СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

  • О. О. Васильченко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: сфера послуг, структура сфери послуг, середовище організації, макросередовище, фактори макросередовища підприємства: політико-правові, економічні, природно-екологічні, демографічні, соціокультурні, науково-технологічні, міжнародні.

Анотація

Анотація. У статті зроблено акцент на актуальність впливу макросередовища на діяльність підприємств сфери послуг. Наголошено на важливості функціонування сфери послуг в економіці країн світу та України. Охарактеризовано структуру сфери послуг. Здійснено аналіз різноманітних підходів до тлумачення економічної категорії “макросередовище”. Охарактеризовано основні фактори макросередовища.

Посилання

1. Економічна енциклопедія : у трьох томах. Т. 3 / [редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред) та ін.] – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. URL : https://academia-pc.com.ua/product/42 (дата звернення 16.02.2023).
2. UNCTADstat . URL : http://surl.li/hmhea (дата звернення 11.03.2023).
3. Валовий внутрішній продукт України. URL : http://surl.li/cytn (дата звернення 05.03.2023).
4. Мороз В. В. Роль сфери послуг малих підприємств в економічній системі України. Вісник Чернігівського національного технічного університету . 2012. № 4(62). С.170-173.
5. Остафійчук Я. В. Підходи до класифікації послуг у контексті формування системи управління сферою послуг. Ефективна економіка. 2012. № 1. URL : www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=892 (дата звернення 12.03.2023).
6. Моргулець О. Б. Розвиток сучасного понятійного категоріального апарату теорії послуг. URL : https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/Morgulets_st.pdf (дата звернення 28.02.2023).
7. Вагнер І. Особливості стратегічного аналізу зовнішнього середовища підприємства. URL : https://surl.li/hmfvh (дата звернення 05.03.2023).
8. Красовська О. Ю. Комплексна оцінка маркетингової діяльності на підприємствах сфери послуг. Економiка та держава. 2021. №10. С. 43-46.
9. Лопатовський В. Г. Аналіз зовнішнього середовища підприємства : характерні риси та перспективи проведення. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. Вип. 2. URL : https://readpaper.com/paper/2780271936 (дата звернення 10.03.2023).
10. Мельник М. І. Класифікація бізнес-середовища: системний підхід. Регіональна економіка. 2008. № 2. С. 251-260.
11. Савельєв В. Оцінка бізнес-середовища при формуванні глобальної маркетингової стратегії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. 2014. Вип. 3. С. 112-115.
12. Швець Г. О. Сучасне бізнес-середовище малого та середнього підприємництва в Україні. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. 2017. Вип. 34. С. 31–39.
13. Anderson L. M. “Marketing science: Where's the beef?” Business Horizons, (Jan-Feb), 8-16. URL : http://surl.li/hmfkf (дата звернення 14.03.2023).
14.Gronroos C. Service Management and Marketing: A Customer Relationship Management Approach. West Sussex, UK: John Wiley and Sons. URL : http://surl.li/hmhdc (дата звернення 13.03.2023).
15. Кotler R. P. Marketing podla Kotlerra. Praha : Management press, 2000. 116 p.
16. Slаvik Š. Strategickу manažment. Bratislava : Еkonуm, 1997. 80 p.
Опубліковано
2023-06-20