ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ТОВАРОЗНАВСТВА

  • Г. М. Завадських Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-3240-3870
Ключові слова: товарознавство, якість продукції, стандартизація, конкуренція, інноваційні технології, ідентифікація товарів, ланцюги постачання і збуту, production and use

Анотація

Визначено сутність товарознавства як науки, окреслено його основні цілі й завдання на сучасному етапі розвитку ринкової економіки. Наголошено на винятковій важливості товарознавства у забезпеченні населення країни якісними та безпечними продуктами харчування і непродовольчими товарами. Розкрито зміст основних аспектів товарознавства як науки. Названо актуальні інноваційні напрямки розвитку товарознавства в сучасних умовах. Розглянуто проблеми і перешкоди розвитку товарознавства в Україні. Визначено шляхи подолання основних проблем товарознавства через проведення ефективної державної політики та здійснення відповідних заходів.

Посилання

Борисенко О. С., Фісун Ю. В. Тенденції розвитку товарознавства в сучасних умовах. Економіка і суспільство. 2017. № 13. С. 381–387. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/62.pdf

Бреус С. В., Байрамов М. Управління продуктовими інноваціями у контексті їх впровадження суб’єктом господарювання. Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. № 3(26). С. 55–61.

Васаві Даді, Сурьядевара Р. Н., Рахул С. М., Тріпті А., Сапна Арора Їжа та інновації: модернізація операцій ланцюга постачання. Архів техніки виробництва. 2021. № 27(2). С. 75–89.

Васюта В., Пузак В., Лашко І. Основні напрямки розвитку сучасного товарознавства. Галицький економічний вісник. 2022. № 1. С. 152–157. URL: http://surl.li/dgvor.

Васюта В. Б., Зельов Р. Я., Омельяненко К. С. Безпека товарів народного споживання як головна проблема сучасного товарознавства. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2022. № 1. С. 178–184. DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2022-302-1-30

Завадських Г. М. Ключові аспекти забезпечення якості та безпечності продуктів харчування в Україні в умовах євроінтеграції. Інновації управління продуктивністю та поліпшення якості зерна пшениці озимої, присвячена пам’яті професора Г.П. Жемелі: матеріали Всеук. наук.-практ. інтернет-конф. (Полтава, 30 вересня.2021). Полтава : ПДАУ, 2021. С. 159–162.

Завадських Г. М. Безпека та якість продукції в контексті формування продовольчої системи України. Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту: збірник тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції; за заг. наук. ред. д.-ра екон. наук, доц. А. В. Савіцького. Хмельницький, 2023. С. 135–137.

Кириченко А., Березовська Л. Інноваційні товари як основа інноваційного підприємництва. Економіка та суспільство. 2021. № 29. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-10

Язіна В.А., Вишнікіна О.В., Сабіров О.В. Сучасні тенденції розвитку товарознавства харчових продуктів. Економіка та управління підприємствами. 2022. Випуск 67. С. 167–170.

ISO 9001:2015. Системи управління якістю. [Стандарт востаннє переглядався та підтверджувався у 2021 році]. URL: https://www.iso.org/standard/45481.html.

Global Food Safety Initiative (Глобальна ініціатива з безпечності продуктів харчування – GFSI). URL: http://www.theconsumergoodsforum.comstrategic-focus/product-safety/our-productsafety-pillar.

Preliminary study of the malt extract addition on the wholemeal bread quality / Man S., Paucelan A., Muste S., Domian M. // Bull. Univ. Agr. Sci. and Vet. Med., Cluj-Napoca Agr. 2012. 69, № 2. Р. 505–507.

Portinaro Eugenio, Piuliti Pablj, Ballarini Enriko [et al]. Volutazione DELLATTIVITA ANTIOSSIDANTE di estrarto di ROSMARINO nella produzione del GRISSINO // Tecn. molit. 2012. 63, № 1. Р. 22–29.

Borysenko O. S., Fisun Yu. V. Tendentsii rozvytku tovaroznavstva v suchasnykh umovakh. Ekonomika i suspilstvo. 2017. № 13. S. 381–387. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/62.pdf.

Breus S. V., Bairamov M. Upravlinnia produktovymy innovatsiiamy u konteksti yikh vprovadzhennia subiektom hospodariuvannia. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. 2020. No 3(26). S. 55–61

Vasavi Dadi, Suriadevara R. N., Rakhul S. M., Tripti A., Sapna Arora Yizha ta innovatsii: modernizatsiia operatsii lantsiuha postachannia. Arkhiv tekhniky vyrobnytstva. 2021. № 27(2). S. 75–89.

Vasiuta V., Puzak V., Lashko I. Osnovni napriamky rozvytku suchasnoho tovaroznavstva. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. 2022. № 1. S. 152–157. URL: http://surl.li/dgvor

Vasiuta V. B., Zelov R. Ya., Omelianenko K. S. Bezpeka tovariv narodnoho spozhyvannia yak holovna problema suchasnoho tovaroznavstva. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. 2022. №1. S. 178–184. DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2022-302-1-30

Zavadskykh H.M. Kliuchovi aspekty zabezpechennia yakosti ta bezpechnosti produktiv kharchuvannia v Ukraini v umovakh yevrointehratsii. Innovatsii upravlinnia produktyvnistiu ta polipshennia yakosti zerna pshenytsi ozymoi, prysviachena pamiati profesora H.P. Zhemeli: materialy Vseuk. nauk.-prakt. internet-konf. (Poltava, 30 veresnia.2021). Poltava: PDAU, 2021. S. 159–162.

Zavadskykh H.M. Bezpeka ta yakist produktsii v konteksti formuvannia prodovolchoi systemy Ukrainy. Aktualni problemy suchasnoi nauky, rozvytku tekhnolohii ta menedzhmentu: zbirnyk tezy dopovidei III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii; za zah. nauk. red. d.-ra ekon. nauk, dots. A. V. Savitskoho – Khmelnytskyi, 2023. S. 135–137.

Kyrychenko, A., Berezovska, L. (2021). Innovatsiini tovary yak osnova innovatsiinoho pidpryiemnytstva. Ekonomika ta suspilstvo, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-10

Yazina V. A., Vyshnikina O. V., Sabirov O.V . Suchasni tendentsii rozvytku tovaroznavstva kharchovykh produktiv. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. 2022. Vypusk 67. S. 167–170.

ISO 9001:2015. Systemy upravlinnia yakistiu. [Standart vostannie perehliadavsia ta pidtverdzhuvavsia u 2021 rotsi]. URL: https://www.iso.org/standard/45481.html.

Global Food Safety Initiative (Hlobalna initsiatyva z bezpechnosti produktiv kharchuvannia – GFSI). URL: http://www.theconsumergoodsforum.comstrategic-focus/product-safety/our-productsafety-pillar.

Preliminary study of the malt extract addition on the wholemeal bread quality / Man S., Paucelan A., Muste S., Domian M. // Bull. Univ. Agr. Sci. and Vet. Med., Cluj-Napoca Agr. 2012. 69, № 2. Р. 505–507.

Portinaro Eugenio, Piuliti Pablj, Ballarini Enriko (2012). Volutazione DELLATTIVITA ANTIOSSIDANTE di estrarto di ROSMARINO nella produzione del GRISSINO // Tecn. molit, 63, № 1. Р. 22–29.

Опубліковано
2024-05-03