СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • І. С. Гурська Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
  • С. В. Герчанівська Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
Ключові слова: персонал, управління персоналом, конкурентоспроможність, аграрне підприємство, система управління персоналом, ефективність управління, організаційний процес.

Анотація

Анотація. Статтю присвячено розгляду сутності формування теоретичних та практичних засад системи управління персоналом, як основи забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Проаналізовано термін «управління персоналом». Розкрито особливості управління персоналу, основних принципів, складових елементів системи управління, цілей, функцій, розгляду методів системи управління персоналом, його використання з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто особливості сучасних методів управління персоналом підприємства. Запропоновано заходи та етапи побудови ефективної системи управління персоналом в аграрних підприємствах, які забезпечать їх конкурентоспроможність на ринку.

Посилання

1. Володін С. А., Чекамова О. І. Теоретичні засади формування і реалізації інноваційного потенціалу в розвитку економіки. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 65-72. 2. Гамаль А. М. Управління персоналом в умовах розвитку ринкових відносин: автореф. дис. … канд. економ. наук: 08.06.01. Донецьк, 2002. 20 с. 3. Ковальов Г. Д. Інноваційні комунікації. Персонал. 2000. № 8. С. 14-19. 4. Криворучко О. М., Водолажська Т. О. Управління персоналом підприємства: навч. посібник. Харків: ХНАДУ, 2016. 200 с. 5. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: навч. посібник. 2-е вид., перероб. й доп. Київ: Кондор, 2005. 304 с. 6. Мігус І. П., Черненко С. А. Сучасні підходи до оцінки персоналу суб’єктів господарювання з позицій економічної безпеки. Бізнес Інформ. 2013. № 10. С. 357-363. 7. Сівашенко Т. В. Удосконалення системи управління персоналом підприємства. Економічний аналіз. 2012. Т. 11(3). С. 48–50. 8. Смірнов О. О. Підвищення конкурентоспроможності персоналу на основі збереження й розвитку людського потенціалу підприємств. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. Вип. 17. C. 71–77.
9. Чикуркова А. Д. Формування організаційної структури управління персоналом стратегічного типу. Вісник ПДАТ. 2010. № 4. С. 150-57.
Опубліковано
2023-06-20