ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ І АУДИТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

  • Л. А. Сахно Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: екологічний аудит, облік, земельні ресурси, еколого-економічна оцінка, облікова політика, військовий стан.

Анотація

Анотація. Досліджено актуальні проблеми еколого-економічної оцінки якості ґрунтів в аграрних підприємствах, що є пріоритетною умовою підвищення ефективності землекористування.
Висвітлено сучасні реалії та особливості екологічної ситуації, спричиненої військовими діями, щодо земельних ресурсів України.
Розглянуто організаційні основи обліку і аудиту з врахуванням екологічної складової на підвалинах конкретного аналізу усіх чинників для удосконалення економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення в умовах війни.
Вивчено проблемні питання, що потребують дослідження для вдосконалення облікової політики підприємства (методичну та технічну складові) в частині земельних ресурсів та їх еколого-економічного стану.
Розкрито алгоритм дій щодо оцінки шкоди завданої земельним ресурсам під час ведення бойових дій і підготовки аграріями доказів для їх належного відшкодування.

Посилання

1. Costantino F., Di Gravio G., Tronci M. Environmental audit improvements in industrial systems through FRAM.
IFAC-Papers OnLine. 2018. Vol. 51(11). Р. 1155-1161
2. King S., Vardon M., Grantham H.S., Eigenraam M., Ferrier S.; Juhn D., Larsen T.; Brown C.; Turner K. Linking
biodiversity into national economic accounting. Environmenta. Science & Policy. 2021. Vol. 116. Р. 20-29.
3. Nguyen T.D. Factors Influencing Environmental Accounting Information Disclosure of Listed Enterprises on
Vietnamese Stock Markets. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 2020, 7(11). Р. 877–883. 4. Earnhart D., Leonard J. M. Environmental audits and signaling: The role of firm organizational structure. Resource and Energy Economics. 2016. Vol. 44. Р. 1-22. 5. Mary Evans & Lirong Liu & Sarah Stafford. Do environmental audits improve long-term compliance? Evidencefrom manufacturing facilities in Michigan. Journal of Regulatory Economics. 2011. Vol. 40(3). Р. 279-302.
6. Замула І. В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки: монографія. Житомир : ЖДТУ, 2010. 440 с.
7. Голуб Н. О. Документальне забезпечення обліку витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 3. С. 52-56.
8. Нечипорук Н. В. Актуальні питання бухгалтерського обліку земельних ресурсів. Агросвіт. 2018. № 10. С. 58-64.
9. Сахно Л. А. Облік і аудит екологічної складової в діяльності агропромислового підприємства. Молодий вчений. 2017. № 1.1(41.1). С. 73–76.
10. Сахно Л. А. Екологічний облік і аудит в реформуванні традиційної системи обліку на підприємстві. Облік і фінанси АПК. 2009. № 1. С. 89-92. URL: http://magazine.faaf.org.ua/ekologichniy-oblik-i-audit-v-reformuvanni-tradiciynoisistemi-obliku-na-pidpriemstvi (дата звернення: 01.02.2023).
11. Швиданенко Г. О. та ін. Розвиток підприємства на еколого-економічних засадах: монографія. Київ : КНЕУ, 2017. 184 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/197268892.pdf (дата звернення 01.02.2023).
12. Feodal.Land. URL: https://feodal.online/#feodal.land (дата звернення: 01.02.2023).
13. Агробізнес України під час війни - інфографічний довідник 2021–2022. URL: https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2022/ (дата звернення: 01.02.2023)
14. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text (дата звернення 01.02.2023).
15. Закон України «Про екологічний аудит» від 24.06.2004 № 1862-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15#Text (дата звернення 01.02.2023).
16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації» від 20.03.2022 № 326. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text (дата звернення 01.02.2023).
17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» від 19.04.1993 № 284. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/284-93-%D0%BF#Text (дата звернення 01.02.2023).
18. Наказ «Про затвердження Методики визначення шкоди та збитків завданих земельному фонду України внаслідок збройної агресії Російської Федерації» від 18.05.2022 №295. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0586-22#Text (дата звернення 01.02.2023).
19. Як і хто повинен оцінити пошкодження внаслідок війни URL: https://agroportal.ua/blogs/yak-i-hto-povinen-ociniti-poshkodzhennya-vnaslidok-viyni?prevw=2314364973 (дата звернення 01.02.2023).
Опубліковано
2023-06-20