СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  • І. С. Гурська Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
  • С. В. Герчанівська Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
  • І. О. Федуняк Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
Ключові слова: виробничо-господарська діяльність, управління виробничо-господарською діяльністю підприємств, управління, менеджмент, аграрні підприємства, функції управління, принципи та методи управління, ефективність управління

Анотація

У статті проаналізовано сутність системи управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств. Розглянуто процес управління як безперервну, циклічну низку дій, пов’язаних з ідентифікацією проблем, розробкою та прийняттям ефективних рішень. Розкрито зміст основних процесів, принципів та методів управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств. Доведено, що ефективне управління системою виробничо-господарської діяльності дозволяє підприємству: досягати цілей, підвищувати конкурентоспроможність та забезпечувати стійке зростання.

Посилання

Ващенко А. А. Ефективність виробничо-господарської діяльності в механізмі управління промисловими підприємствами. Економіка промисловості. Економічний вісник. 2014. № 1. С. 80–87.

Коновал В. В. Стратегічне управління підприємствами легкої промисловості. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2011. № 2. Т. 2. С. 61–64.

Кононова І. В. Аналіз підходів до управління підприємством у сучасних умовах. Прометей. 2013. № 1. С. 146–151.

Кулаков В. І. Еволюція поглядів на управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 5. 1. С. 20.

Хамініч С. Ю. Управління підприємством на засадах освітнього потенціалу: монографія. Д.: Вид-во ДНУ, 2006. 288 с.

Чукіна І. В. Організаційно-економічний механізм у системі управління виробничо-господарською діяльністю. Економічний аналіз. 2014. № 3. Т. 15. С. 230–236.

Zody Richard E. An Overview on Credentialing. Public Budgeting & Finance. 1998. Vol. 18. pр. 40–48.

Krasnorutskyy О. O., Rudenko S.V. Methodological foundations of economic estimation of agricultural enterprises production capacity. Scientific bulletin of Polissia. 2016. № 2 (6). 140–145. (Web of Science)

Shestakovska, T. and Markova Е., The impact of the integration of cooperation with the European union on the development of the agrarian sector of Ukraine. Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. pp. 364–382.

Derii Zh., Koval V. & Sedikova I. The role of the agricultural sphere in the context of food security. Scientific Bulletin of Polissia. 2018. № 4 (16). Р. 21–27. DOI: http://dx.doi.org/10.25140/2410-9576-2018-4(16)-21-27

Vashchenko A. A. (2014). Efficiency of production and economic activity in the management mechanism of industrial enterprises. Ekonomika promyslovosti. Ekonomichnyi visnyk. 1. 80–87 [in Ukrainian].

Konoval V. V. (2011). Strategic management of light industry enterprises. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 2. T. 2. 61–64 [in Ukrainian].

Kononova I. V. (2013). Analysis of approaches to enterprise management in modern conditions. Prometei. 1. 146–151 [in Ukrainian].

Khaminich S. Yu. (2006). Enterprise management based on educational potential. D.: Vyd-vo DNU [in Ukrainian].

Chukina I. V. (2014). Organizational and economic mechanism in the system of management of production and economic activity. Ekonomichnyi analiz. 3. T. 15. 230–236 [in Ukrainian].

Zodi Richard E. (1998) Ohlyad akredytatsiyi. Derzhavne byudzhetuvannya ta finansy. Vol. 18.

Zody Richard E. An Overview on Credentialing. Public Budgeting & Finance. 1998. Vol. 18. Pp. 40–48.

Krasnorutskyy O. O., Rudenko S.V. Methodological foundations of economic estimation of agricultural enterprises production capacity. Scientific bulletin of Polissia. 2016. № 2 (6). 140–145. (Web of Science)

Shestakovska, T. and Markova E., The impact of the integration of cooperation with the European union on the development of the agrarian sector of Ukraine. Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. pp. 364–382.

Derii Zh., Koval V. & Sedikova I. The role of the agricultural sphere in the context of food security. Scientific Bulletin of Polissia. 2018. № 4 (16). P. 21–27. DOI: http://dx.doi.org/10.25140/2410-9576-2018-4(16)-21-27

Опубліковано
2024-05-03