ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ І МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

  • М. М. Жибак ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
  • В. І. Літвінов ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
Ключові слова: трудовий потенціал, мотивація, ефективність, підприємство, продуктивність праці.

Анотація

Анотація. В сучасних умовах підприємства аграрного сектору знаходяться у стані постійної конкурен-ції. Внаслідок цього для підвищення ефективності використання трудового потенціалу є важливим удоскона-лення механізму мотивації праці та його ефективне використання. Важливим завданням керівництва сільсько-господарських підприємств є спрямування зусиль колективу на досягнення поставлених цілей. У статті висвітлено методологічні засади визначення ефективності матеріального стимулювання персоналу в аграрній сфері економіки. Проведено аналіз основних тенденцій в галузі оплати праці, запропоновано шляхи вдоскона-лення механізму трудової мотивації та підвищення ефективності матеріального стимулювання. На основі здійсненого дослідження підприємств Тернопільської області було виявлено, що стимулювання трудового по-тенціалу застосовується в аграрному секторі залежно від умов виробництва, природно-ресурсного потенціа-лу господарюючих суб’єктів, особливостей виконуваних робіт тощо. Встановлено, що дослідження мотивації працівників є необхідною умовою для створення та впровадження ефективної системи трудової мотивації в сільськогосподарських підприємствах, що враховують сучасні реалії розвитку економічних процесів в аграр-ному секторі, різноманітні потреби персоналу, матеріальні та нематеріальні методи стимулювання, створю-ють умови для ефективної роботи працівників конкретного господарюючого суб’єкта. Диференціація стимулів за певними групами персоналу дозволяє проводити різні види організаційних змін, залучати високопрофесійних фахівців, сприяє досягненню працівниками якнайкращих результатів.

Посилання

1. O. Yermakov, V. Litvinov Conceptual principles of effective labormotivationas a premise of competitive functioning of agricultural enterprises.
2. S. Sudomyr, V. Niziaieva, L. Lutay, L. Prodanov et. al. (only 6 people). Methods And Techniques Of Motiva-tion Of Subjects Of Regional Economy For Innovative Improvement. International Journal of Scientific & Technology Research. 2020. Vol. 9, iss. 03. Р. 1196–1200.
3. O. Hudzyns’kyi, S. Sudomyr, Yu. Hudzyns’ka, M. Zhukovs’kyi. Intelectual and Creative Management Poten-tial of Business Social and Economic Systems. International Journal of Recent Technology and Engi- neering (IJRTE).2019. Vol. 8, iss. 3. Р. 150–154.
4. Богуцький О. Чинники мотивації праці. Україна: аспекти праці. 2008. № 6. С. 3–7.
1. Гайдуцький П. Зростання економіки і добробуту людей: пошук оптимальних пропорцій. Урядовий кур'єр. 2007. № 66 (13 квіт.).
5. Денисенко І. А. Соціально-економічні умови розвитку сільських районів та удосконалення чинників мотивації праці. Вісник Львівського державного аграрного університету. Економіка АПК. 2006. № 13. С. 612–615.
6. Єрмаков О. Ю., Величко О. В. Формування і ефективність використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 233 с.
7. Жибак М. М. Розвиток трудового потенціалу села західного регіону України : монографія. Тернопіль : Видавництво Астон, 2010. 336 с.
8. Жибак М. М., Літвінов В. І. Стан та шляхи удосконалення мотивації праці в аграрних підприємствах. Агросвіт. 2017. № 5. С. 10–14.
9. Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник. Київ : КНЕУ, 2005. 337 с.
10. Кравченко М. А. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві. Ефективна економіка. 2010. № 5. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/ (дата звернення 26.02.2023).
11. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2019 рік / за ред. А. А. Чорного, відп. за випуск Наталія Дідуник, Руслан Козар; Головне управління статистики у Тернопільській області. Тернопіль, 2020. . 387 с.
12. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2020 рік / за ред.. А. А. Чорного, відп. за випуск Наталія Дідуник, Руслан Козар; Головне управління статистики у Тернопільській області. Тернопіль, 2021. 366 с.
13. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2018 рік / за ред.. А. А. Чорного, відп. за випуск Наталія Дідуник, Руслан Козар, Андрій Криськів; Головне управління статистики у Тернопільській області. Тернопіль, 2022. 336 с.
14. Червінська Л. П. Мотивація трудової діяльності в аграрній сфері: монографія. Київ : ПАРАПАН, 2003. 322 с.
15. Гудзинський О. Д., Судомир С. М., Гуренко Т. О. Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект): монографія. Київ: ІПК ДСЗУ, 2010. 212 с.
Опубліковано
2023-06-20