КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: технології, інновації, страхування, діджиталізація, страховий ринок, послуги

Анотація

В статті досліджено ключові тенденції сучасного розвитку діджиталізації страхового ринку України. Встановлено, що діджиталізація страхового ринку України полягає в переході від традиційних, паперових процесів до використання цифрових технологій для управління страховими послугами та операціями. Доведено, що діджиталізацією страхового ринку слід вважати економічні відносини, які виникли внаслідок наявності потреби у страхових послугах та їх задоволенням за рахунок впровадження інноваційних діджитал-технологій. Визначено, що на сучасному страховому ринку розвивається широкий спектр цифрових технологій, що значно покращують якість обслуговування, ефективність операцій та забезпечують конкурентні переваги. В статті здійснено деталізацію інноваційних діджитал-технологій, які використовуються в сучасних умовах на страховому ринку України. Доведено, що діджиталізація визначає зацікавленість страховиків в інноваціях. Діджиталізація впливає на форму, якість та вартість страхових послуг.

Посилання

Дубина М., Козлянченко О. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3(19). С. 21–32.

Дем’янчук М. А., Гуржий К. С. Трансформація страхового ринку в умовах розвитку цифрових технологій. Інфраструктура ринку. 2018. № 25. С. 272–278.

Диба М. І., Гернего Ю. О. Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні. Фінанси України. 2018. № 7. С. 50–63.

Варга В. П. Діджиталізація як один з чинників конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/82020/156.pdf (дата звернення 10.04.2024).

Устенко М., Руських А. Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 181–192.

Шубенко І. А. Тенденції діджиталізації на страховому ринку України. БізнесІнформ. 2020. № 2. С. 273–279.

Рейтинг страхових компаній України. URL.: https://forinsurer.com/ratings/nonlife (дата звернення 12.04.2024).

Заволока Ю. М., Єфременко А. Г., Малашенко Ю. А. Особливості функціонування страхового ринку України в умовах сучасної цифрової трансформації. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 102–106.

Панченко О., Садчикова І. Вплив цифрових технологій на розвиток страхового бізнесу. Проблеми і перспективи економіки та управління. Фінансові ресурси: проблеми формування та використання. 2023. № 4(36). С. 291–301.

Головні технологічні тренди 2024 року, які вплинуть на ефективність компаній. URL: https://forinsurer.com/news/23/11/24/43278 (дата звернення 12.04.2024).

Dubyna, M., and Kozlianchenko, O. (2019). Conceptual aspects of the study of the essence of digitalization and its role in the development of modern society, Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, 3(19), 21–32 [in Ukrainian].

Demianchuk, M.A, and Hurzhyi, K.S. (2018). Transformation of the insurance market in the conditions of the development of digital technologies, Infrastruktura rynku, 25, 272–278 [in Ukrainian].

Dyba, M. I., and Herneho, Yu. O. (2018). Digitalization of the economy: global experience and opportunities for development in Ukraine. Finansy Ukrainy, 7, 50–63 [in Ukrainian].

Varha, V. P. (2020). Digitization as one of the factors of enterprise competitiveness. Efektyvna ekonomika, 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/82020/156.pdf [in Ukrainian].

Ustenko, M., Ruskykh, A. (2019). Digitization: the basis of enterprise competitiveness in the realities of the digital economy. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 68, 181–192 [in Ukrainian].

Shubenko, I. A. (2020). Digitization trends in the insurance market of Ukraine. BiznesInform, 2, 273–279 [in Ukrainian].

Forinsurer (2024). Rating of insurance companies of Ukraine. URL: https://forinsurer.com/ratings/nonlife [in Ukrainian].

Zavoloka, Yu. M. Yefremenko, A. H., Malashenko, Yu. A. (2020). Features of the functioning of the insurance market of Ukraine in the conditions of modern digital transformation. Ekonomika ta derzhava, 6, 102–106 [in Ukrainian].

Panchenko, O., Sadchykova, I. (2023). The influence of digital technologies on the development of the insurance business, Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia. Finansovi resursy: problemy formuvannia ta vykorystannia, 4(36), 291–301 [in Ukrainian].

Forinsurer (2024). The main technological trends of 2024 that will affect the efficiency of companies. URL: https://forinsurer.com/news/23/11/24/43278 [in Ukrainian].

Опубліковано
2024-05-03