ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ

  • О. Б. Шумінська ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
Ключові слова: соціальна відповідальність, бізнес, підприємство, система, економіка.

Анотація

Анотація. У статті розкриті методологічні засади формування системи соціальної відповідальності бізнесових структур в їх органічній єдності з економічною відповідальністю як цілісності. Встановлено, що соціальна і економічна відповідальність повинна розглядається як цілісна система, так, як від їх розвитку визначатиметься і рівень досягнення соціально-економічних цілей. Розглянуті основні сфери реалізації принципів відповідальності підприємствами. Проведені дослідження щодо розуміння корпоративної соціальної відповідальності між керівними підприємств та населення України. В контексті методології формування соціальної відповідальності розглянуті основні пріоритетні орієнтаційні погляди в системі напрямів дій. Досліджено, що результативна система соціальної відповідальності суб'єктів бізнесової діяльності може бути сформована лише на обґрунтованих теоретико-методологічних засадах корпоративної соціально-економічної відповідальності як цілісності в органічній єдності інтегрованих складових потенціалу cоціально-економічних систем.

Посилання

1. Oleksiv I., Lema H., Kharchuk V., Lisovych T., Dluhopolskyi O., Dluhopolska T. Identification of stakeholder’s importance for the company’s social responsibility using the analytic hierarchy process. 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (16-18 September 2020). Deggendorf, Germany, 2020. Р. 573-576.
2. Porter M., Kramer M. Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review. 2009. Vol. 84(12). Р.78-94. 18. URL: http://svb.org.ua/contacts (дата звернення 04.03.2023).
3. Антохов А. А. Інноваційні стратегії соціальної відповідальності бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 5-10. 4. Грішнова О. А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні. URL: https://dse.org.ua/arhcive/15/3.pdf (дата звернення 09.03.2023).
5. Гудзинський О. Д., Судомир С. М. Соціальна відповідальність бізнесової діяльності в аграрному секторі економіки . Вісник ХНАУ. 2018. № 3. С. 211-219.
6. Гудзинський О. Д., Судомир С. М., Гуренко Т. О. Теоретико-методологічні засади результативного управління розвитком підприємств: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2017. 404 с.
7. Гудзинський С. О. Соціальна відповідальність бізнесу: її сутність та роль в регулюванні зайнятості. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. 2013. № 2(2) С. 63-72
8. Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів. Економічна теорія. 2013. № 4. С. 5-26
9. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу: монографія / під заг. ред. М. П. Буковинської. Київ: ЦП «Компринт», 2015. 297 с.
10. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика / М. А. Саприкіна, О. Ляшенко, М. А. Саєнсус, Г. А. Місько, А. Г. Зінченко. Київ: ТОВ «Фарбований лист», 2011. 480 с.
11. Кусик Н. Л., Ковалевська А. В. Ефективність соціально відповідальної діяльності: взаємозв’язок з інвестиційним кліматом та привабливістю. Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки. 2013. Вип. 11. С. 280-300.
12. Новікова О. Ф., Дейч М. Є., Панькова О. В. та ін. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія. Донецьк, 2013. 296 с.
13. Олійник О. В. Соціальна відповідальність міжнародного бізнесу як стратегія діяльності підприємств України: європейський досвід. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2017. Вип. 3. С. 104-110.
14. Палех Ю. І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культура. Київ: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджмент і бізнесу, 2000. 211 с.
15. Система менеджменту інституціональної трансформації економіки України (теоретико-методологічний аспект): колективна монографія / [О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Ю. С. Гудзинська та ін.]; за заг. ред. О. Д. Гудзинського. Київ: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012. 771 с.
16. Судомир С. М. Формування системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2015. 469 с.
17. Форд Генрі. Моє життя та робота / пер. з англ. Уляни Джаман. Київ, 2016. 344 с.
18. Мочерний С. В. Економічний енциклопедичний словник / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; [За ред. С. В. Мочерного]. У 2 т. Т. 1. Львів: Світ, 2005. 616 с.
Опубліковано
2023-06-20