Головний редактор - д.е.н., проф. Яворська Т.І.

 Відповідальні за випуск збірника:

 Коноваленко А.С. – д.е.н., професор, директор НДІ СЕРР;
 Завадських Г.М. – к.е.н., доцент кафедри економіки і бізнесу;
 Прус Ю.О. – к.е.н., доцент кафедри економіки і бізнесу.

                   РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

                        EDITORIAL BOARD

                          051 - Економіка

                             051 - Economy

 Ткач А.А. – д.е.н., професор, Жешувська Політехника ім. Ігнація Лукасевича, м. Ряшів, Польша

 Tkach A.A. - Doctor of Economic Sciences, Professor,  Polytechnic RZESOWSKIEJ, Ryashiv, Poland

Двігун А.О. - д.е.н., професор, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

 Dvihun A.O. – Doctor of Economic Sciences, Professor, National Institute for Strategic Studies in Ukraine National Institute of Strategic Studies under the President of Ukraine

Свиноус І.В. – д.е.н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

 Svinous I.V. - Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian university

Череп А.В. – д.е.н., професор, Запорізький національний університет

Cherep A.V. - Doctor of Economic Sciences, Professor, Zaporizhzhya national university

Єременко Д.В. – д.е.н., професор, ТДАТУ

 Yeremenko D.V. - Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., TSATU

Колокольчикова І.В. – д.е.н.,професор, ТДАТУ

 Kolokolchykova I.V. - Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., TSATU

Кукіна Н.В. - к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Kukina N.V. - Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

Почерніна Н.В. – к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Pochernina N.V. - Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

Прус Ю.О. – к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Prus Y.O. - Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

Демко В.С. – к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Demko V.S. – PhD, Ass. Prof., TSATU

              071 – Облік і оподаткування

                   071 – Accouting and taxation

Чіобану Геннадій, університет Артифлекс, Бухарест, Румунія

 Ghenadie Ciobanu, senior researcher ARTIFEX” University of Bucharest, National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection: Bucharest, RO

Давидюк Т.В. – д.е.н., професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 Davydiuk Т.V. Doctor of Economic Sciences, Professor, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

Сокіл О.Г. - д.е.н., професор, Національний університет "Львівська політехніка"

 Sokil O.H. - Doctor of Economic Sciences, Professor, Lviv Polytechnic National University

Трачова Д.М. – д.е.н., професор, ТДАТУ

 Trachova D.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU

Кучеркова С.О. - к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Kucherkova S.O.- Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

Костякова А.А.- к.е.н., доцент, ТДАТУ 

 Kostyakova A.A. - Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

Демчук О.О - к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Demchuk O.M. - Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

Сахно Л.А- к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Sakhno L.A.- Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

       

   072 – Фінанси, банківська справа та

                               страхування

       072 – Finance, banking and insurance

Жанна Черноштан - Балтійська міжнародна академія. Латвія.

 Zanna Cernostana — Baltic International Academy, Latvia

Гривківська О.В. – д.е.н., професор; ПВНЗ «Європейський університет»

 Hryvkivska O.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, PHEI «European University»

Давиденко Н.М. – д.е.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування

 Davidenko N.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor, National university of life and environmental sciences

Танклевська Н.С. – д.е.н., професор, Державний торговельно-економічномий університет, професор кафедри економіки та фінансів підприємства

 Tanklevska N.S. - Doctor of Economic Sciences, Professor, State University of Trade and Economics, professor of the Department of Economics and Enterprise Finance

Вдовенко Л.О. – д.е.н., доцент; Вінницький національний аграрний університет

 Vdovenko L.O. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., Vinnytsia national agrarian university

Трусова Н.В. – д.е.н., професор, ТДАТУ

 Trusova N.V. - Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU

Яцух О.О. – д.е.н., професор, ТДАТУ

 Yatsukh O.O. - Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU

Косторной С.В. - к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Kostornoi S.V. - Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

Цап В.Д. - к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Tsap V.D.- Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

Чкан І.О. – к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Chkan I.O. - Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

                     073 - Менеджмент

                          073 - Management

Огієнко М.М. — д.е.н., професор, Академія прикладних наук, Вища школа управління і адміністрування в Ополе, Польща

 Ohiienko M.M. — Doctor of Economics, Professor, Academy of Applied Sciences Academy of Management and Administration in Opole, Poland

Судомир С.М. – д.е.н., професор, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

