ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

  • С. М. Тиховод Запорізький національний технічний університет
  • И. О. Афанасьева Запорізький національний технічний університет
  • Г. Н. Романиченко Запорізький національний технічний університет
  • В. В. Козлов Запорізький національний технічний університет

Анотація

Анотація – динаміка розгону асинхронного двигуна залежить від ряду параметрів двигуна (факторів). Виконання експериментів з перебором всіх можливих значень факторів є непереборним завданням. Тому для зменшення кількості виконуваних експериментів використовують планування експерименту. Електромеханічні перехідні процеси можуть бути тривалими у часі, що вимагає значних комп’ютерних ресурсів для моделювання. Тому для моделювання обрано удосконалений метод числового рішення рівнянь стану двигуна, який призводе до скороченню часу моделювання та півищенню точності розрахунків.

У статті розглянуто планування експерименту, щоб знайти значення факторів, при яких досягається максимум цільової функції – частоти обертання Ω за заданий час tend.

Об'єктом дослідження є двофазний конденсаторний двигун з фазним ротором. Факторами є активний опір кола фазного ротора, а також ємність фазозсувного конденсатора. Планування експерименту передбачає виконання експерименту фізичного або комп'ютерного, що використовує адекватну математичну модель. У статті розглянуто використання комп'ютерного експерименту – запуску підпрограми, що моделює розгін асинхронного двигуна при заданих значеннях факторів. Оскільки використовується мале число факторів k, то використано повний факторний експеримент. Планування експерименту проведено в два етапи. Спочатку застосовується лінійне планування, щоб наблизитися до області оптимуму. Визначаються коефіцієнти лінійного полінома, які задають напрямок крутого сходження до точки оптимуму. Такий рух у напрямку градієнта дозволяє наблизитися до точки оптимуму. У квазістаціонарної області в другому етапі використовується квадратичне планування, яке дозволить створити модель цільової функції і визначити її вид.

Розроблені універсальні комп'ютерні програми можуть застосовуватися для визначення положення оптимуму цільової функції будь-якого пристрою.

Посилання

1. Dommel H. W. EMTP theory book. British Columbia: Microtran Power System Analysis Corporation. Vancouver, 1996. 631 p.
2. Кеоун Д. OrCAD Pspice. Анализ электрических цепей. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 640 с.
3. Черных И. В. Simulink среда создания инженерных приложений. Москва: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. 496 с.
4. Метод численного расчета электромеханических переходных процессов в асинхронных двигателях / К. В. Мищенко и др. Науковий вісник ТДАТУ. 2019. № 1.
5. Адлер Ю. П. Введение в планирование эксперимента. Москва: Металлургия, 1969. 320 с.
6. Ивоботенко Б. А., Ильинский Н. Ф., Копылов И. П. Планирование эксперимента в электромеханике. Москва: Энергия, 1971. 185 с.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Тиховод, С., Афанасьева, И., Романиченко, Г., & Козлов, В. (2019). ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 169-175. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/254
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка