ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

  • Д. В. Єременко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Л. В. Єременко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: інституційне середовище, цифровізація економіки, штучний інтелект, цифрова платформа, трансакційні витрати, інституційні пастки, інституційний вакуум

Анотація

Стаття аналізує вплив цифрових технологій, таких як штучний інтелект, цифрові платформи, блокчейн, Інтернет речей, на інституційне середовище. Розглянуто позитивні ефекти та загрози цифровізації економіки. Цифрові технології зменшують трансакційні витрати, руйнуючи існуючі пастки. Інституції тиснуться цифровими технологіями, змінюються або зникають, утворюючи інституційний вакуум. Вплив цифрових технологій на інституційне середовище може бути прямим та опосередкованим, включаючи цифровізацію інститутів, підвищення ефективності, руйнування старих пасток та виникнення нових. Для коригування та створення нових інститутів пропонується застосовувати принципи інституційного проєктування.

Посилання

Арколакіс Ч. Інновації та виробництво в глобальній економіці. American Economic Review. 2018. № 8. С. 21–28.

Браян А. В. Конкуруючі технології, збільшення прибутків і блокування за історичними подіями. Економічний журнал. 1989. № 99. С. 116–131.

Бочуля Т., Гринько П., Мухіна М. Інноваційні тенденції розвитку бізнесу як стимул для досягнення прогресивних конкурентних переваг. Європейське співробітництво. Наукові підходи та прикладні технології. 2018. № 3(34). С. 42–51.

Девенпорт Т. Х. Інноваційний процес: реінжиніринг за допомогою інформаційних технологій. Бостон, Массачусетс : Видавництво Гарвардської бізнес-школи, 1993. 229 с.

Давимук С. А., Федулова Л. І., Попадинець Н. М. Інноваційний розвиток підприємств у сфері торгівлі: світові тенденції та практика в Україні. Львів : М. І. Інститут краєзнавства Долішного, 2016. 127 с.

Трусова Н. В., Єременко Д. В. Цифровізація інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів бізнесу в мережевій ІТ-системі. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2022. № 1 (45). С. 104–114.

Clemons E. K., Reddi S. P., Row M. C. The Impact of Information Technology on the Organization of Economic Activity: The “Move to the Middle” Hypothesis. Journal of Management Information Systems. 1993. Vol. 10(2). P. 9–35.

Cordella A., Simon K. A. The Impact of Information Technology on Transaction and Coordination Cost. Information Systems Research. 1997. Vol. 6(145). P. 210–221.

Drahokoupil, J., Piasna A. Work in the Platform Economy: Beyond Lower Transaction Costs. Intereconomics: Review of European Economic Policy, 2017. Vol. 52. P. 335–340.

Duval Y., Utoktham C., Kravchenko A. Impact of implementation of digital trade facilitation on trade costs. ARTNeT Working Paper Series. 2018. Vol. 174. P. 1213.

Frenken K., Vaskelaine, T., Fünfschilling L., Piscicelli L. An Institutional Logics Perspective on the Gig Economy. Theorizing the Sharing Economy: Variety and Trajectories of New Forms of Organizing (Research in the Sociology of Organizations. 2020. Vol. 66. P. 83–105.

Johns N. Regulating the Digital Economy. ORF Special report. 2015. Vol. 6. P. 127–140.

Garcia A. R. AI, IoT, Big Data, and Technologies in Digital Economy with Blockchain at Sustainable Work Satisfaction to Smart Mankind: Access to 6th Dimension of Human Rights. Smart Governance for Cities: Perspectives and Experiences. 2020. P. 365–385.

Landini F. The evolution of control in the digital economy. Journal of Evolutionary Economics. 2016. Vol. 26. P. 407–441. DOI: https://doi.org/10.1007/s00191-016-0450-z

Trusova N. V., Oleksenko R. I., Kalchenko S. V., Yeremenko D. V., Pasieka S. R., Moroz S. A. Managing the intellectual potential in the business-network of innovative digital technologies. Estudios de Economia Aplicada, 2021. Vol. 39(5). P. 1–15.