 Sudomyr S.М. - Doctor of Economic Sciences, Professor, Berezhany Agrotechnical Institute

Завгородній А.В. — д.е.н., професор, Миколаївський інститут розвитку людини Університету "Україна"

 Zavhorodnii A.V. — Doctor of Economic Sciences, Professor, Mykolaiv Institute of Human Development of University "Ukraine"

Левків Г.Я.-д.е.н., професор, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

 Levkiv H.Y, Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of Department of Management, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviviv, Ukrainе

Басюркіна Н.Й. - д.е.н., професор, Одеський національний технологічний університет

 Basiurkina N.I. — Doctor of Economic Sciences, Professor, Odesa National University of Technology

Козак К.Б. — д.е.н., професор Одеського національного технологічного університету

 Kozak K.B. — Doctor of Economic Sciences, Professor, Odesa National University of Technology

Ортіна Г.В. – д.н.держ.упр., професор, ТДАТУ

 Ortina G.V. - Doctor of Science in Public Administration Prof., TSATU

Коноваленко А.С. - д.е.н., професор, ТДАТУ

 Konovalenko A.S. - Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU

Нехай В. В. - д.е.н., професор, ТДАТУ

 Nekhai V.V.- Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU

Агєєва І.В.-к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Ahieieva I.V.- Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

                          075 - Маркетинг

                             075 - Marketing

Вішал Дагар - д.е.н., професор, університет Аміті, Індія

 PhD, Ass. Professor, Amity University, India

Веі Фен – д.е.н., проф., Північно-західний університет A&F, Китай

 Wei Feng – Doc.Ec.Sc., professor, Northwest A&F University

Керімова У.К. – д.е.н., професор, Казахський національний аграрний дослідницький університет, академік Національної академії наук Казахстану, Казахстан

 Ukilai Kerimova – Doctor of Economic Sciences, Professor, Kazakh national agrarian research university, academician of the National academy of sciences of Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan

Буднікевич І.М. – д.е.н., професор, Чернівецький національний університет

 Budnikevych I.M. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Chernivtsi national university

Гончар В.В. - д.е.н., професор, Приазовський державний технічний університет

 Gonchar V.V - Doctor of Economic Sciences, Professor, Pryazov State Technical University

Легеза Д.Г. – д.е.н., професор, ТДАТУ

 Legeza D.G. - Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU

Куліш Т.В. - к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Kulish T.V. - Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

Шквиря Н.О. - к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Shkvyria N.O. - Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

Сокіл Я.С. - к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Sokil Y.S. - Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

Арестенко Т.В. - к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Arestenko T.V. - Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

Майборода Г.О. - PhD, ст. викладач ТДАТУ

 Mayboroda G.O. - PhD, Senior lecturer, TSATU

      076 – Підприємництво, торгівля та

                       біржова діяльність

    076 - Entrepreneurship, trade and stock-

                         taking activities

Чернявська Т.А. – д.е.н., професор, Державна вища професійна школа, м. Конін, Польща

 Cherniavska T.A. - Doctor of Economic Sciences, Professor, State Higher Professional School, Konin, Poland

Веслав Музіал - професор, доктор хаб., інж., кафедра економіки і організації сільського господарства, Краківський сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллантая, Польща

Wieslaw Musial - prof., dr hab., еng.,  Department of Economics and Organization of Agriculture, Agricultural University of Hugo Kołłątaj in Krakow, Poland

Волощук К.Б. - д.е.н., професор, ЗВО «Подільський державний університет»

 Voloshchuk K.V. - Doctor of Economic Sciences, Professor, ZVO "Podilskyi State University"

Карпенко А.В. – д.е.н., професор, Національний університет «Запорізька політехніка»

 Karpenko A.V. - Doctor of Economic Sciences, Professor, National university «Zaporizhia polytechnic»

Сєвідова І.О. - д.е.н., професор, Харківський національний університет внутрішніх справ

Sevidova I.O. - Doctor of Economic Sciences, Professor, Kharkiv National University of Internal Affairs

Яворська Т.І. – д.е.н., професор, ТДАТУ

 Yavorska T.I. - Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU

Болтянська Л.О. – к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Boltianska L.O. - Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

Завадських Г.М. – к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Zavadskykh H.M. - Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

Лисак О.І. – к.е.н., доцент, ТДАТУ

 Lysak O.I. - Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU

Тебенко В.М. – к.е.н., доцент, ТДАТУ

Tebenko H.M. - Candidate of Economic Sciences, Ass. Professor, TSATU