КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  • Ю. В. Ямполь Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • С. В. Поліщук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Ключові слова: менеджмент якості, організаційно-педагогічні умови, ефективність, критеріальний підхід, загальна середня освіта

Анотація

Ця стаття присвячена дослідженню ефективності впровадження організаційно-педагогічних умов менеджменту якості в закладах загальної середньої освіти. Метою дослідження є визначення критеріїв та оцінка ефективності цього процесу з критеріальним підходом. У роботі розглядається роль організаційно-педагогічних умов в менеджменті якості, розробка критеріїв оцінки, вплив критеріального підходу на підвищення якості освіти та практичний досвід впровадження цього підходу. У процесі дослідження визначено, що організаційно-педагогічні умови включають в себе комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності навчального процесу. Розроблено конкретні критерії оцінки, такі як показники якості освітніх послуг, рівень задоволення учнів та батьків, та інші, які дозволяють об'єктивно визначити результативність впровадження системи менеджменту якості. Висновок статті підкреслює, що критеріальний підхід сприяє покращенню системи навчання, дозволяючи вчасно реагувати на проблеми та удосконалювати методи навчання. Надалі, цей підхід може стати важливим інструментом для розвитку освітньої системи та підвищення рівня якості освіти в закладах загальної середньої освіти.

Посилання

Батечко Н., Лут М. Система менеджменту якості вищої освіти: методологічний аспект. Освітологія. 2018. № 7. С. 145–151. DOI: https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.145151

Дорошенко В. Менеджмент якості освіти: теоретичні засади та практичні аспекти. Стратегії підприємств. 2019. № 4(39). С. 48–55.

Ямполь Ю. Професійний розвиток педагога як основна мета розвитку менеджменту якості закладу освіти. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». 2023. № 48. С. 229–235. DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.16/48.34

Faubert, B. A literature review of school practices to overcome school failure. OECD Education Working Paper. 2012. no. 68. Paris: OECD. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/5k9flcwwv9tk-en (дата звернення: 02.01.2024).

Kools M., Stoll L. What makes a school a learning organisation? OECD Education Working Paper. 2016. no. 137. Paris: OECD. DOI: https://doi.org/10.1787/5jlwm62b3bvh-en (дата звернення: 02.01.2024).

Yampol, Y., & Polishchuk, S. (2023). The study of the management of the quality of education in institutions of general secondary education: historical aspect. Scientific Journal of Polonia University, 56(1), 288–295. DOI: https://doi.org/10.23856/5641 (дата звернення: 04.01.2024).

Вінковецька Л. Менеджмент якості освіти в контексті сучасних викликів. Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. 2020. Т. 22, No 94. С. 131–137.

Кондратюк М. В., Дятленко Н. М., Гончаренко А. М. Освітній процес в Україні (2022‐2023): проблеми, виклики, тренди. Академічні візії, (19). URL: https://academy‐vision.org/index.php/av/article/view/360

Красновська Т. Менеджмент якості освіти в Україні: теоретико‐методологічні аспекти.Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. Вип. 9. С. 106–110.

Литвиненко О. Менеджмент якості освіти в Україні: особливості та проблеми. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Економічна. 2020. Вип. 58. С. 89–95.

Новицька Г. Менеджмент якості освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2019. Вип. 36(2). С. 131–135.

Петренко О. Організаційно‐економічний механізм менеджменту якості освіти. Економічний часопис‐ХХІ. 2020. № 185(3‐4). С. 89–93.

Сухова А. Менеджмент якості освіти в умовах інформаційного суспільства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2019. Вип. 193. С. 181–188.

Шевчук І. Організаційний механізм управління якістю освіти в Україні. Стратегії підприємств. 2019. № 2(37). С. 53–58.

Ямполь Ю. Менеджмент якості освіти: філософсько‐педагогічні аспекти становлення. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2023. Вип. 34. С. 98–108. DOI: https://doi.org/10.32626/2309‐9763.2023‐34.98‐108

Alegre M. L., Barajas A. R. Quality management in education: an approach to the continuous improvement of educational centers. Revistade Docencia Universitaria. 2019. Vol. 17, No. 1. P. 129–147.

Batechko N., Lut M. (2018) Quality Management System of Higher Education: Methodological Aspect. Osvitolohiya. DOI: https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.145151 [in Ukrainian].

Doroshenko V. (2019) Quality Management of Education: Theoretical Foundations and Practical Aspects. No. 4(39). P. 48–55 [in Ukrainian].

Yampol Y. (2023) Professional Development of the Teacher as the Main Goal of Quality Management Development in Educational Institutions. DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.16/48.34 [in Ukrainian].

Faubert B. A. (2012). Literature review of school practices to overcome school failure. OECD Education Working Paper. no. 68. Paris: OECD. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/5k9flcwwv9tk-en. (accessed: 02.01.2024) [in English].

Kools M., Stoll L. (2016) What makes a school a learning organisation? OECD Education Working Paper. DOI: https://doi.org/10.1787/5jlwm62b3bvh-en. (accessed: 02.01.2024) [in English].

Yampol, Y., & Polishchuk, S. (2023). The study of the management of the quality of education in institutions of general secondary education: historical aspect. Scientific Journal of Polonia University, 56(1), 288–295. DOI: https://doi.org/10.23856/5641 (accessed: 04.01.2043) [in English].

Vinkovetska L. (2020) Quality Management of Education in the Context of Modern Challenges. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Hzytskoho. Vol. 22, No. 94. P. 131–137 [in Ukrainian].

Kondratiuk M. V., Dyatlenko N. M., Honcharenko A. M. (2023). Educational Process in Ukraine (2022–2023): Problems, Challenges, Trends. Akademichni vizii, (19). https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/360 [in Ukrainian].

Krasnovska T. (2019) Quality Management of Education in Ukraine: Theoretical and Methodological Aspects. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. No. 9. P. 106–110 [in Ukrainian].

Lytvynenko O. (2020) Quality Management of Education in Ukraine: Features and Problems. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya: Ekonomichna. No. 58. P. 89–95 [in Ukrainian].

Novytska H. (2019). Quality Management of Education: Modern Trends and Development Prospects. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky. No. 36(2). P. 131–135 [in Ukrainian].

Petrenko O. (2020) Organizational and Economic Mechanism of Quality Management of Education. Ekonomichnyi chasopys-XXI. No. 185(3-4). P. 89–93 [in Ukrainian].

Sukhova A. (2019) Quality Management of Education in the Conditions of Information Society. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasilenka. No. 193. P. 181–188 [in Ukrainian].

Shevchuk I. (2019) Organizational Mechanism of Quality Management in Education in Ukraine. Stratehii pidpryyemstv. No. 2(37). P. 53–58 [in Ukrainian].

Yampol Y. (2023).тQuality Management of Education: Philosophical-Pedagogical Aspects of Formation. Pedahohichna osvita: teoriya i praktyka. No. 34. P. 98–108. DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-34.98-108 [in Ukrainian].

Alegre M. L., Barajas A. R. (2019) Quality Management in Education: An Approach to the Continuous Improvement of Educational Centers. Revista de Docencia Universitaria. Vol. 17, No. 1. P. 129–147 [in English].

Опубліковано
2024-05-03