Trusova Natalia V., Yeremenko Denys V., Karman Serhii V., Kolokolchykova Iryna V., Skrypnyk Svitlana V. Digitalization of investment-innovative activities of the trade business entities in network IT-System. Estudios de Economia Aplicada. 2021. Vol. 39(5). P. 1–19.

Arkolakis, Ch. (2018). Innovatsii ta vyrobnytstvo v hlobalnii ekonomitsi. American Economic Review, 8, 21-28 [in Ukrainian].

Braian, A. V. (1989). Konkuruiuchi tekhnolohii, zbilshennia prybutkiv i blokuvannia za istorychnymy podiiamy. Ekonomichnyi zhurnal, 99, 116–131 [in Ukrainian].

Bochulia, T., Hrynko, P., Mukhina, M. (2018). Innovatsiini tendentsii rozvytku biznesu yak stymul dlia dosiahnennia prohresyvnykh konkurentnykh perevah. Yevropeiske spivrobitnytstvo. Naukovi pidkhody ta prykladni tekhnolohii, 3(34), 42–51 [in Ukrainian].

Devenport, T. Kh. (1993). Innovatsiinyi protses: reinzhynirynh za dopomohoiu informatsiinykh tekhnolohii. Boston, Massachusets: Vydavnytstvo Harvardskoi biznes-shkoly [in Ukrainian].

Davymuk, S. A., Fedulova, L. I., Popadynets, N. M. (2016). Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv u sferi torhivli: svitovi tendentsii ta praktyka v Ukraini. Lviv: M.I. Instytut kraieznavstva Dolishnoho [in Ukrainian].

Trusova, N. V., Yeremenko, D. V. (2022). Tsyfrovizatsiia investytsiino-innovatsiinoi diialnosti subiektiv biznesu v merezhevii IT-systemi. Zbirnyk naukovykh prats TDATU imeni Dmytra Motornoho (ekonomichni nauky), 1 (45), 104–114 [in Ukrainian].

Clemons, E. K., Reddi, S. P., Row, M. C. (1993). The Impact of Information Technology on the Organization of Economic Activity: The “Move to the Middle” Hypothesis. Journal of Management Information Systems, 10(2), 9–35.

Cordella, A., Simon, K. A. (1997). The Impact of Information Technology on Transaction and Coordination Cost. Information Systems Research, 6(145), 210–221.

Drahokoupil, J., Piasna, A. (2017). Work in the Platform Economy: Beyond Lower Transaction Costs. Intereconomics: Review of European Economic Policy, 52, 335–340.

Duval, Y., Utoktham, C., Kravchenko, A. (2018). Impact of implementation of digital trade facilitation on trade costs. ARTNeT Working Paper Series, 174, 1213.

Frenken, K., Vaskelaine, T., Fünfschilling, L., Piscicelli, L. (2020). An Institutional Logics Perspective on the Gig Economy. Theorizing the Sharing Economy: Variety and Trajectories of New Forms of Organizing (Research in the Sociology of Organizations, 66, 83–105.

Johns, N. (2015) Regulating the Digital Economy. ORF Special report, 6, 127–140.

Garcia, A. R. (2020). AI, IoT, Big Data, and Technologies in Digital Economy with Blockchain at Sustainable Work Satisfaction to Smart Mankind: Access to 6th Dimension of Human Rights. Smart Governance for Cities: Perspectives and Experiences, 365–385.

Landini, F. (2016). The evolution of control in the digital economy. Journal of Evolutionary Economics, 26, 407–441. DOI: https://doi.org/10.1007/s00191-016-0450-z

Natalia V. Trusova, Roman I. Oleksenko, Sergey V. Kalchenko, Denys V. Yeremenko, Stanislava R. Pasieka, Svitlana A. Moroz. (2021). Managing the intellectual potential in the business-network of innovative digital technologies. Estudios de Economia Aplicada, 39(5), 1–15.

Natalia V. Trusova, Denys V. Yeremenko, Serhii V. Karman, Iryna V. Kolokolchykova, Svitlana V. Skrypnyk.(2021). Digitalization of investment-innovative activities of the trade business entities in network IT-System. Estudios de Economia Aplicada, 39(5), 1–19.

Опубліковано
2024-05-03