КОМПОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНДЕКСІВ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЇ

  • А. В. Савіцький Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-2265-4270
Ключові слова: промислове підприємство, експортний потенціал, експортоорієнтованість, інтеграція, прибутковість, моніторинг, індекси

Анотація

У статті досліджено підхід до компонування системи індексів експортного потенціалу у формуванні прибутковості промислових підприємств за умов інтеграційних процесів України до Європейського Союзу. Актуалізовано діяльність вітчизняних виробників та важливість посилення їх експортоорієнтованості у співробітництві із контрагентами зовнішнього ринку. Обґрунтовано заходи та аспекти управління експортоорієнтованим підприємством зі сторони розгортання окремих етапів інтеграції. Беручи до уваги діяльність машинобудівних підприємств Хмельницької області, представлено та систематизовано елементи підходу до вибору показників експортоорієнтованості за результатами моніторингу поточного стану підвищення прибутковості. Запропоновано систему індексів експортного потенціалу підприємства для моніторингу подальшого стану його прибутковості.

Посилання

Бабій І. В. Прогнозні моделі підвищення експортного потенціалу промислових підприємств. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 23. С. 60–65.

Бугас Н. В., Пилипенко Ю. А. Експортний потенціал у системі зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства. Вісник КНУТД. 2015. № 6 (93). С. 14–21.

Вітюк А. В., Клепко В. М., Жавела К. Експорт продукції машинобудування до країн Європейського Союзу. Бізнес Інформ. 2019. № 3. С. 37–43.

Євтушенко В. А., Ляшевська В. І., Чупринюк Ю. В. Дослідження та вдосконалення стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2020. № 6. С. 23–29.

Крамар І. Ю., Мариненко Н. Ю. Експортно-орієнтована діяльність промислових підприємств як спосіб забезпечення розвитку Західного регіону України. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 40. С. 130–133.

Rouaud M. Probability, Statistics and Estimation. URL: https://incertitudes.fr/book.pdf (дата звернення 15.12.2023).

Choi S. Currency valuation, export competitiveness, and firm profitability: evidence from Bangladeshi firm-level data. Journal of Asian Finance, Economics and Business. 2021, no. 8 (1), pp. 61–69. DOI: https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.061 (дата звернення 21.12.2023).

Husain, T., Sarwani, Sunardi, N., & Lisdawati. Firm's value prediction based on profitability ratios and dividend policy. Finance & Economics Review. 2020, no. 2 (2), pp. 13–26. DOI: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v2i2.102 (дата звернення 21.12.2023).

Saif, N., Ruan, J., & Obrenovic, B. Sustaining trade during COVID-19 pandemic: establishing a conceptual model including COVID-19 impact. Sustainability. 2021, no. 13 (10), 5418. DOI: https://doi.org/10.3390/su13105418 (дата звернення 15.12.2023).

Dooranov, A., Orozalieva, A., Parmanasova, A., Katan, V., Horiashchenko, Y., & Nagornyi, Y. Estimation and stimulation of export potential of the innovatively active enterprise based on economic and mathematical modelling. Acta Innovations. 2021, no. 40, pp. 56–64. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1021187 (дата звернення 15.12.2023).

Babii, I. (2017). Prohnozni modeli pidvyshchennia eksportnoho potentsialu promyslovykh pidpryiemstv. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 23, pp. 60–65 [in Ukrainian].

Buhas, N., & Pylypenko, Yu. (2015). Eksportnyi potentsial u systemi zovnishnoekonomichnoi diialnosti promyslovoho pidpryiemstva. Visnyk KNUTD, no. 6(93), pp. 14–21 [in Ukrainian].

Vitiuk, A., Kepko, V., and Javela, K. (2019). Exports of the Machine-Building Products to the European Union Member States. Business Inform, no. 3, pp. 37–43. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-37-43 (accessed 10.12.2023). [in Ukrainian].

Yevtushenko V. A., Liashevska V. I., & Chupryniuk Yu. V. (2020). Doslidzhennia ta vdoskonalennia stratehichnoho planuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva. Biznes Inform, no. 6, pp. 23–29 [in Ukrainian].

Kramar, I. Yu., & Marynenko, N. Yu. (2019). Eksportno-oriientovana diialnist promyslovykh pidpryiemstv yak sposib zabezpechennia rozvytku Zakhidnoho rehionu Ukrainy. Prychornomorski ekonomichni studii. Naukovyi zhurnal, vol. 40, pp. 130–133 [in Ukrainian].

Rouaud, M. Probability, Statistics and Estimation. URL: https://incertitudes.fr/book.pdf (accessed: 15.12.2023).

Choi, S. (2021). Currency valuation, export competitiveness, and firm profitability: evidence from Bangladeshi firm-level data. Journal of Asian Finance, Economics and Business, no. 8 (1), pp. 61–69. DOI: https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.061 (accessed: 21.12.2023).

Husain, T., Sarwani, Sunardi, N., & Lisdawati. (2020). Firm's value prediction based on profitability ratios and dividend policy. Finance & Economics Review, no. 2 (2), pp. 13–26. DOI: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v2i2.102 (accessed: 21.12.2023).

Saif, N., Ruan, J., & Obrenovic, B. (2021). Sustaining trade during COVID-19 pandemic: establishing a conceptual model including COVID-19 impact. Sustainability, no. 13 (10), 5418. DOI: https://doi.org/10.3390/su13105418 (accessed: 15.12.2023).

Dooranov, A., Orozalieva, A., Parmanasova, A., Katan, V., Horiashchenko, Y., & Nagornyi, Y. (2021). Estimation and stimulation of export potential of the innovatively active enterprise based on economic and mathematical modelling. Acta Innovations, no. 40, pp. 56–64. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1021187 (accessed: 15.12.2023).

Опубліковано
2024-05-03