FORMATION OF COSTS AND INCOME IN THE CONTEXT RESOURCE PROVISION OF HUNTING ECONOMY

  • І. І. Вініченко Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро https://orcid.org/0000-0002-9527-1625
Ключові слова: витрати, доходи, мисливські угіддя, оренда, землі сільськогосподарського призначення, мис-ливські господарства, дикі тварини, біорозмаїтт.

Анотація

Анотація. В статті розглянуто умови формування витрат та доходів з акцентом на ресурсне забезпечен-ня мисливських господарств. Обґрунтовано сутність економічної діяльності мисливських господарств в сучас-них умовах воєнного часу. Досліджено вартісну концепцію витрат та доходів. Узгоджено методологію сис-темного аналізу із витратно-доходним підходом, який розкриває методичний концепт обігу ресурсів в вироб-ничому циклі мисливських господарств, враховуючи специфіку їхньої діяльності. Вартісно-ресурсна складова виробничого циклу формує похідну змінну доданої вартості, що спроможна окупати витрати мисливських го-сподарств. Обґрунтовано, що окремі елементи виробничих засобів мають оптимальну здатність проходити унормування, із вилученням постійної частини витрат, що мають фіксовану вартісну величину ресурсів на пе-вний період часу. Представлено алгоритм розрахунку загальної вартості ресурсного портфелю мисливських господарств. Доведено, що для оцінки витрат та визначення доцільності їх формування під відтворення мис-ливських угідь необхідно використовувати загальноприйняті підходи до визначення економічної цінності при-родної складової ресурсного портфеля мисливських господарств, використання яких дозволить отримати об’єктивний їх обсяг: ренту; альтернативну вартість; загальну економічну вартість. Вартість певного еко-логічного та економічного блага включає ринкову вартість і додаткову вигоду власника (споживача) мислив-ських угідь, за допомогою використання методів системного аналізу. Економічна оцінка витратної домінанти ресурсного портфеля та доходних стимуляторів відтворення ресурсного портфелю мисливських господарств, за природної складової, закладається у вартісну концепція, як «готовність платити». При ринковій оцінці ви-тратної домінанти ресурсного портфелю та доходних стимуляторах відтворення мисливських угідь, за при-родної складової формується ціна (співвідношення ринкового попиту та пропозиції), без обліку зовнішніх ви-трат суспільства.

Опубліковано
2023-11-30