ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

  • О. С. Пристемський Херсонський державний аграрно-економічний університет
  • А. Ж. Сакун Херсонський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: бухгалтерський облік, товарні операції, підприємство торгівлі, управління, аналіз.

Анотація

Анотація: У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти обліку товарних операцій на підприємствах торгівлі. Приділено увагу проблемі раціонального та ефективного використання матеріальних ресурсів підприємства, що є досить нагальною. Визначено, що є основою господарської діяльності торговельних підприємств, а також як і з якою метою вони функціонують. Проаналізовано правові норми, що регулюють всі операції, які пов’язані з бухгалтерським обліком товарів. Виділені функції торговельних підприємств. Визначено процеси, які здійснюють підприємства на всіх етапах торговельної діяльності. Розглянуто процедуру надходження товарів на підприємство та порядок здійснення первинного обліку товарних операцій. Приділено увагу здійсненню обліку в місцях зберігання товарів і тари, а також обліку їх руху. Розглянуто процедуру вибуття товарних запасів в залежності від потреб підприємства та цілей та їх документальне оформлення.

Посилання

1. Пашинний А.В., Пристемський О.С. Основні аспекти обліково аналітичного забезпечення діяльності торговельних підприємств. Наукові читання професора Григорія Герасимовича Кірейцева (до 90-річчя від дня народження). Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Київ, 22 лютого 2022 р.). Київ: НУБіП України, 2022. С.110-113.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996- XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14 (дата звернення 11.08.2021).
3. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку Мінфін України; Наказ, Положення від 20.10.1999 № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (дата звернення 02.02.2023).
4. Пристемський О. С. Організаційно-правові засади бухгалтерського обліку на підприємствах торгівлі. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІV Міжнар. наук. – практ. конф. (м. Полтава, 20-21 квітня 2022 р.). Полтава: ПДАУ, 2022. С. 183-185.
5. Сакун А., Пристемський О. Аргументування ролі облікової політики як системоутворюючого інструменту в бухгалтерському просторі підприємництва. Scientific Collection «InterConf+». 2023. Vol. 30(143). P. 80–90. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.009.
6. Trusova N., Kotvytsk N., Pikhniak T., Pavlova M., Plotnichenko S. & Sakun A. Attracting foreign investment in cyclic imbalances of the economy. Scientic Horizons. 2022. Vol. 25(5). P. 101-116.
7. Медвідь Л. Г., Харинович-Яворська Д. О. Організаційно-методичні аспекти внутрішнього контролю діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі. Ефективна економіка. 2014. № 11. С. 348–367.
8. Чабанюк О. М. Облік товарів у системі управління підприємств роздрібної торгівлі / О.М. Чабанюк, Н.О. Юганович. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23, № 3. С. 297–301.
9. Hilorme T., Perevozova I., Sakun A., Reznik O., Khaustova Ye. (2020). Accounting model of human capital assessment within the information space of the enterprise. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Vol.24. No.3. Р. 1-7. URL: https://www.abacademies.org/journals/month-june-year-2020-vol-24-issue-3-journal-aafsj-past-issue.html (дата звернення 17.02.2023).
10. Шмигель О. Особливості розроблення облікової політики торговельних підприємств. Інноваційна економіка. 2021. № 3-4. С. 159-163. DOI:https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.22
11. Дзюба О. М. Товарні операції підприємства: особливості обліку з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 17(1). С. 134-137.
12. Ганусич В. О. Облік дебіторської заборгованості: управлінський та організаційний аспекти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2016. Вип. 1(1). С. 441-445. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(1)__75 (дата звернення 02.03.2023).
13. Тарасова Т. О., Янчев А. В., Волошан І. Г. Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі: монографія. Харків: ХДУХТ, 2015. 240 с.
14. Бакун Ю. В. Методологічні аспекти бухгалтерського та податкового обліку товарів на підприємствах торгівлі. Вісник Київського державного торговельно-економічного університету. 2000. № 4. С. 88–98.
15. Alina Zh. Sakun, Iryna V. Perevozova, Olha H. Kartashova, Oleksandr S. Prystemskyi, Andrii S. Mokhnenko. Innovative Paradigm of Management Accounting and Development of Controlling in the Entrepreneurship. Universal Journal of Accounting and Finance. 2021. Vol. 9. No. 4. Р. 548-564. https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090403.
16. Sarapina O., Sakun A., Prystemskiy O., Iarova L., Marmul L. Improving the Methodology of Financial and Accounting Support for Business Activities. International Journal of Management. 2020. Vol. 11(6). P. 838-846.
17. Zadorozhniy Z.-М., Krupka Y., & Nazarova I. Accounting and information provision of reorganization processes in emergency conditions. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2020. № 2(33). Р. 139–148.
18. Drobyazko S., Shapovalova A., Bielova O., Nazarenko O., Yunatskyi M. Formation of Hybrid Costing System Accounting Model at the Enterprise. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2019. Vol. 23. Issue 6. URL: https://www.abacademies.org/articles/formation-of-hybrid-costing-system-accounting-model-at-the-enterprise-8796.html (дата звернення 11.03.2023).
Опубліковано
2023-06-20