ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

  • О. С. Пристемський Херсонський державний аграрно-економічний університет
  • О. В. Гривківська ПВНЗ «Євопейський університет»
  • А. Ж. Сакун Херсонський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: економічна безпека, підприємство, принципи, функції, діяльність.

Анотація

Анотація: У статті розглянуто теоретичні та методологічні аспекти економічної безпеки підприємств. Приділено увагу поняття економічна безпека як багатогранній категорії економічної теорії. Визначено завдання через вирішення яких реалізується економічна безпека підприємств. Виділені відповідні функціональні цілі, що притаманні економічній безпеці підприємств. Визначено складові економічної безпеки, які варто відображати у спектрі характеристики показників фінансового стану суб’єктів господарювання. Приділено увагу нормативно-правовому регулюванню забезпечення економічної безпеки підприємства. Принципи економічної безпеки згруповано у блоки. Виявлено, що принципи забезпечення економічної безпеки значно поглиблюють її сутність, яка розкривається за допомогою функцій, що витікають з її ознак. Визначені основні напрями фінансової захищеності економічної діяльності підприємств. Зазначено, що механізм забезпечення фінансової захищеності підприємств може мати різний ступінь структуризації та формалізації.

Посилання

1. Паньков В. Экономическая безопасность: мирохозяйственный и внутренний аспект. Внешнеэкономические связи. 1992. Вып. 8. С. 5-18.
2. Васильчак С. В., Бричка Б. Б., Музика Т. П., Доманська Н. А. Фінансова безпека підприємств аграрного сектора. Науковий вісник НЛТУ. 2011. Вип. 21(6). С. 91-97.
3. Тітова С. П. Основи формування фінансової складової економічної безпеки аграрних підприємств. Економіка АПК. 2010. № 9. С. 96-101.
4. Світлична В. Ю., Світлична Т. І. Фінансова безпека: організація, загроза, обліковий вимір. Комунальне господарство міст. 2012. № 102. С. 252-260.
5. Білик М. Д. Роль стабільної діяльності підприємств у їх фінансовій безпеці. Формування ринкових відносин в Україні. 2008. № 8(83). С. 129-133.
6. Фінансова безпека підприємства: навч. посібник / Т. Б. Кузенко, Л. С. Мартюшева, О. В. Грачова, О. Ю. Литовченко. Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. 300 с.
7. Сорокіна І. В. Функціональні завдання та принципи формування системи економічної безпеки підприємства. Бізнес Інформ. 2011. № 9. С. 119-123.
8. Орєхова К. В., Караченцева І. О. Ознаки фінансової безпеки підприємства в умовах фінансової кризи. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2010. № 1(7). С. 64-69.
9. Погосова М. Ю., Лебедєва В. С. Аналіз методичного забезпечення оцінювання фінансової безпеки підприємства Економічні науки. 3. Фінансові відносини. URL:
http://www.rusnauka.com/1_NIO_2008/Economics/25751.doc.htm (дата звернення 12.03.2023).
10. Дмитрук П. Принципи інстуціалізації механізму державного регулювання економічної безпеки регіону. URL: http://archive.nbuv.gov.ua (дата звернення 12.03.2023).
11. Пристемський О. С. Місце економічної безпеки підприємництва в системі національної безпеки країни. Вісник Одеського національного університету. 2013. Вип. 4/3, т. 18. С. 67-69.
12. Демченко І. В. Фінансова безпека аграрних суб’єктів господарювання. Фінанси, банки, інвестиції. 2012. № 4. С. 54-60.
13. Сакун А. Ж., Марчук Л. Л. Бінарна природа економічних конфліктів у контексті економічної безпеки суб’єктів господарювання. Економічний аналіз. 2017. Т. 27, № 3. С. 261-265.
14. Пристемський О. С. Основи формування економічної безпеки. Таврійський науковий вісник. 2013. Вип. 86. С. 302-306.
Опубліковано
2023-06-20