ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ МИСЛИВСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

  • Г. М. Завадських Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-3240-3870
  • В. В. Нехай Таврійський державний агротехнологічний університету ім. Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0003-1184-6776
Ключові слова: витрати, доходи, собівартість, економічна оцінка, користувачі мисливських угідь, землі сільськогосподарського призначення, мисливські господарства

Анотація

Розкрито сутність економічної діяльності мисливських господарств України в сучасних умовах Окреслено актуальність дослідження динаміки і структури доходів і витрат мисливських господарств України. Описано економічні та технологічні особливості мисливства як окремої галузі. Розкрито зміст понять «витрати» і «доходи мисливських господарств» та наведено їхнє трактування. Наведена класифікація та структура доходів і витрат мисливських господарств. Проаналізовано джерела доходів мисливських господарств та виявлено, що на їх функціонування впливає низка негативних факторів, які призводять до збитковості багатьох українських мисливських господарств. Оцінювання сучасного стану галузі показало, що для знаходження шляхів підвищення її ефективності необхідно провести комплексний моніторинг та системні дослідження проблем, що гальмують її розвиток.

Посилання

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ (дата звернення 25.11.2023)

Завадських Г. М. Європейський досвід та розвиток мисливського господарства України. Збірник наукових праць ТДАТУ (Економічні науки). 2023. № 3 (49). С. 149–154.

Мисливські угіддя: веб-сайт. URL: https://www.wikidata.ukua.nina.az/ (дата звернення 20.03.2024)

Музика В. Оцінювання сучасного стану розвитку мисливського господарства України. Галицький економічний вісник. 2020. Том 6. № 67. С. 18–32.

Муравйов Ю. В. Дослідження витрат і джерел надходження від ведення мисливського господарства Львівської області. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Т. 29. № 4. С. 50–52.

Муравйов Ю. В. Дослідження розподілу мисливських угідь Львівської області. Науковий вісник НЛТУ України. 2019, т. 29, № 4. С. 72–74.

Про мисливське господарство та полювання [Електронний ресурс] : закон України від 22 лютого 2000 року №1478-ІІІ із змінами, внесеними Законом України №1827-VI від 21.01.2010. URL: http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: закон України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [офіційний веб-портал]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2818-17

Прус Ю. О. Аналіз сучасного стану ресурсів мисливських господарств України. Збірник наукових праць ТДАТУ (Економічні науки). 2023. № 3. (49). С. 155–168.

Соболевська О. О. Формування доходів мисливських господарств Запорізької області. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. Серія: Економічні науки. 2021, т 23, № 97. С. 41–47.

Collis D. J. Research Note: How Valuable are Organizational Capabilities? Strategic Management Journal. 2014. № 8. Р. 148–157.

Maillard J., Suffran Y., Omnès F. Machinisme agricole et faune sauvage. Faune sauvage. 2011. № 291. Р. 49–54.

Novytskyi V. P., Mitay I. S., Grishchenko S. M. Habitat use of grey partridge in agricultural landscapes (the case of Ukrainian forest steppe). Ukrainian Journal of Ecology. 2017. №7 (1). Р. 58–60.

Yavorska T., Prus U., Lysak O., Zavadskykh H., Problems and prospects for development of family households in Ukraine. Springer Nature, «Modern Development Paths of Agricultural Production» (Tetiana Yavorska, Prus Urij, Oksana Lysak, Hanna Zavadskykh). 2019. P. 593–605.

Yavorska T., Sobolevska O. Ecological and economic aspects of expenditure of hunting farms in Zaporizhzhia region. Green, Blue & Digital Economy Journal. 2022. Vol. 3 No. 1. Р. 54–59.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Ofitsiinyi sait. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ (data zvernennia: 25.11.2023)

Zavadskykh H. M. Yevropeiskyi dosvid ta rozvytok myslyvskoho hospodarstva Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats TDATU (Ekonomichni nauky). 2023. № 3. (49). S. 149–154.

Myslyvski uhiddia:veb-sait. URL: https://www.wikidata.ukua.nina.az/ (data zvernennia 20.03.2024)

Muzyka V. Otsiniuvannia suchasnoho stanu rozvytku myslyvskoho hospodarstva Ukrainy. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. T.: TNTU, 2020. Tom 6. № 67. S. 18–32.

Muraviov Yu. V. Doslidzhennia vytrat i dzherel nadkhodzhennia vid vedennia myslyvskoho hospodarstva Lvivskoi oblasti. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2019. T. 29. № 4. S. 50–52.

Muraviov Yu. V. Doslidzhennia rozpodilu myslyvskykh uhid Lvivskoi oblasti. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2019, t. 29, № 4. S. 72–74.

Pro myslyvske hospodarstvo ta poliuvannia [Elektronnyi resurs] : zakon Ukrainy vid 22 liutoho 2000 roku №1478-III iz zminamy, vnesenymy Zakonom Ukrainy №1827-VI vid 21.01.2010. URL: http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku: zakon Ukrainy vid 21 hrudnia 2010 roku № 2818-VI [Elektronnyi resurs] // Verkhovna Rada Ukrainy: [ofitsiinyi veb-portal]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2818-17

Prus Yu. O. Analiz suchasnoho stanu resursiv myslyvskykh hospodarstv Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats TDATU (Ekonomichni nauky). 2023. № 3 (49). S. 155–168.

Sobolevska O. O. Formuvannia dokhodiv myslyvskykh hospodarstv Zaporizkoi oblasti. Naukovyi visnyk LNUVMB imeni S. Z. Gzhytskoho. Seriia: Ekonomichni nauky. 2021, t 23, № 97. S. 41–47.

Collis D. J. Research Note: How Valuable are Organizational Capabilities? Strategic Management Journal. 2014. № 8. P. 148–157.

Maillard J., Suffran Y., Omnès F. Machinisme agricole et faune sauvage. Faune sauvage. 2011.№ 291. P. 49–54.

Novytskyi V. P., Mitay I. S., Grishchenko S. M. Habitat use of grey partridge in agricultural landscapes (the case of Ukrainian forest steppe). Ukrainian Journal of Ecology. 2017. №7 (1). P. 58–60.

Yavorska T., Prus U., Lysak O., Zavadskykh H., Problems and prospects for development of family households in Ukraine. Springer Nature, «Modern Development Paths of Agricultural Production» (Tetiana Yavorska, Prus Urij, Oksana Lysak, Hanna Zavadskykh). 2019. P. 593–605.

Yavorska T., Sobolevska O. Ecological and economic aspects of expenditure of hunting farms in Zaporizhzhia region. Green, Blue & Digital Economy Journal. 2022. Vol. 3 No. 1. P. 54–59.

Опубліковано
2024-05-03