ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • N. V. Trusova Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-9773-4534
  • R. S. Stepaniuk Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0009-0005-1499-5496
Ключові слова: інституції, економічна безпека, інституційний підхід, формальні фактори інституційного забезпечення, неформальні фактори інституційного забезпечення, стійкість розвитку, сільськогосподарські підприємства

Анотація

В статті розглянуто особливості інституційного забезпечення економічної безпеки та стабільного розвитку сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано, що сучасні умови нестабільності ринку, успішний розвиток та функціонування будь-якого суб’єкта економічної діяльності значною мірою залежать від надійної, якісної й ґрунтовної системи економічної безпеки. У практиці ведення бізнесу сільськогосподарських підприємств заходи економічної безпеки у переважній більшості проводяться несистематично. Доведено, що особливістю інституційного забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств є різноманіття типів і форм специфікації прав власності, типів і форм господарювання, безпосередній державний вплив та різноманіття обмежень та примусів і, зрештою, сам тип господарювання, що склався в процесі тривалої історичної еволюції неформальних правил ведення сільськогосподарської діяльності. Для забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств неформальні правила – не просто частина інституційного середовища, а найважливіша його складова, від якої значною мірою залежить ефективність упровадження нових формальних інститутів. Якщо формальні правила можна змінити досить швидко, то неформальні норми зазвичай змінюються лише поступово, однак саме вони надають діям формальних норм і законів ефективності.

Посилання

Ambrosov, V. Ya. (2009). Provision of state support for agricultural production in the conditions of Ukraine's membership in the WTO. Economy of agro-industrial complex, 2, 16–18.

Glushko, O. V., Gryshova, I. Yu., Shcherbata, M. Yu. (2015). Determining the level of economic sustainability of enterprises based on performance indicators. Economic journal-XXI, 155 (11-12), 82–86.

Gryshova, I. Yu., Fedorkin, D. V. (2017). Conceptual approach to state management of ecological safety of agricultural production. Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 6, 161–167.

Inshakov, O. V. (2005). Institutional architecture and mechanisms of economic development of institutions. Economic theory, 1, 94–116.

Kolodko, G. (2004). Institutions, politics and economic growth. Economic issues, 7, 35–50.

Kornev, V. V. (2002). Institutional orientations of market transformations. Economics and forecasting, 3, 82–91.

Kushnir, S. (2019). Formation of the institutional environment for ensuring the functioning of the agrarian sector. Problems and prospects of economics and management, 2(18), 85–92.

North, D. (1997). Institutions, institutional changes and the functioning of the economy. Mukachevo: PNC "Inf-Prat".

Odyagailo, B. M. (2006). Genesis and globalization adaptability of the economic system (institutional approach). Lviv: MagnoliyaPlus.

Hou, T., Gryshova, I. (2018). Competitive business wars in the conditions of rapid development of the digital economy and financial engineering. Digital economy: trends and prospects: materials of the International Scientific and Practical Conference. Ternopil: Yu. V. Osadtsa, 120–122.

Shastitko, A.E. (2002). New institutional economic theory. Kyiv: Atlant.

Shkarlet, S. M., Dubina, M. V., Tarasenko, A. V. (2016). Organizational and infrastructural support for the development of agriculture in Ukraine. Chernihiv: ChNTU.

Shpykulyak, O. G. (2010). Economic institutions and institutes in the development of market theory. Economy of agro-industrial complex, 1, 159–165.

Zięba, R. (2000). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Wyd. Scholar, Warszawa, wyd. 2.

Амбросов В. Я. Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України у СОТ. Економіка АПК. 2009. № 2. С. 16–18.

Глушко О. В., Гришова І. Ю., Щербата М. Ю. Визначення рівня економічної стійкості підприємств на основі показників ефективності. Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 155 (11-12). С. 82–86.

Гришова І. Ю., Федоркін Д. В. Концептуальний підхід щодо державного управління екологічною безпекою аграрного виробництва. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 6. С. 161–167.

Іншаков О. В. Інституційна архітектоніка і механізми економічного розвитку інститутів. Економічна теорія. 2005. № 1. С. 94–116.

Колодко Г. Институты, политика и экономический рост. Вопросы экономики. 2004. № 7. С. 35–50.

Корнєв В. В. Інституційні орієнтири ринкових перетворень. Економіка та прогнозування. 2002. № 3. С. 82–91.

Кушнір С. Формування інституційного середовища забезпечення функціонування аграрного сектору. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2(18). С. 85–92.

Норт Д. Інститути, інституційні зміни та функціонування економіки. Мукачево : ПНЦ «Інф-Прат», 1997. 200 с.

Одягайло Б. М. Генеза та глобалізаційна адаптивність економічної системи (інституціональний підхід). Львів : МагноліяПлюс, 2006. 376 с.

Хоу Т., Гришова І. Конкурентні війни бізнесу в умовах стрімкого розвитку цифрової економіки та фінансового інжинірингу. Цифрова економіка: тренди та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. С. 120–122.

Шастітко А. Е. Нова інституційна економічна теорія. Київ : Атлант, 2002. 340 c.

Шкарлет С. М., Дубина М. В., Тарасенко А. В. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України. Чернігів : ЧНТУ, 2016. 208 с.

Шпикуляк О. Г. Економічні інституції та інститути у розвитку теорії ринку. Економіка АПК. 2010. №1. С. 159-165.

Zięba R. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Wyd. Scholar, Warszawa, wyd. 2, 2000. 406 s.

Опубліковано
2024-05-03