ТЕРМОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ОТРИМАННЯ ДОБРИВ З ТРІСКИ ЗРІЗАНИХ ГІЛОК ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ

  • О. Г. Караєв Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Л. Ю. Бондаренко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • М. І. Стручаєв Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: термодинамічна модель, питомі втрати, буртовий спосіб, компост, сертифікація продукції

Анотація

Анотація – стаття присвячена проблемі підвищення якості добрив із зрізаних гілок плодових дерев, що дозволяє мінімізувати ризики для навколишнього середовища. Наведено обґрунтування параметрів  процесу перетворення біомаси тріски у буртах.  Розроблено термодинамічну модель процесу буртового способу компостування тріски плодової деревини, яка створює підстави для розроблення технології переробки ЗГП у високоякісне добриво. Така технологія буде відповідати вимогам стандарту Global G.A.P. та сприяти раціональному використанню природних ресурсів.

Посилання

1. Global G.A.P. Интегрированная система управления сельскохозяйственным производством. Растениеводство. Фрукты и овощи. Контрольные точки и критерии соответсвия. [Действует с 01.07.2017]. Кельн, 2017. 163 с.
2. Караєв О. Г. Наукові основи створення механізованих технологічних комплексів для виробничих систем розсадництва плодових культур: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.05.11. Мелітополь, 2017. 41 с.
3. Караєв О. Г., Бондаренко Л. Ю. Визначення та опис технічної енергетичної системи з використання відновлювальних ресурсів плодових насаджень // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2019. Вип. 19, т. 2. С. 192-199.
4. Агрокомплексу экологически безопасные удобрения: рекомендации / В. П. Коваленко и др. Краснодар: КГАУ, 1998. 17 с.
5. Рожко А. А. Компостирование древесно-растительных отходов с учетом фокторов, влияющих на параметры компостирования бурта // Лесохозяйственная информация. 2009. № 1/2. С. 31-34.
6. Гуляев Н. Ф. Аэрационный, влажностный и тепловой режимы при биотермических процессах обеззараживания твёрдых отбросов // Науч. труды АКХ. 1962. Вып. 14. С. 117-134.
7. Гуляев Н. Ф., Мирный А. Н. Термодинамические процессы в установках для компостирования мусора // Науч. труды АКХ. 1970. Вып. 67, № 2. С. 17-24.
8. Стручаєв М. І. Дослідження технологічних та конструктивних характеристик біогазгенератора // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2010. Вип. 10, т. 3. С. 194-199.
9. Дідур В. А., Стручаєв М. І. Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві: навч. посібник / за ред. В. А. Дідура. Київ: Аграрна освіта, 2008. 233 с.
10. Караєв О. Г., Бондаренко Л. Ю., Стручаєв М. І. Використання відновлюваних ресурсів садівництва за вимогами стандарту GLOBALG.A.P. // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. 2019. Вип. 7. С. 76-83.
11. Лозановская И. Н., Орлов Д. С., Попов П. Д. Теория и практика использования органических удобрений. Москва: Агропромиздат, 1987. 96 с.
12. Теория тепломассообмена / С. И. Исаев и др. Москва, 1979. 495 с.
13. Теплотворность древесины. URL: http://tehnopost.kiev.ua.13-teplotvornost-drevesiny.html (дата звернення: 28.07.2019).
14. Линник Н. К., Караев А. И. Экологическое и энергетическое обоснование эффективности утилизации плодовой древесины // Биоконверсия органических отходов и охрана окружающей среды: материалы 4-Междунар. конгресса. Киев: НАУ, 1996. С. 188-190.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Караєв, О., Бондаренко, Л., & Стручаєв, М. (2019). ТЕРМОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ОТРИМАННЯ ДОБРИВ З ТРІСКИ ЗРІЗАНИХ ГІЛОК ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 105-114. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/247