запорізький науково-дослідний центр з механізації тваринництва
  • Т. М. Коротченко Запорізький науково-дослідний центр з механізації тваринництва
  • Б. В. Болтянський Таврійський державний агротехнологічний університет http://orcid.org/0000-0003-2072-4025
Ключові слова: випробування, розкидач, роторно-пальцевий орган, локальна, дозована роздача, солома

Анотація

Анотація – Основним для відпочинку худоби є комфорт боксів, рівень якого визначається відсотком зайнятих стійл (боксів) в корівниках.

Низький рівень комфортності боксів на вітчизняних фермах обумовлений в першу чергу, відсутністю технічних засобів для внесення підстилки, які відповідають зоотехнічним і технологічним вимогам щодо механізації і автоматизації цього процесу. На практиці внесення підстилки в бокси відбувається вручну і без всякого дотримання названих вимог.

Для механізації процесу внесення підстилки в ЗНДЦМТ розроблено розкидач, який призначений для роздачі солом'яної підстилки при безприв'язно-боксовому утриманні великої рогатої худоби. Експериментальний зразок розкидача для внесення солом'яної підстилки з роторно-пальцевим робочим органом спроектований і виготовлений з комплектом комбінації радіальних і гнутих пальців на роторі.

Апробацію експериментального зразка розкидача підстилки з роторно-пальцевим робочим органом проведено у виробничих умовах (СВК «Росія» Великобілозерського р-ну Запорізької обл.). Експериментальний зразок розкидача підстилки відповідає зоотехнічним вимогам, забезпечує локальну і дозовану подачу 0,5-2,5 кг солом'яної підстилки в бокс, а також можливість розподілення підстилки в боксі (60% разової дози підстилки вноситься на першу 1/3 боксу).

Експериментальний зразок розкидача підстилки з роторно-пальцевим робочим органом відповідає зоотехнічним і технологічним вимогам і є енергозберігаючим обладнанням. Витрати паливно-мастильних матеріалів на процес розкидання підстилки зменшуються  на 30-40 % через зменшення потужності трактору, з яким агрегатується роздавач.

Робочий орган розкидача забезпечує його стабільну роботу із зволоженою соломою (понад 16-18 %).

 

APPROBATION SPREADERS BEDSWITH ROTARY-FINGER WORKING BODYIN MANUFACTURING CONDITIONS

The main thing for cattle rest is the comfort of the boxes, the level of which is determined by the percentage of stalls (boxes) occupied in the barns.

The low level of comfort of the boxes on domestic farms is primarily due to the lack of technical means for making litter that meets the zootechnical and technological requirements for the mechanization and automation of this process.  In practice, laying the litter in the boxes occurs manually and without any observance of the above requirements.

For the mechanization of the process of making litter in ZNDTsMT developed spreader, which is designed for the distribution of straw bedding with loose box-housing of cattle.  An experimental sample spreaders for applying straw bedding with a rotary-finger working body designed and manufactured with a set of a combination of radial and curved fingers on the rotor.

Testing of the experimental sample of the litter spreader with the rotary-finger working body was carried out under production conditions (SEC “Russia”, Veliky-Belozersky district, Zaporozhye region).  The experimental sample of the litter spreader meets the zootechnical requirements, provides a local and metered supply of 0.5…2.5 kg of straw litter to the box, and the possibility of litter distribution in the box (60% of the single dose of litter is applied to the first 1/3 of the box).

An experimental sample of a litter spreader with a rotary-finger working body meets the zootechnical and technological requirements and is an energy-saving equipment. The costs of fuels and lubricants on the spreading process of the litter are reduced by 30…40% due to a decrease in the power of the tractor, with which the distributor is aggregated.

The working body of the spreader ensures its stable operation with moist straw (more than 16…18%).

 

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Парієв, А., Дробишев, О., Коротченко, Т., & Болтянський, Б. (2018). АПРОБАЦІЯ РОЗКИДАЧА ПІДСТИЛКИ З РОТОРНО-ПАЛЬЦЕВИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 8(2). Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/12