АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

  • В. А. Нікульча Чернівецький національний університет
  • Є. І. Венгер Чернівецький національний університет
Ключові слова: торгівля, якість торговельного обслуговування, споживач, лояльність, автоматизація торговельних процесів, CRM.

Анотація

Анотація. Стаття присвячена розгляду доцільності автоматизації торговельних процесів. Встановлено, що автоматизація забезпечує високу якість обслуговування споживачів, що у межах реалізації концепції маркетингу взаємовідносин, через підвищення рівня задоволеності процесом купівлі сприяє формуванню лояльності. Досліджено сутність процесу, виокремлено ключові фактори, що впливають на доцільність автоматизації та вибір відповідного програмного забезпечення. На основі аналізу наявних функціональних можливостей програмних рішень визначено переваги для учасників торговельного процесу.

Посилання

1. Організація торгівлі : підручник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький та ін. 2-ге вид., перер. та доопр. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 616 с.
2. Бозуленко О. Я. Організація торгівлі : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2021. 240 с. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/ua/content/download/nayka/monography/bozulenko_2021.pdf (дата звернення 11.02.2023).
3. Lewis L. Business Process Automation in the Retail Industry. URL: https://www.processmaker.com/blog/business-process-automation-in-the-retail-industry/# (дата звернення 17.02.2023).
4. Бондарчук М. Ю. Удосконалення системи управління процесами торгівлі суб’єктів малого бізнесу Житомирської області. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. С. 254–260
5. Begley S., Hancock B., Kilroy T., Kohli S. Automation in retail: An executive overview for getting ready. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Retail/Our%20Insights/Automation%20in%20retail%20An%20executive%20overview%20for%20getting%20ready/Automation-in-retail-An-executive-overview-for-getting-ready-FINAL.pdf (дата звернення 21.02.2023).
6. Pangriya R., Singh A. Automation in Retail: Modern Ways of Customer Engagement. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology. Dec. 2020. Vol. 17. P. 10507-10533. URL: https://www.researchgate.net/publication/347954270_Automation_in_Retail_Modern_Ways_of_Customer_Engagement (дата звернення 22.02.2023).
7. Chao G., Cheung J., Haller K., & Lee, J. The coming AI revolution in retail and consumer products. IBM Institute for Business. 2019. P. 24. URL: https://nrf.com/sites/default/files/2019-01/The%20coming%20AI%20revolution.pdf (дата звернення 09.02.2023).
8. Муравський В. В. Облік і аналіз руху товарів з використанням інформаційних технологій : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09. Тернопіль, 2012. 248 с. URL: http://library.wunu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факультет%20ОА/КОВС/Муравський%20В/дисертація/Муравський%20дисертація.pdf (дата звернення 21.02.2023).
9. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг : Закон України від 06.07.1995 № 265/95-ВР. Дата оновлення: 01.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/265/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 01.02.2023)
10. Singh, A. Retail is Transforming – Thanks to Marketing Automation. URL: https://bwdisrupt.businessworld.in/article/Retail-is-Transforming-Thanks-to-Marketing-Automation/01-10-2018-161230/ (дата звернення 06.02.2023).
Опубліковано
2023-06-20